خوش آمدید — امروز جمعه ۶ شهریور ۱۳۹۴
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۴ ۱۱:۰۰:۲۰
شیراز
امروز جمعه ۶ شهریور ۱۳۹۴
31°
37°
19°
فردا ۷ شهریور ۱۳۹۴
36°
21°
۸ شهریور ۱۳۹۴
36°
21°
۹ شهریور ۱۳۹۴
37°
22°
۱۰ شهریور ۱۳۹۴
37°
22°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
آسمان 3876 زاهدان نشست(16:02) F100 پنج شنبه 12:40 2015-08-27 12:40:00
معراج 2877 مشهد نشست(14:03)-پایان تحویل بار A320 پنج شنبه 12:45 2015-08-27 12:45:00
ایران ایر 1517 مدینه نشست (13:52) A300 ورودی خارجی پنج شنبه 12:55 2015-08-27 12:55:00
آتا 5265 مشهد نشست (13:40) MD83 پنج شنبه 13:15 2015-08-27 13:15:00
ایر عربیا 213 شارجه نشست(13:59)-پایان تحویل بار A320 پنج شنبه 14:05 2015-08-27 14:05:00
آسمان 3840 کیش نشست(15:07)-پایان تحویل بار AT72 ورودی داخلی پنج شنبه 15:15 2015-08-27 15:15:00
آسمان 3798 بندر عباس نشست(16:37)-پایان تحویل بار AT72 ورودی داخلی پنج شنبه 16:10 2015-08-27 16:10:00
آسمان 6504 دبی نشست(19:28)-پایان تحویل بار F100 ورودی داخلی پنج شنبه 16:15 2015-08-27 16:15:00
آسمان 3788 تهران لغو شد F100 ورودی داخلی پنج شنبه 16:45 2015-08-27 16:45:00
آتا 5223 تهران نشست(17:37)-پایان تحویل بار MD83 پنج شنبه 17:10 2015-08-27 17:10:00
آسمان 6502 دبی لغو شد AT72 پنج شنبه 17:20 2015-08-27 17:20:00
ایران ایر 426 تهران نشست(20:25)-پایان تحویل بار MD82 پنج شنبه 17:55 2015-08-27 17:55:00
کیش ایر 7460 کیش نشست(18:00)-پایان تحویل بار F100 پنج شنبه 18:00 2015-08-27 18:00:00
آسمان 3846 کیش نشست(19:05)-پایان تحویل بار AT72 پنج شنبه 18:55 2015-08-27 18:55:00
ماهان 1023 تهران نشست(19:25)-پایان تحویل بار BAE1 پنج شنبه 19:30 2015-08-27 19:30:00
ماهان 1191 دبی لغو شد A306 پنج شنبه 20:10 2015-08-27 20:10:00
آسمان 3772 تهران لغو شد F100 پنج شنبه 20:55 2015-08-27 20:55:00
آسمان 3866 ساری نشست(21:33)-پایان تحویل بار F100 ورودی داخلی پنج شنبه 21:00 2015-08-27 21:00:00
کاسپین 048 تهران نشست(21:19)-پایان تحویل بار MD83 پنج شنبه 21:10 2015-08-27 21:10:00
آسمان 3860 مشهد نشست(00:35)-پایان تحویل بار F100 ورودی داخلی پنج شنبه 21:15 2015-08-27 21:15:00
زاگرس 4011 تهران نشست(22:06)-پایان تحویل بار A320 پنج شنبه 21:30 2015-08-27 21:30:00
ایران ایر 470 اصفهان نشست(00:01)-پایان تحویل بار MD82 پنج شنبه 21:40 2015-08-27 21:40:00
هواپیمایی قشم 1236 تهران نشست(21:36)-پایان تحویل بار F100 پنج شنبه 21:40 2015-08-27 21:40:00
زاگرس 4052 مشهد نشست(22:01)-پایان تحویل بار MD82 پنج شنبه 22:15 2015-08-27 22:15:00
آسمان 3806 کیش نشست(22:34)-پایان تحویل بار AT72 ورودی داخلی پنج شنبه 22:30 2015-08-27 22:30:00
آسمان 3870 آبادان نشست(01:12)-پایان تحویل بار AT72 پنج شنبه 23:40 2015-08-27 23:40:00
آسمان 3858 مشهد نشست(05:37)-پایان تحویل بار F100 جمعه 00:45 2015-08-28 00:45:00
آسمان 3774 تهران نشست(02:25)-پایان تحویل بار F100 جمعه 00:55 2015-08-28 00:55:00
ترکیش 884 استانبول نشست(02:14)-پایان تحویل بار B737 جمعه 02:30 2015-08-28 02:30:00
قطر 476 دوحه نشست(04:28)-پایان تحویل بار A320 ورودی داخلی جمعه 04:25 2015-08-28 04:25:00
ایران ایر 234 تهران نشست(07:15)-پایان تحویل بار F100 جمعه 07:15 2015-08-28 07:15:00
آتا 5287 تهران نشست(07:33)-پایان تحویل بار MD83 جمعه 07:30 2015-08-28 07:30:00
ایران ایر 426 تهران نشست (08:54) A322 جمعه 08:30 2015-08-28 08:30:00
زاگرس 4077 تهران نشست(10:06)-پایان تحویل بار A320 جمعه 10:00 2015-08-28 10:00:00
آسمان 3830 نوشهر نشست(10:30)-پایان تحویل بار F100 جمعه 10:10 2015-08-28 10:10:00
آسمان 3792 تهران نشست(10:28)-پایان تحویل بار A320 ورودی داخلی جمعه 10:25 2015-08-28 10:25:00
ایران ایر 235 بندر لنگه تاخیر دارد F100 جمعه 10:35 2015-08-28 10:35:00
نفت 2523 لامرد نشست (10:34) F100 جمعه 11:05 2015-08-28 11:05:00
زاگرس 4011 تهران نشست(11:27)-تحویل بار از تسمه نقاله(1) MD82 جمعه 11:15 2015-08-28 11:15:00
آسمان 3846 کیش نشست (11:51) F100 ورودی داخلی جمعه 11:55 2015-08-28 11:55:00
آتا 5265 مشهد طبق برنامه MD82 جمعه 12:30 2015-08-28 12:30:00
ایران ایر 339 بندر عباس طبق برنامه MD82 ورودی داخلی جمعه 12:40 2015-08-28 12:40:00
ایران ایر 682 دوحه طبق برنامه A320 ورودی داخلی جمعه 13:00 2015-08-28 13:00:00
نفت 2566 ماهشهر طبق برنامه F100 ورودی داخلی جمعه 13:40 2015-08-28 13:40:00
زاگرس 4166 کویت طبق برنامه MD82 جمعه 14:00 2015-08-28 14:00:00
ایر عربیا 213 شارجه طبق برنامه A320 جمعه 14:05 2015-08-28 14:05:00
آسمان 3896 کیش طبق برنامه F100 ورودی داخلی جمعه 14:20 2015-08-28 14:20:00
آسمان 6556 مسقط طبق برنامه F100 جمعه 14:20 2015-08-28 14:20:00
هواپیمایی قشم 2228 بغداد لغو شد A306 جمعه 15:00 2015-08-28 15:00:00
کیش ایر 7460 کیش طبق برنامه F100 جمعه 15:15 2015-08-28 15:15:00
آسمان 3884 اهواز طبق برنامه AT72 ورودی داخلی جمعه 15:30 2015-08-28 15:30:00
تابان 6271 تهران طبق برنامه RJ10 جمعه 15:45 2015-08-28 15:45:00
ایران ایر 3434 بغداد طبق برنامه A30B جمعه 15:55 2015-08-28 15:55:00
کاسپین 4338 تهران طبق برنامه MD82 جمعه 16:50 2015-08-28 16:50:00
آتا 5223 تهران طبق برنامه MD82 جمعه 17:10 2015-08-28 17:10:00
آسمان 3794 بندر عباس طبق برنامه F100 ورودی داخلی جمعه 17:20 2015-08-28 17:20:00
کیش ایر 7060 کیش طبق برنامه MD82 جمعه 18:00 2015-08-28 18:00:00
آسمان 3788 تهران طبق برنامه F100 ورودی داخلی جمعه 18:00 2015-08-28 18:00:00
آسمان 3858 مشهد طبق برنامه F100 ورودی داخلی جمعه 18:05 2015-08-28 18:05:00
آسمان 6502 دبی لغو شد AT72 جمعه 18:50 2015-08-28 18:50:00
آسمان 6504 دبی طبق برنامه F100 ورودی خارجی جمعه 19:15 2015-08-28 19:15:00
آسمان 3778 تبریز طبق برنامه F100 ورودی داخلی جمعه 19:30 2015-08-28 19:30:00
ایران ایر 428 تهران طبق برنامه MD82 ورودی داخلی جمعه 19:30 2015-08-28 19:30:00
کیش ایر 7449 مشهد طبق برنامه F100 جمعه 19:45 2015-08-28 19:45:00
معراج 2840 تهران طبق برنامه A320 جمعه 19:45 2015-08-28 19:45:00
ماهان 1087 تهران طبق برنامه A306 ورودی داخلی جمعه 20:05 2015-08-28 20:05:00
ماهان 1191 دبی لغو شد A306 جمعه 20:10 2015-08-28 20:10:00
ایر تور 924 مشهد طبق برنامه MD82 ورودی داخلی جمعه 20:15 2015-08-28 20:15:00
آسمان 3794 بندر عباس طبق برنامه F100 ورودی داخلی جمعه 20:20 2015-08-28 20:20:00
ایر تور 932 تهران طبق برنامه MD82 ورودی داخلی جمعه 20:25 2015-08-28 20:25:00
آسمان 3808 قشم طبق برنامه F100 ورودی داخلی جمعه 21:05 2015-08-28 21:05:00
کیش ایر 7451 تهران طبق برنامه MD82 جمعه 21:30 2015-08-28 21:30:00
هواپیمایی قشم 1236 تهران طبق برنامه F100 جمعه 21:45 2015-08-28 21:45:00
زاگرس 4052 مشهد طبق برنامه MD82 جمعه 22:15 2015-08-28 22:15:00
آسمان 3806 کیش لغو شد AT72 جمعه 22:30 2015-08-28 22:30:00
آسمان 3810 کرمان طبق برنامه F100 ورودی داخلی جمعه 23:15 2015-08-28 23:15:00
ایر تور 992 کیش لغو شد MD82 شنبه 00:15 2015-08-29 00:15:00
آسمان 3834 آبادان طبق برنامه F100 ورودی داخلی شنبه 00:50 2015-08-29 00:50:00
آسمان 3794 بندر عباس طبق برنامه F100 شنبه 01:00 2015-08-29 01:00:00
آسمان 3860 مشهد طبق برنامه F100 ورودی داخلی شنبه 02:00 2015-08-29 02:00:00
ترکیش 884 استانبول طبق برنامه A320 شنبه 02:30 2015-08-29 02:30:00
ایران ایر 1521 مدینه طبق برنامه AB4 ورودی خارجی شنبه 04:00 2015-08-29 04:00:00
گلف ایر 328 بحرین طبق برنامه A320 شنبه 04:40 2015-08-29 04:40:00
کاسپین 4348 تهران طبق برنامه MD82 شنبه 06:50 2015-08-29 06:50:00
آسمان 3776 تهران طبق برنامه F100 شنبه 07:45 2015-08-29 07:45:00
آسمان 3792 تهران طبق برنامه F100 ورودی داخلی شنبه 08:40 2015-08-29 08:40:00
نفت 2575 اصفهان طبق برنامه F100 شنبه 08:40 2015-08-29 08:40:00
ماهان 1089 تهران طبق برنامه BA11 ورودی داخلی شنبه 08:45 2015-08-29 08:45:00
نفت 2500 خارک طبق برنامه F100 ورودی داخلی شنبه 08:50 2015-08-29 08:50:00
کاسپین 020 عسلویه طبق برنامه MD82 شنبه 10:30 2015-08-29 10:30:00
آسمان 3840 کیش طبق برنامه AT72 ورودی داخلی شنبه 11:20 2015-08-29 11:20:00
نفت 2574 لاوان طبق برنامه F100 ورودی داخلی شنبه 11:25 2015-08-29 11:25:00
آسمان 3772 تهران طبق برنامه F100 شنبه 11:45 2015-08-29 11:45:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
فلای دبی 272 دبی پرواز کرد (12:51) B744 خروجی خارجی پنج شنبه 12:25 2015-08-27 12:25:00
آسمان 3797 بندر عباس پرواز کرد (13:30) F100 ورودی داخلی پنج شنبه 13:20 2015-08-27 13:20:00
آسمان 3787 تهران لغو شد F100 ورودی داخلی پنج شنبه 13:30 2015-08-27 13:30:00
معراج 2876 مشهد پرواز کرد (15:10) A320 پنج شنبه 13:45 2015-08-27 13:45:00
آتا 5288 تهران پرواز کرد (14:46) MD82 پنج شنبه 14:15 2015-08-27 14:15:00
ایر عربیا 214 شارجه پرواز کرد (15:05) A320 پنج شنبه 14:45 2015-08-27 14:45:00
ماهان 1190 دبی لغو شد A306 پنج شنبه 15:50 2015-08-27 15:50:00
آسمان 3845 کیش پرواز کرد (16:34) AT72 پنج شنبه 16:15 2015-08-27 16:15:00
آسمان 3869 آبادان پرواز کرد (17:37) AT72 ورودی داخلی پنج شنبه 17:00 2015-08-27 17:00:00
آسمان 3859 مشهد پرواز کرد(20:40) F100 ورودی داخلی پنج شنبه 17:15 2015-08-27 17:15:00
آسمان 3865 ساری پرواز کرد (17:45) F100 ورودی داخلی پنج شنبه 17:30 2015-08-27 17:30:00
آسمان 3771 تهران لغو شد F100 پنج شنبه 17:40 2015-08-27 17:40:00
آتا 5224 تهران پرواز کرد (18:56) MD82 پنج شنبه 18:20 2015-08-27 18:20:00
ایران ایر 471 اصفهان پرواز کرد(21:28) MD82 پنج شنبه 18:40 2015-08-27 18:40:00
کیش ایر 7461 کیش پرواز کرد (18:50) F100 پنج شنبه 18:45 2015-08-27 18:45:00
آسمان 3791 تهران لغو شد A320 پنج شنبه 19:00 2015-08-27 19:00:00
آسمان 3805 کیش پرواز کرد (19:53) AT72 ورودی داخلی پنج شنبه 19:40 2015-08-27 19:40:00
ماهان 1022 تهران پرواز کرد (20:48) A306 پنج شنبه 20:30 2015-08-27 20:30:00
ماهان 1086 تهران لغو شد A306 پنج شنبه 21:20 2015-08-27 21:20:00
آسمان 3773 تهران پرواز کرد (22:49) F100 پنج شنبه 21:40 2015-08-27 21:40:00
کاسپین 047 تهران پرواز کرد (22:32) MD82 پنج شنبه 22:10 2015-08-27 22:10:00
آسمان 3857 مشهد پرواز کرد(01:42) F100 ورودی داخلی پنج شنبه 22:15 2015-08-27 22:15:00
ایران ایر 427 تهران پرواز کرد(01:08) - اعلام تاخیر(00:10) MD82 پنج شنبه 22:25 2015-08-27 22:25:00
هواپیمایی قشم 1237 تهران پرواز کرد (22:48) F100 پنج شنبه 22:30 2015-08-27 22:30:00
زاگرس 4012 تهران پرواز کرد (23:16) A320 پنج شنبه 22:30 2015-08-27 22:30:00
زاگرس 4053 مشهد پرواز کرد (23:50) MD82 پنج شنبه 23:30 2015-08-27 23:30:00
ترکیش 885 استانبول پرواز کرد(04:01) A320 جمعه 03:35 2015-08-28 03:35:00
قطر 477 دوحه پرواز کرد (05:55) A320 ورودی داخلی جمعه 05:25 2015-08-28 05:25:00
آسمان 6555 مسقط پرواز کرد (06:18) F100 جمعه 06:00 2015-08-28 06:00:00
آسمان 3845 کیش پرواز کرد (06:21) F100 جمعه 06:00 2015-08-28 06:00:00
آسمان 3829 نوشهر پرواز کرد (07:18) F100 جمعه 06:30 2015-08-28 06:30:00
آسمان 6501 دبی لغو شد AT72 جمعه 06:30 2015-08-28 06:30:00
آسمان 3793 بندر عباس پرواز کرد (06:40) F100 خروجی داخلی جمعه 06:30 2015-08-28 06:30:00
ایران ایر 1518 مدینه پرواز کرد (07:45) AB4 خروجی خارجی جمعه 07:30 2015-08-28 07:30:00
ایران ایر 234 بندر لنگه پرواز کرد (08:15) F100 جمعه 07:50 2015-08-28 07:50:00
آتا 5266 مشهد پرواز کرد (08:54) MD82 جمعه 08:30 2015-08-28 08:30:00
ایران ایر 683 دوحه پرواز کرد (10:17) A320 ورودی داخلی جمعه 09:15 2015-08-28 09:15:00
زاگرس 4165 کویت پایان پذیرش مسافر- MD82 جمعه 11:00 2015-08-28 11:00:00
آسمان 6503 دبی پایان پذیرش مسافر- F100 خروجی خارجی جمعه 11:00 2015-08-28 11:00:00
آسمان 3773 تهران منتظر اعلام شرکت هواپیمایی باشید- F100 جمعه 11:00 2015-08-28 11:00:00
ایران ایر 235 تهران پایان پذیرش مسافر- F100 جمعه 11:10 2015-08-28 11:10:00
آسمان 3791 تهران پرواز کرد (11:43) A320 ورودی داخلی جمعه 11:10 2015-08-28 11:10:00
نفت 2524 سیری پرواز کرد (11:31) F100 جمعه 11:35 2015-08-28 11:35:00
زاگرس 4012 تهران پذیرش مسافر در میز (9)- MD82 جمعه 12:15 2015-08-28 12:15:00
آسمان 3883 اهواز پذیرش مسافر در میز (6)- AT72 ورودی داخلی جمعه 13:00 2015-08-28 13:00:00
ایران ایر 429 تهران پذیرش مسافر در میز (2,3)- MD82 ورودی داخلی جمعه 13:25 2015-08-28 13:25:00
آتا 5288 تهران پذیرش مسافر در میز (5)- MD82 جمعه 13:30 2015-08-28 13:30:00
ایران ایر 427 تهران طبق برنامه A320 جمعه 13:40 2015-08-28 13:40:00
نفت 2567 ماهشهر طبق برنامه F100 جمعه 14:10 2015-08-28 14:10:00
ایر عربیا 214 شارجه پذیرش مسافر در میز (3,4)- A320 جمعه 14:45 2015-08-28 14:45:00
زاگرس 4078 تهران طبق برنامه A320 خروجی داخلی جمعه 15:00 2015-08-28 15:00:00
آسمان 3777 تبریز طبق برنامه F100 ورودی داخلی جمعه 15:10 2015-08-28 15:10:00
ماهان 1190 دبی لغو شد A306 جمعه 15:50 2015-08-28 15:50:00
کیش ایر 7448 مشهد طبق برنامه F100 جمعه 16:00 2015-08-28 16:00:00
هواپیمایی قشم 2229 نجف لغو شد A306 جمعه 16:15 2015-08-28 16:15:00
آسمان 3895 کیش طبق برنامه F100 ورودی داخلی جمعه 16:30 2015-08-28 16:30:00
تابان 6272 تهران طبق برنامه RJ10 جمعه 16:45 2015-08-28 16:45:00
ایران ایر 3435 نجف طبق برنامه A30B جمعه 16:55 2015-08-28 16:55:00
کاسپین 4337 تهران طبق برنامه MD82 جمعه 17:50 2015-08-28 17:50:00
آتا 5224 تهران طبق برنامه MD82 جمعه 18:10 2015-08-28 18:10:00
آسمان 3807 قشم طبق برنامه F100 ورودی داخلی جمعه 18:10 2015-08-28 18:10:00
آسمان 3787 تهران طبق برنامه F100 ورودی داخلی جمعه 18:45 2015-08-28 18:45:00
کیش ایر 7061 کیش طبق برنامه MD82 جمعه 18:45 2015-08-28 18:45:00
آسمان 3805 کیش لغو شد AT72 جمعه 19:40 2015-08-28 19:40:00
ایران ایر 338 بندر عباس طبق برنامه MD82 ورودی داخلی جمعه 20:05 2015-08-28 20:05:00
آسمان 3809 کرمان طبق برنامه F100 ورودی داخلی جمعه 20:15 2015-08-28 20:15:00
آسمان 3859 مشهد طبق برنامه F100 ورودی داخلی جمعه 20:15 2015-08-28 20:15:00
آسمان 3857 مشهد طبق برنامه F100 ورودی داخلی جمعه 20:20 2015-08-28 20:20:00
کیش ایر 7461 کیش طبق برنامه F100 جمعه 20:30 2015-08-28 20:30:00
معراج 2841 تهران طبق برنامه A320 جمعه 20:45 2015-08-28 20:45:00
ایر تور 925 مشهد طبق برنامه MD82 ورودی داخلی جمعه 21:00 2015-08-28 21:00:00
ایر تور 993 کیش طبق برنامه MD82 جمعه 21:15 2015-08-28 21:15:00
ماهان 1086 تهران طبق برنامه A306 جمعه 21:20 2015-08-28 21:20:00
آسمان 3833 آبادان طبق برنامه F100 ورودی داخلی جمعه 21:50 2015-08-28 21:50:00
ایران ایر 1520 مدینه طبق برنامه AB4 ورودی داخلی جمعه 22:00 2015-08-28 22:00:00
هواپیمایی قشم 1237 تهران طبق برنامه F100 جمعه 22:30 2015-08-28 22:30:00
کیش ایر 7450 تهران طبق برنامه MD82 جمعه 22:45 2015-08-28 22:45:00
زاگرس 4053 مشهد طبق برنامه MD82 جمعه 23:30 2015-08-28 23:30:00
ترکیش 885 استانبول طبق برنامه A320 شنبه 03:35 2015-08-29 03:35:00
آسمان 3775 تهران طبق برنامه F100 ورودی داخلی شنبه 04:30 2015-08-29 04:30:00
آسمان 3791 تهران طبق برنامه F100 ورودی داخلی شنبه 05:00 2015-08-29 05:00:00
آسمان 3803 لامرد طبق برنامه AT72 شنبه 06:30 2015-08-29 06:30:00
ایر تور 933 تهران طبق برنامه MD82 شنبه 06:30 2015-08-29 06:30:00
گلف ایر 329 بحرین طبق برنامه A320 شنبه 06:40 2015-08-29 06:40:00
کاسپین 4347 تهران طبق برنامه MD82 شنبه 07:50 2015-08-29 07:50:00
آسمان 3771 تهران طبق برنامه F100 شنبه 08:30 2015-08-29 08:30:00
آسمان 3839 کیش طبق برنامه AT72 ورودی داخلی شنبه 08:40 2015-08-29 08:40:00
نفت 2575 لاوان طبق برنامه F100 شنبه 09:10 2015-08-29 09:10:00
نفت 2501 خارک طبق برنامه F100 شنبه 09:20 2015-08-29 09:20:00
آسمان 3795 رشت طبق برنامه F100 ورودی داخلی شنبه 09:25 2015-08-29 09:25:00
ماهان 4591 عسلویه طبق برنامه BA11 ورودی داخلی شنبه 09:30 2015-08-29 09:30:00
آسمان 3781 تهران لغو شد F100 شنبه 10:15 2015-08-29 10:15:00
کاسپین 019 عسلویه طبق برنامه MD82 شنبه 11:30 2015-08-29 11:30:00
دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۴
در نشستی مشترک با حضور مدیرکل فرودگاه‌های استان فارس، مدیر حج و زیارت استان و سایر عوامل برگزار کننده عملیات حج٬ارائه خدمات مطلوب و مناسب به زائران حج تمتع استان فارس بررسی شد. در این نشست رضا بدیعی‌فرد مدیرکل فرودگاه‌های استان فارس به اهمیت خدمات‌دهی مناسب به مسافران حج تمتع اشاره کرد و گفت: ارائه خدمات به مسافران حج تمتع متفاوت از سایر مسافران است چنانچه با توجه به اتفاقات سیاسی اخیر حساسیت خاصی نسبت به زائران در خصوص حمل دارو و ... وجود دارد. همچنین بدیعی‌فرد به منظور تکریم بیشتر زائران بیت‌الله الحرام خواستار هماهنگی لازم بین کلیه ارگان‌ها و نهادهای مستقر در فرودگاه شد و افزود: در صورت بروز تاخیر در انجام پروازها و به‌منظور کاهش ایستایی مسافر
چهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۴
همزمان با سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع)پیکر 10 تن از شهدای گمنام دفاع مقدس روز سه شنبه 21/5/94 ساعت 8 صبح با حضور مسئولین فرودگاهی،مقامات استانی و لشکری و اقشار مختلف مردم از فرودگاه شهید دستغیب شیراز تشییع شد. پیکر پاک این شهدا پس از قرائت زیارت عاشورا در مسجد خاتم الانبیا فرودگاه و انجام تشریفات ، به منظور شرکت در مراسم سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع)به شاهچراغ منتقل شدند. گفتنی است؛این شهدای گمنام در مناطق عملیاتی فاو و جزیره مجنون، در عملیات های کربلای چهار،تک دشمن،بدر،خیبر و والفجر به شهادت رسیده اند.
سه شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۴
  رضا بدیعی فرد مدیر کل فرودگاههای استان فارس روز یکشنبه 11/4/94 با علیرضا پاک فطرت شهردار شیراز بازدید کرد. طی این بازدید مدیر کل فرودگاههای استان فارس ضمن اشاره به برخی مشکلات و کاستی ها،روند اجرای پروژه ها و برنامه های در دست اجرای فرودگاه بین المللی شیراز را تشریح کرد و خواستار مشارکت و بهره مندی از توانمندی های مجموعه مدیریت شهری در ارتقاء سطح کیفی خدمات در حوزه فرودگاه شد. بدیعی فرد به  مدیریت موانع و صدور مجوزهای ساختمانی در حاشیه فرودگاه نیز اشاره کرد و گفت:به منظور رعایت ایمنی پروازها براساس استانداردهای بین المللی لازم است حریم های مجازی اطراف فرودگاه به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد. در ادامه پاک فطرت ضمن قدر دانی از تلاش ها و زحمات مدیر کل و کارکنان فرودگاهها
سه شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۴
  پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم با حضور بیش از 130 نفر از کارکنان و خانواده های آنها روز جمعه مورخ 9/4/94 در فرودگاه شهید دستغیب شیراز برگزار شد. این دوره از مسابقات در سه مقطع پیش دبستانی،دبستان و مقطع متوسطه و بزرگسال در 5 رشته قرائت،ترتیل،حفظ،مفاهیم و اذان در 2 سطح برادران و خواهران برگزار شد. گفتنی است ؛فرودگاه شیراز تنها فرودگاه کشور است که برای پنجمین سال متوالی این مسابقات را در سطح کارکنان و خانواده ها برگزار می نماید.