خوش آمدید — امروز یکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۳
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی یکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۳ ۲۲:۰۰:۲۴
شیراز
امروز یکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۳
10°
16°
4°
فردا ۱ دی ۱۳۹۳
14°
-1°
۲ دی ۱۳۹۳
13°
-2°
۳ دی ۱۳۹۳
14°
-1°
۴ دی ۱۳۹۳
16°
-1°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
آسمان 3788 تهران لغو شد F100 ورودي داخلي یک شنبه 07:35 2014-12-21 07:35:00
کيش اير 7476 عسلويه نشست(11:54)-پايان تحويل بار MD82 یک شنبه 11:20 2014-12-21 11:20:00
ايران اير 656 دبي نشست(11:38)-پايان تحويل بار A320 یک شنبه 11:40 2014-12-21 11:40:00
ماهان 4557 خارک نشست(12:33)-پايان تحويل بار BA11 یک شنبه 11:50 2014-12-21 11:50:00
نفت 2571 سيري نشست(13:05)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي یک شنبه 12:50 2014-12-21 12:50:00
العربيه 213 شارجه نشست(13:06)-پايان تحويل بار A320 یک شنبه 13:05 2014-12-21 13:05:00
آسمان 3772 تهران لغو شد F100 یک شنبه 13:30 2014-12-21 13:30:00
اير تور 9503 رشت نشست(13:33)-پايان تحويل بار MD82 یک شنبه 13:30 2014-12-21 13:30:00
آسمان 3840 كيش نشست(13:19)-پايان تحويل بار F100 خروجي خارجي یک شنبه 13:30 2014-12-21 13:30:00
ايران اير 664 کويت نشست(13:16)-پايان تحويل بار F100 یک شنبه 13:40 2014-12-21 13:40:00
آسمان 6504 دبي نشست(15:23) F100 ورودی خارجي یک شنبه 13:50 2014-12-21 13:50:00
ماهان 1087 تهران نشست(15:32)-پايان تحويل بار A306 یک شنبه 14:50 2014-12-21 14:50:00
کيش اير 7460 كيش نشست(15:50)-پايان تحويل بار F100 یک شنبه 15:45 2014-12-21 15:45:00
تابان 6281 مشهد نشست(16:18)-پايان تحويل بار MD82 یک شنبه 16:00 2014-12-21 16:00:00
آسمان 6502 دبي لغو شد F100 ورودي داخلي یک شنبه 16:00 2014-12-21 16:00:00
آسمان 3858 مشهد نشست(17:14)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي یک شنبه 16:30 2014-12-21 16:30:00
آسمان 6508 کويت نشست(18:18) F100 یک شنبه 17:20 2014-12-21 17:20:00
نفت 2576 لاوان نشست(16:57)-پايان تحويل بار FA50 ورودي داخلي یک شنبه 17:20 2014-12-21 17:20:00
ايران اير 232 تهران نشست(17:20)-پايان تحويل بار A320 یک شنبه 17:30 2014-12-21 17:30:00
آتا 5223 تهران نشست(17:38)-پايان تحويل بار MD82 یک شنبه 17:30 2014-12-21 17:30:00
ايران اير 259 مشهد لغو شد MD82 یک شنبه 19:00 2014-12-21 19:00:00
آسمان 3846 كيش نشست(21:36) AT72 یک شنبه 20:05 2014-12-21 20:05:00
کيش اير 7449 مشهد نشست(20:54)-پايان تحويل بار F100 یک شنبه 20:15 2014-12-21 20:15:00
ماهان 1191 دبي نشست(20:21)-پايان تحويل بار A320 ورودي داخلي یک شنبه 20:20 2014-12-21 20:20:00
کاسپين 48 تهران لغو شد MD82 یک شنبه 21:10 2014-12-21 21:10:00
ايران اير 424 تهران نشست(21:16)-پايان تحويل بار A320 یک شنبه 21:35 2014-12-21 21:35:00
گلف 326 بحرین نشست(22:00)-تحويل بار از تسمه نقاله(1) F100 یک شنبه 21:45 2014-12-21 21:45:00
آسمان 3866 ساري تاخير دارد F100 یک شنبه 21:50 2014-12-21 21:50:00
هواپيمايي قشم 1236 تهران تاخير دارد F100 ورودی خارجي یک شنبه 21:55 2014-12-21 21:55:00
آسمان 3896 كيش طبق برنامه AT72 یک شنبه 23:50 2014-12-21 23:50:00
آسمان 3870 آبادان طبق برنامه F100 ورودي داخلي دو شنبه 01:20 2014-12-22 01:20:00
آسمان 3774 تهران طبق برنامه F100 دو شنبه 01:30 2014-12-22 01:30:00
تركيش اقتصادی 884 استانبول طبق برنامه A320 ورودي داخلي دو شنبه 02:25 2014-12-22 02:25:00
ايران اير 234 تهران طبق برنامه F100 دو شنبه 07:50 2014-12-22 07:50:00
آسمان 3828 خارک طبق برنامه AT72 دو شنبه 08:05 2014-12-22 08:05:00
آسمان 3772 تهران طبق برنامه F100 دو شنبه 08:10 2014-12-22 08:10:00
اير تور 978 تهران لغو شد MD82 دو شنبه 08:25 2014-12-22 08:25:00
آتا 5287 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 08:40 2014-12-22 08:40:00
آسمان 3776 تهران طبق برنامه F100 دو شنبه 09:00 2014-12-22 09:00:00
نفت 2588 اصفهان طبق برنامه F100 ورودي داخلي دو شنبه 09:10 2014-12-22 09:10:00
نفت 2502 خارک طبق برنامه FA50 خروجي داخلي دو شنبه 09:30 2014-12-22 09:30:00
آتا 5289 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 10:30 2014-12-22 10:30:00
ايران اير 307 سيري طبق برنامه F100 دو شنبه 10:40 2014-12-22 10:40:00
ايران اير 235 بندر لنگه طبق برنامه F100 دو شنبه 11:15 2014-12-22 11:15:00
آسمان 3876 زاهدان طبق برنامه F100 دو شنبه 11:55 2014-12-22 11:55:00
اير تور 979 چابهار لغو شد MD82 دو شنبه 13:00 2014-12-22 13:00:00
العربيه 213 شارجه طبق برنامه A320 دو شنبه 13:05 2014-12-22 13:05:00
آتا 5265 مشهد طبق برنامه MD82 دو شنبه 13:40 2014-12-22 13:40:00
آسمان 6504 دبي طبق برنامه A320 خروجي داخلي دو شنبه 13:50 2014-12-22 13:50:00
ايران اير 1542 جده طبق برنامه A321 خروجي داخلي دو شنبه 13:50 2014-12-22 13:50:00
آسمان 3858 مشهد طبق برنامه F100 ورودي داخلي دو شنبه 14:15 2014-12-22 14:15:00
معراج 2845 مشهد طبق برنامه A320 ورودي داخلي دو شنبه 14:45 2014-12-22 14:45:00
نفت 2589 لاوان طبق برنامه F100 ورودي داخلي دو شنبه 15:55 2014-12-22 15:55:00
آسمان 3804 لامرد لغو شد AT72 دو شنبه 16:00 2014-12-22 16:00:00
معراج 2877 مشهد طبق برنامه A320 دو شنبه 16:45 2014-12-22 16:45:00
آتا 5223 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 17:10 2014-12-22 17:10:00
آسمان 3778 تبريز طبق برنامه F100 ورودي داخلي دو شنبه 17:10 2014-12-22 17:10:00
آسمان 6502 دبي طبق برنامه F100 ورودي داخلي دو شنبه 17:50 2014-12-22 17:50:00
اير تور 923 اهواز لغو شد MD82 دو شنبه 20:00 2014-12-22 20:00:00
زاگرس 4052 مشهد طبق برنامه MD82 دو شنبه 20:15 2014-12-22 20:15:00
ماهان 1191 دبي لغو شد A320 ورودي داخلي دو شنبه 20:20 2014-12-22 20:20:00
آسمان 3862 مشهد طبق برنامه F100 دو شنبه 20:30 2014-12-22 20:30:00
کيش اير 7451 تهران لغو شد MD82 ورودي داخلي دو شنبه 20:45 2014-12-22 20:45:00
ايران اير 424 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 21:00 2014-12-22 21:00:00
آسمان 3790 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي دو شنبه 21:00 2014-12-22 21:00:00
آسمان 3896 كيش طبق برنامه AT72 ورودي داخلي دو شنبه 21:20 2014-12-22 21:20:00
ماهان 1087 تهران طبق برنامه A306 ورودي داخلي دو شنبه 21:45 2014-12-22 21:45:00
گلف 326 بحرین طبق برنامه F100 دو شنبه 21:45 2014-12-22 21:45:00
هواپيمايي قشم 1236 تهران طبق برنامه F100 دو شنبه 21:55 2014-12-22 21:55:00
کيش اير 7460 كيش طبق برنامه F100 دو شنبه 22:00 2014-12-22 22:00:00
ماهان 4589 تهران طبق برنامه A310 خروجي داخلي دو شنبه 22:25 2014-12-22 22:25:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
نفت 2587 بهرگان پرواز کرد(11:20) F100 یک شنبه 09:55 2014-12-21 09:55:00
آسمان 3839 كيش پرواز کرد(11:45) F100 خروجي خارجي یک شنبه 11:00 2014-12-21 11:00:00
آتا 5290 تهران پرواز کرد(11:55) MD82 یک شنبه 11:30 2014-12-21 11:30:00
کيش اير 7477 عسلويه پرواز کرد(12:28) MD82 یک شنبه 12:00 2014-12-21 12:00:00
ايران اير 233 تهران پرواز کرد(12:40) A320 یک شنبه 12:30 2014-12-21 12:30:00
ماهان 1088 تهران پرواز کرد(13:33) BA11 یک شنبه 12:35 2014-12-21 12:35:00
نفت 2571 اصفهان پرواز کرد(13:47) F100 یک شنبه 13:30 2014-12-21 13:30:00
العربيه 214 شارجه پرواز کرد(14:13) A320 ورودي داخلي یک شنبه 13:45 2014-12-21 13:45:00
اير تور 985 تهران پرواز کرد(14:20) MD82 یک شنبه 14:15 2014-12-21 14:15:00
ايران اير 323 تهران پرواز کرد(14:28) F100 یک شنبه 14:25 2014-12-21 14:25:00
آسمان 6507 کويت پرواز کرد(15:05) F100 خروجي خارجي یک شنبه 14:30 2014-12-21 14:30:00
آسمان 6503 دبي پرواز کرد(16:27) F100 خروجي خارجي یک شنبه 14:50 2014-12-21 14:50:00
ماهان 1190 دبي پرواز کرد(16:43) A320 ورودي داخلي یک شنبه 16:00 2014-12-21 16:00:00
کيش اير 7448 مشهد پرواز کرد(18:42) F100 یک شنبه 16:30 2014-12-21 16:30:00
تابان 6282 مشهد پرواز کرد(17:30) - درب خروج بسته شد MD82 یک شنبه 17:00 2014-12-21 17:00:00
آسمان 3845 كيش پرواز کرد(18:58) AT72 خروجي داخلي یک شنبه 17:15 2014-12-21 17:15:00
آسمان 3773 تهران پرواز کرد(18:13) F100 یک شنبه 17:20 2014-12-21 17:20:00
نفت 2502 اهواز پرواز کرد(17:51) FA50 خروجي داخلي یک شنبه 17:50 2014-12-21 17:50:00
آسمان 3865 ساري پرواز کرد(19:18) F100 یک شنبه 18:10 2014-12-21 18:10:00
ايران اير 657 دبي پرواز کرد(18:22) A320 ورودي داخلي یک شنبه 18:20 2014-12-21 18:20:00
آتا 5224 تهران پرواز کرد(18:31) MD82 یک شنبه 18:20 2014-12-21 18:20:00
ايران اير 258 مشهد لغو شد MD82 یک شنبه 19:45 2014-12-21 19:45:00
آسمان 3895 كيش اعلام تاخير(22:20) AT72 یک شنبه 21:00 2014-12-21 21:00:00
کيش اير 7461 كيش پرواز کرد(21:38) F100 یک شنبه 21:00 2014-12-21 21:00:00
ماهان 1086 تهران پايان پذيرش مسافر-درب خروج بسته شد A306 یک شنبه 21:40 2014-12-21 21:40:00
کاسپين 47 تهران لغو شد MD82 یک شنبه 22:10 2014-12-21 22:10:00
ايران اير 425 تهران پايان پذيرش مسافر-درب خروج بسته شد A320 خروجي داخلي یک شنبه 22:20 2014-12-21 22:20:00
گلف ایر 327 بحرین پايان پذيرش مسافر- A320 خروجي خارجي یک شنبه 22:30 2014-12-21 22:30:00
آسمان 3869 آبادان پذيرش مسافر در ميز (2)- F100 خروجي داخلي یک شنبه 22:40 2014-12-21 22:40:00
هواپيمايي قشم 1237 تهران پذيرش مسافر در ميز (6)- F100 ورودي داخلي یک شنبه 22:40 2014-12-21 22:40:00
ماهان 4588 تهران لغو شد A310 خروجي داخلي یک شنبه 23:40 2014-12-21 23:40:00
تركيش اقتصادی 885 استانبول طبق برنامه A320 ورودي داخلي دو شنبه 03:25 2014-12-22 03:25:00
آسمان 3775 تهران طبق برنامه F100 دو شنبه 05:30 2014-12-22 05:30:00
آسمان 6501 دبي طبق برنامه F100 ورودي داخلي دو شنبه 06:00 2014-12-22 06:00:00
آسمان 3791 تهران لغو شد F100 دو شنبه 06:30 2014-12-22 06:30:00
آسمان 3827 خارک طبق برنامه AT72 دو شنبه 06:50 2014-12-22 06:50:00
آسمان 3861 مشهد طبق برنامه F100 ورودي داخلي دو شنبه 08:20 2014-12-22 08:20:00
ايران اير 234 بندر لنگه طبق برنامه F100 دو شنبه 08:25 2014-12-22 08:25:00
آسمان 3875 زاهدان طبق برنامه F100 ورودي داخلي دو شنبه 08:40 2014-12-22 08:40:00
آسمان 3803 لامرد لغو شد AT72 دو شنبه 09:00 2014-12-22 09:00:00
اير تور 978 چابهار لغو شد MD82 دو شنبه 09:15 2014-12-22 09:15:00
آتا 5266 مشهد طبق برنامه MD82 دو شنبه 09:40 2014-12-22 09:40:00
نفت 2588 لاوان طبق برنامه F100 خروجي داخلي دو شنبه 09:40 2014-12-22 09:40:00
آسمان 3857 مشهد طبق برنامه F100 دو شنبه 10:00 2014-12-22 10:00:00
نفت 2503 خارک طبق برنامه FA50 خروجي داخلي دو شنبه 10:00 2014-12-22 10:00:00
معراج 2844 مشهد طبق برنامه A320 ورودي داخلي دو شنبه 10:45 2014-12-22 10:45:00
ايران اير 306 سيري طبق برنامه F100 دو شنبه 11:20 2014-12-22 11:20:00
آتا 5290 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 11:30 2014-12-22 11:30:00
ايران اير 235 تهران طبق برنامه F100 دو شنبه 11:50 2014-12-22 11:50:00
نفت 2589 اصفهان طبق برنامه F100 ورودی خارجي دو شنبه 12:30 2014-12-22 12:30:00
آسمان 3777 تبريز طبق برنامه F100 ورودی خارجي دو شنبه 13:00 2014-12-22 13:00:00
اير تور 979 تهران لغو شد - لغو شد MD82 دو شنبه 13:45 2014-12-22 13:45:00
العربيه 214 شارجه طبق برنامه A320 ورودي داخلي دو شنبه 13:45 2014-12-22 13:45:00
آتا 5288 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 14:40 2014-12-22 14:40:00
آسمان 6503 دبي طبق برنامه A320 خروجي داخلي دو شنبه 14:50 2014-12-22 14:50:00
آسمان 3771 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي دو شنبه 17:40 2014-12-22 17:40:00
آسمان 3789 تهران طبق برنامه F100 ورودی خارجي دو شنبه 17:45 2014-12-22 17:45:00
معراج 2876 مشهد طبق برنامه A320 دو شنبه 17:45 2014-12-22 17:45:00
ماهان 1190 دبي لغو شد A320 ورودي داخلي دو شنبه 18:00 2014-12-22 18:00:00
آتا 5224 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 18:20 2014-12-22 18:20:00
آسمان 3895 كيش طبق برنامه AT72 ورودی خارجي دو شنبه 18:45 2014-12-22 18:45:00
ايران اير 1541 مدينه طبق برنامه A321 خروجي داخلي دو شنبه 19:00 2014-12-22 19:00:00
اير تور 922 اهواز لغو شد MD82 دو شنبه 20:45 2014-12-22 20:45:00
آسمان 3845 كيش طبق برنامه AT72 دو شنبه 20:45 2014-12-22 20:45:00
زاگرس 4053 مشهد طبق برنامه MD82 دو شنبه 21:15 2014-12-22 21:15:00
کيش اير 7450 تهران لغو شد MD82 ورودی خارجي دو شنبه 21:30 2014-12-22 21:30:00
ايران اير 425 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 21:45 2014-12-22 21:45:00
آسمان 3781 تهران طبق برنامه F100 ورودی خارجي دو شنبه 21:45 2014-12-22 21:45:00
گلف 327 بحرین طبق برنامه A320 دو شنبه 22:30 2014-12-22 22:30:00
هواپيمايي قشم 1237 تهران طبق برنامه F100 دو شنبه 22:40 2014-12-22 22:40:00
چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۳
نخستین پرواز شرکت هواپیمایی گلف ایر در مسیر بحرین-شیراز ساعت 21:45 دوشنبه 24 آذر ماه پس از حدود 4 سال توقف، در فرودگاه شهید دستغیب شیراز به زمین نشست. حمیدرضا سیدی مدیر کل فرودگاههای استان فارس به تاثیر برقراری این پرواز در ارتباطات دوکشور اشاره کرد و گفت:با توجه به ارتباطات گسترده ای که از دیر باز بین ایران و بحرین وجود داشته است تعداد زیادی از هموطنان استان های جنوبی کشور در بحرین زندگی می کنند که برقراری این پرواز می تواند ارتباطات سیاسی،اقتصادی و اجتماعی را تقویت کند. وی ابراز امیدواری کرد:با وجود جاذبه های گردشگری ،اماکن تاریخی- مذهبی و مراکز معتبر و مجهز درمانی در آینده شاهد افزایش پرواز در این مسیر خواهیم بود.   گفتنی است؛بر اساس برنامه ریزی انجام شده این شرکت هواپیمایی
یکشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۳
 جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی شنبه مورخ 15/9/93 از پروژه های احداث ترمینال پروازهای داخلی،توسعه و تجهیز موتورخانه ترمینال پروازهای داخلی و احداث کانال انرژی بازدید کرد. طی این بازدید حمیدرضا سیدی مدیر کل فرودگاههای استان فارس گزارش کاملی از وضعیت اجرای پروژه های احداث و توسعه ترمینال پروازهای داخلی،احداث کانال انرژی ، توسعه و تجهیز موتورخانه تاسیسات ترمینال داخلی،احداث پارکینگ هواپیما و بهسازی عوامل پروازی،تکمیل ساختمان پلیس،ایمنی زمینی و ترمینال فرودگاه لامرد ارائه دادند. سیدی افزود:هم اکنون ترمینال پروازهای داخلی در 3 فاز 2،1 و4 در حال احداث می باشد که فاز 1 و2 به مساحت حدود 4500 متر مربع با هزینه 55 میلیارد ریال از محل اعتبارات شرکت فرودگاههای کشور و فاز 3
شنبه ۵ مهر ۱۳۹۳
سید محمد احمدی استاندار فارس پنج شنبه سوم مهرماه به طور سرزده از فرودگاه شهید دستغیب شیراز بازدید کرد.  احمدی طی این بازدید روند اجرای فازهای 2،1 و 5 پروژه توسعه ترمینال پروازهای داخلی ، پروژه توسعه پارکینگ هواپیما و احداث کانال انرژی را مورد بررسی قرار داد. در ادامه استاندار فارس از ترمینال پروازهای داخلی و خارجی بازدید کرد و در جریان نحوه خدمات رسانی مطلوب به مسافرین قرار گرفت. در جریان بازدید حمیدرضا سیدی مدیر کل فرودگاههای استان فارس توضیحات کاملی درباره پیشرفت پروژه های در دست اجرا ارائه دادند و همچنین پروژه های آتی فرودگاه را تشریح کردند. گفتنی است؛در این بازدید معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری،مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی و مدیر کل گمرک استان فارس ،احمدی را همراهی
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۳
عملیات اجرایی توسعه ضلع شرقی پارکینگ هواپیما در فرودگاه شیراز به مساحت 33 هزار مترمربع آغاز شد. حمیدرضا سیدی مدیرکل فرودگاه‌های استان فارس گفت: با توجه به جاذبه‌های تاریخی و اماکن مذهبی و مطرح بودن شیراز به عنوان یکی از قطب‌های مهم توریستی کشور و وجود مراکز درمانی مجهز و پیشرفته سالانه شاهد حضور تعداد بیشماری از گردشگران خارجی و داخلی و همچنین بیمارانی هستیم که برای درمان از استان‌های جنوبی کشور و کشورهای حوزه خلیج‌فارس به شیراز سفر می‌کنند از این رو توجه به زیرساخت‌ها و امور زیر بنایی در فرودگاه شیراز از ابتدا در دستور کار قرار گرفت. سیدی خاطرنشان کرد: از جمله پروژه‌های زیربنایی و مهم این اداره‌کل؛ می‌توان به پروژه توسعه محوطه ترمینا