خوش آمدید — امروز پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۳
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۳ ۰۴:۰۲:۵۷
شیراز
امروز پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۳
7°
24°
8°
فردا ۲ آبان ۱۳۹۳
27°
11°
۳ آبان ۱۳۹۳
28°
11°
۴ آبان ۱۳۹۳
29°
9°
۵ آبان ۱۳۹۳
27°
9°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
ماهان 4589 تهران نشست(16:52)-پايان تحويل بار A310 ورودي داخلي چهار شنبه 16:35 2014-10-22 16:35:00
آسمان 3816 عسلويه نشست(16:37)-پايان تحويل بار F100 خروجي خارجي چهار شنبه 16:55 2014-10-22 16:55:00
ايران اير 422 تهران نشست(17:35)-پايان تحويل بار A320 ورودي داخلي چهار شنبه 17:35 2014-10-22 17:35:00
ايران اير 225 تهران نشست(18:10)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي چهار شنبه 18:15 2014-10-22 18:15:00
آتا 5223 تهران نشست(19:11)-پايان تحويل بار A320 خروجي داخلي چهار شنبه 18:30 2014-10-22 18:30:00
آسمان 6502 دبي نشست(21:34)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي چهار شنبه 19:15 2014-10-22 19:15:00
کيش اير 7451 تهران نشست(20:17)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 20:15 2014-10-22 20:15:00
آسمان 3862 مشهد لغو شد F100 ورودي داخلي چهار شنبه 20:30 2014-10-22 20:30:00
تابان 6281 مشهد نشست(21:20) MD82 خروجي خارجي چهار شنبه 21:00 2014-10-22 21:00:00
زاگرس 4052 مشهد نشست(21:17)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 21:15 2014-10-22 21:15:00
ايران اير 224 بوشهر نشست(21:08)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي چهار شنبه 21:20 2014-10-22 21:20:00
ايران اير 259 مشهد نشست(22:59)-پايان تحويل بار A320 ورودي داخلي چهار شنبه 21:25 2014-10-22 21:25:00
آسمان 3858 مشهد نشست(21:46)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي چهار شنبه 21:35 2014-10-22 21:35:00
زاگرس 4011 تهران نشست(21:49)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 21:50 2014-10-22 21:50:00
ماهان 1191 دبي نشست(21:40) A320 ورودي داخلي چهار شنبه 21:50 2014-10-22 21:50:00
آسمان 3806 كيش نشست(01:03) AT72 ورودي داخلي چهار شنبه 22:40 2014-10-22 22:40:00
ايران اير 324 تهران نشست(23:20)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي چهار شنبه 22:55 2014-10-22 22:55:00
هواپيمايي قشم 1236 تهران نشست(23:34)-پايان تحويل بار F100 خروجي داخلي چهار شنبه 23:10 2014-10-22 23:10:00
آسمان 3810 کرمان لغو شد AT72 خروجي خارجي چهار شنبه 23:35 2014-10-22 23:35:00
آسمان 3810 کرمان لغو شد AT72 ورودي داخلي پنج شنبه 01:10 2014-10-23 01:10:00
آسمان 3794 بندر عباس لغو شد F100 ورودي داخلي پنج شنبه 01:10 2014-10-23 01:10:00
آسمان 3774 تهران نشست(01:35) F100 ورودي داخلي پنج شنبه 01:30 2014-10-23 01:30:00
تركيش 884 استانبول نشست(02:04) A320 ورودي داخلي پنج شنبه 01:30 2014-10-23 01:30:00
آسمان 3896 كيش نشست(03:59) AT72 ورودي داخلي پنج شنبه 02:05 2014-10-23 02:05:00
آسمان 3862 مشهد نشست(03:00)-تحويل بار از تسمه نقاله(1) F100 ورودي داخلي پنج شنبه 02:45 2014-10-23 02:45:00
آسمان 3776 تهران طبق برنامه F100 خروجي خارجي پنج شنبه 07:10 2014-10-23 07:10:00
ماهان 4557 خارک طبق برنامه BA11 ورودي داخلي پنج شنبه 09:20 2014-10-23 09:20:00
معراج 2840 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي پنج شنبه 09:45 2014-10-23 09:45:00
ايران اير 206 لاوان طبق برنامه F100 ورودي داخلي پنج شنبه 10:35 2014-10-23 10:35:00
کاسپين 20 عسلويه طبق برنامه MD82 ورودي داخلي پنج شنبه 10:45 2014-10-23 10:45:00
نفت 2641 اهواز لغو شد FK50 ورودي داخلي پنج شنبه 11:10 2014-10-23 11:10:00
آتا 5265 مشهد طبق برنامه MD82 ورودي داخلي پنج شنبه 11:25 2014-10-23 11:25:00
معراج 2845 مشهد طبق برنامه A320 ورودي داخلي پنج شنبه 14:45 2014-10-23 14:45:00
آسمان 3876 زاهدان طبق برنامه F100 ورودي داخلي پنج شنبه 15:00 2014-10-23 15:00:00
آسمان 3818 سيري لغو شد AT72 ورودي داخلي پنج شنبه 15:20 2014-10-23 15:20:00
آسمان 6502 دبي طبق برنامه F100 ورودي داخلي پنج شنبه 15:25 2014-10-23 15:25:00
نفت 2539 سيري لغو شد FK50 ورودي داخلي پنج شنبه 16:30 2014-10-23 16:30:00
آسمان 3814 بندر لنگه طبق برنامه AT72 ورودي داخلي پنج شنبه 16:30 2014-10-23 16:30:00
ماهان 4589 تهران طبق برنامه A310 خروجي داخلي پنج شنبه 16:35 2014-10-23 16:35:00
ايران اير 232 تهران طبق برنامه A320 خروجي داخلي پنج شنبه 18:25 2014-10-23 18:25:00
آتا 5223 تهران طبق برنامه A320 خروجي داخلي پنج شنبه 18:30 2014-10-23 18:30:00
کيش اير 7460 كيش طبق برنامه F100 ورودي داخلي پنج شنبه 18:45 2014-10-23 18:45:00
اير تور 923 اهواز طبق برنامه MD82 پنج شنبه 19:30 2014-10-23 19:30:00
آسمان 3772 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي پنج شنبه 19:30 2014-10-23 19:30:00
آسمان 3846 كيش طبق برنامه AT72 ورودي داخلي پنج شنبه 20:15 2014-10-23 20:15:00
زاگرس 4052 مشهد طبق برنامه MD82 ورودي داخلي پنج شنبه 20:45 2014-10-23 20:45:00
کاسپين 048 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي پنج شنبه 21:10 2014-10-23 21:10:00
ماهان 1191 دبي طبق برنامه A320 ورودي داخلي پنج شنبه 21:50 2014-10-23 21:50:00
ايران اير 470 اصفهان طبق برنامه F100 ورودي داخلي پنج شنبه 21:55 2014-10-23 21:55:00
ايران اير 324 تهران طبق برنامه BA11 ورودي داخلي پنج شنبه 22:55 2014-10-23 22:55:00
آسمان 6504 دبي لغو شد F100 ورودی خارجي پنج شنبه 23:10 2014-10-23 23:10:00
هواپيمايي قشم 1236 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي پنج شنبه 23:10 2014-10-23 23:10:00
آسمان 3806 كيش طبق برنامه AT72 ورودي داخلي پنج شنبه 23:59 2014-10-23 23:59:00
تركيش 884 استانبول طبق برنامه A320 ورودي داخلي جمعه 01:30 2014-10-24 01:30:00
آسمان 3774 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي جمعه 01:30 2014-10-24 01:30:00
قطر 476 دوحه طبق برنامه A320 خروجي داخلي جمعه 03:15 2014-10-24 03:15:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
العربيه 214 شارجه پرواز کرد(13:59) A320 ورودي داخلي چهار شنبه 13:45 2014-10-22 13:45:00
کيش اير 7461 كيش پرواز کرد(15:56) F100 ورودي داخلي چهار شنبه 15:15 2014-10-22 15:15:00
ماهان 1190 دبي پرواز کرد(18:01) A320 ورودي داخلي چهار شنبه 17:40 2014-10-22 17:40:00
آسمان 3773 تهران پرواز کرد(17:53) F100 ورودي داخلي چهار شنبه 17:40 2014-10-22 17:40:00
ايران اير 657 دبي پرواز کرد(18:29) A320 ورودي داخلي چهار شنبه 18:20 2014-10-22 18:20:00
ايران اير 225 بوشهر پرواز کرد(18:55) F100 ورودي داخلي چهار شنبه 18:45 2014-10-22 18:45:00
آسمان 3793 بندر عباس لغو شد F100 ورودي داخلي چهار شنبه 19:00 2014-10-22 19:00:00
آتا 5224 تهران پرواز کرد(20:15) A320 خروجي داخلي چهار شنبه 19:30 2014-10-22 19:30:00
آسمان 3805 كيش پرواز کرد(22:32) AT72 ورودي داخلي چهار شنبه 20:00 2014-10-22 20:00:00
کيش اير 7450 تهران پرواز کرد(21:21) MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 21:15 2014-10-22 21:15:00
ايران اير 224 تهران/اصفهان پرواز کرد(22:05) F100 خروجي داخلي چهار شنبه 21:50 2014-10-22 21:50:00
ايران اير 425 تهران پرواز کرد(00:02) F100 ورودي داخلي چهار شنبه 22:00 2014-10-22 22:00:00
تابان 6282 مشهد پرواز کرد(22:25) MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 22:00 2014-10-22 22:00:00
آسمان 3809 کرمان لغو شد AT72 ورودي داخلي چهار شنبه 22:05 2014-10-22 22:05:00
زاگرس 4053 مشهد پرواز کرد(22:20) MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 22:15 2014-10-22 22:15:00
آسمان 3861 مشهد پرواز کرد(22:52) F100 ورودي داخلي چهار شنبه 22:30 2014-10-22 22:30:00
زاگرس 4012 تهران پرواز کرد(22:20) MD82 خروجي داخلي چهار شنبه 23:00 2014-10-22 23:00:00
آسمان 3895 كيش پرواز کرد(01:39) - اعلام تاخير(01:25) AT72 ورودي داخلي چهار شنبه 23:25 2014-10-22 23:25:00
ايران اير 325 تهران پرواز کرد(00:21) BA11 خروجي داخلي چهار شنبه 23:30 2014-10-22 23:30:00
ماهان 4588 تهران پرواز کرد(00:12) A310 خروجي داخلي چهار شنبه 23:40 2014-10-22 23:40:00
هواپيمايي قشم 1237 تهران پرواز کرد(00:36) F100 خروجي داخلي چهار شنبه 23:55 2014-10-22 23:55:00
تركيش 885 استانبول اعلام تاخير(03:15) A320 ورودي داخلي پنج شنبه 02:45 2014-10-23 02:45:00
آسمان 3775 تهران درب خروج بسته شد- F100 ورودي داخلي پنج شنبه 04:00 2014-10-23 04:00:00
آسمان 3817 سيري لغو شد AT72 ورودي داخلي پنج شنبه 06:00 2014-10-23 06:00:00
آسمان 3813 بندر لنگه طبق برنامه AT72 خروجي داخلي پنج شنبه 06:15 2014-10-23 06:15:00
آسمان 3875 زاهدان طبق برنامه F100 ورودي داخلي پنج شنبه 06:30 2014-10-23 06:30:00
آسمان 6501 دبي طبق برنامه F100 ورودي داخلي پنج شنبه 08:00 2014-10-23 08:00:00
ماهان 4556 خارک طبق برنامه MD83 ورودي داخلي پنج شنبه 10:40 2014-10-23 10:40:00
معراج 2844 مشهد طبق برنامه A320 خروجي داخلي پنج شنبه 10:45 2014-10-23 10:45:00
ايران اير 207 لاوان طبق برنامه F100 خروجي داخلي پنج شنبه 11:10 2014-10-23 11:10:00
کاسپين 19 عسلويه طبق برنامه MD82 خروجي داخلي پنج شنبه 11:45 2014-10-23 11:45:00
آتا 5266 مشهد طبق برنامه MD82 ورودي داخلي پنج شنبه 12:25 2014-10-23 12:25:00
معراج 2841 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي پنج شنبه 16:00 2014-10-23 16:00:00
آسمان 6503 دبي لغو شد F100 ورودي داخلي پنج شنبه 16:00 2014-10-23 16:00:00
آسمان 3771 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي پنج شنبه 16:15 2014-10-23 16:15:00
آسمان 3773 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي پنج شنبه 17:00 2014-10-23 17:00:00
آسمان 3845 كيش طبق برنامه F100 ورودي داخلي پنج شنبه 17:20 2014-10-23 17:20:00
ماهان 1190 دبي طبق برنامه A320 ورودي داخلي پنج شنبه 17:40 2014-10-23 17:40:00
ايران اير 471 اصفهان طبق برنامه F100 خروجي داخلي پنج شنبه 19:00 2014-10-23 19:00:00
آتا 5224 تهران طبق برنامه A320 خروجي داخلي پنج شنبه 19:30 2014-10-23 19:30:00
کيش اير 7461 كيش طبق برنامه F100 پنج شنبه 19:30 2014-10-23 19:30:00
اير تور 922 اهواز طبق برنامه MD82 ورودي داخلي پنج شنبه 20:15 2014-10-23 20:15:00
آسمان 3859 مشهد طبق برنامه F100 ورودي داخلي پنج شنبه 20:20 2014-10-23 20:20:00
آسمان 3805 كيش طبق برنامه AT72 ورودي داخلي پنج شنبه 21:10 2014-10-23 21:10:00
زاگرس 4053 مشهد طبق برنامه MD82 ورودي داخلي پنج شنبه 21:45 2014-10-23 21:45:00
کاسپين 047 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي پنج شنبه 22:10 2014-10-23 22:10:00
ايران اير 233 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي پنج شنبه 22:30 2014-10-23 22:30:00
ايران اير 325 تهران طبق برنامه BA11 خروجي داخلي پنج شنبه 23:30 2014-10-23 23:30:00
ماهان 4588 تهران طبق برنامه A310 خروجي داخلي پنج شنبه 23:40 2014-10-23 23:40:00
هواپيمايي قشم 1237 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي پنج شنبه 23:55 2014-10-23 23:55:00
تركيش 885 استانبول طبق برنامه A320 ورودي داخلي جمعه 02:45 2014-10-24 02:45:00
شنبه ۵ مهر ۱۳۹۳
سید محمد احمدی استاندار فارس پنج شنبه سوم مهرماه به طور سرزده از فرودگاه شهید دستغیب شیراز بازدید کرد.  احمدی طی این بازدید روند اجرای فازهای 2،1 و 5 پروژه توسعه ترمینال پروازهای داخلی ، پروژه توسعه پارکینگ هواپیما و احداث کانال انرژی را مورد بررسی قرار داد. در ادامه استاندار فارس از ترمینال پروازهای داخلی و خارجی بازدید کرد و در جریان نحوه خدمات رسانی مطلوب به مسافرین قرار گرفت. در جریان بازدید حمیدرضا سیدی مدیر کل فرودگاههای استان فارس توضیحات کاملی درباره پیشرفت پروژه های در دست اجرا ارائه دادند و همچنین پروژه های آتی فرودگاه را تشریح کردند. گفتنی است؛در این بازدید معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری،مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی و مدیر کل گمرک استان فارس ،احمدی را همراهی
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۳
عملیات اجرایی توسعه ضلع شرقی پارکینگ هواپیما در فرودگاه شیراز به مساحت 33 هزار مترمربع آغاز شد. حمیدرضا سیدی مدیرکل فرودگاه‌های استان فارس گفت: با توجه به جاذبه‌های تاریخی و اماکن مذهبی و مطرح بودن شیراز به عنوان یکی از قطب‌های مهم توریستی کشور و وجود مراکز درمانی مجهز و پیشرفته سالانه شاهد حضور تعداد بیشماری از گردشگران خارجی و داخلی و همچنین بیمارانی هستیم که برای درمان از استان‌های جنوبی کشور و کشورهای حوزه خلیج‌فارس به شیراز سفر می‌کنند از این رو توجه به زیرساخت‌ها و امور زیر بنایی در فرودگاه شیراز از ابتدا در دستور کار قرار گرفت. سیدی خاطرنشان کرد: از جمله پروژه‌های زیربنایی و مهم این اداره‌کل؛ می‌توان به پروژه توسعه محوطه ترمینا
یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۳
نخستین پرواز شرکت هواپیمایی ماهان در مسیر شیراز-دبی-شیراز 19 شهریورماه برقرار شد.  حمیدرضا سیدی مدیرکل فرودگاه شیراز گفت: با توجه به تقاضای سفر در مسیر شیراز-دبی-شیراز و به منظور ارائه خدمات مطلوب و مناسب به مسافران برقراری پرواز در این مسیر برنامه‌ریزی و اجرا شد. مدیرکل فرودگاه‌های استان فارس بیان کرد: شرکت هواپیمایی ماهان روزانه با یک فروند هواپیمای ایرباس مسافران را در این مسیر جابجا خواهد کرد. همچنین وی افزود: در حال حاضر شرکت هواپیمایی آسمان با 18 و ایران‌ایر با 4 پرواز در مسیر دبی و العربیه با 8 پرواز در مسیر شارجه به صورت رفت و برگشت مشغول به فعالیت هستند.
شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۳
طی مراسمی پرویز میری به‌عنوان مدیر جدید فرودگاه لامرد معرفی و از زحمات محمد دلاویز رئیس پیشین این فرودگاه قدردانی شد. مراسم تودیع و معارفه رئیس فرودگاه لامرد با حضور مدیرکل فرودگاه‌های‌ استان فارس، فرماندار شهرستان لامرد، حجت‌الاسلام والمسلمین شهیدی امام‌جمعه، معاون عملیات هوانوردی فرودگاه شیراز، رییس حراست اداره‌کل، فرمانده سپاه حفاظت هواپیمایی فرودگاه‌های استان، شهردار، رییس شورای شهر، فرماندهی انتظامی شهرستان لامرد و جمع کثیری از مسئولین و معاونین ادارات شهرستان و کارکنان فرودگاه برگزار شد. در این مراسم، محمد دلاویز مدیر سابق فرودگاه لامرد گزارشی از عملکرد خود ارائه و خواستار همکاری همه جانبه مسئولین محلی و کارکنان فرودگاه با مدیر جدید شد. همچن