خوش آمدید — امروز دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۴
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۴ ۱۱:۰۰:۲۰
شیراز
امروز دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۴
31°
37°
19°
فردا ۱۳ مرداد ۱۳۹۴
36°
21°
۱۴ مرداد ۱۳۹۴
36°
21°
۱۵ مرداد ۱۳۹۴
37°
22°
۱۶ مرداد ۱۳۹۴
37°
22°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
آسمان 3774 تهران نشست(02:32)-پایان تحویل بار F100 دو شنبه 00:45 2015-08-03 00:45:00
آسمان 3756 اصفهان نشست(02:50)-پایان تحویل بار AT72 ورودی داخلی دو شنبه 00:50 2015-08-03 00:50:00
ترکیش 884 استانبول نشست(03:00)-پایان تحویل بار B737 دو شنبه 02:30 2015-08-03 02:30:00
آسمان 3858 مشهد نشست(05:19) F100 ورودی داخلی دو شنبه 02:45 2015-08-03 02:45:00
کاسپین 4348 تهران نشست(06:52)-پایان تحویل بار MD83 دو شنبه 06:50 2015-08-03 06:50:00
آسمان 3792 تهران نشست(09:15)-پایان تحویل بار F100 دو شنبه 07:45 2015-08-03 07:45:00
ایران ایر 234 تهران نشست(07:35)-پایان تحویل بار F100 دو شنبه 07:50 2015-08-03 07:50:00
آسمان 3776 تهران لغو شد F100 دو شنبه 08:05 2015-08-03 08:05:00
آتا 5287 تهران نشست(09:04)-پایان تحویل بار MD83 دو شنبه 08:40 2015-08-03 08:40:00
نفت 2575 اصفهان نشست(09:53)-پایان تحویل بار F100 دو شنبه 09:10 2015-08-03 09:10:00
ایران ایر 307 سیری نشست(09:07)-پایان تحویل بار F100 دو شنبه 09:45 2015-08-03 09:45:00
آسمان 6556 مسقط نشست(10:16)-پایان تحویل بار F100 دو شنبه 10:10 2015-08-03 10:10:00
آسمان 3780 تهران لغو شد A320 دو شنبه 10:15 2015-08-03 10:15:00
ایران ایر 235 بندر لنگه نشست(12:13)-پایان تحویل بار F100 دو شنبه 11:15 2015-08-03 11:15:00
آسمان 3786 تهران لغو شد F100 دو شنبه 11:45 2015-08-03 11:45:00
نفت 2574 لاوان نشست(12:45)-پایان تحویل بار F100 دو شنبه 11:55 2015-08-03 11:55:00
آسمان 6504 دبی نشست(13:45)-پایان تحویل بار F100 ورودی داخلی دو شنبه 12:20 2015-08-03 12:20:00
نفت 2502 خارک نشست(13:07)-پایان تحویل بار F100 دو شنبه 12:30 2015-08-03 12:30:00
معراج 2877 مشهد نشست(13:35)-پایان تحویل بار A320 دو شنبه 12:45 2015-08-03 12:45:00
آسمان 3804 لامرد نشست(14:17)-پایان تحویل بار AT72 دو شنبه 13:30 2015-08-03 13:30:00
آتا 5265 مشهد نشست(14:22)-پایان تحویل بار MD83 دو شنبه 13:40 2015-08-03 13:40:00
ایر عربیا 213 شارجه نشست(13:59)-پایان تحویل بار A320 دو شنبه 14:05 2015-08-03 14:05:00
آسمان 3868 چابهار نشست(14:36)-پایان تحویل بار F100 ورودی داخلی دو شنبه 14:40 2015-08-03 14:40:00
آسمان 3876 زاهدان اعلام تاخیر(18:10) F100 ورودی داخلی دو شنبه 16:10 2015-08-03 16:10:00
کاسپین 4338 تهران اعلام ورود (17:57) MD82 دو شنبه 16:40 2015-08-03 16:40:00
آسمان 3794 بندر عباس نشست(17:00)-تحویل بار از تسمه نقاله(2) AT72 ورودی داخلی دو شنبه 16:50 2015-08-03 16:50:00
آتا 5223 تهران نشست(17:15)-تحویل بار از تسمه نقاله(3) MD82 دو شنبه 17:10 2015-08-03 17:10:00
آسمان 6502 دبی لغو شد AT72 دو شنبه 17:50 2015-08-03 17:50:00
ایران ایر 428 تهران اعلام ورود (18:06) F100 دو شنبه 18:05 2015-08-03 18:05:00
کیش ایر 7451 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 19:15 2015-08-03 19:15:00
آسمان 3778 تبریز طبق برنامه F100 ورودی داخلی دو شنبه 20:00 2015-08-03 20:00:00
ماهان 1087 تهران طبق برنامه A306 ورودی داخلی دو شنبه 20:05 2015-08-03 20:05:00
ماهان 1191 دبی لغو شد A306 دو شنبه 20:10 2015-08-03 20:10:00
آسمان 3840 کیش طبق برنامه AT72 دو شنبه 20:15 2015-08-03 20:15:00
آسمان 3790 تهران اعلام تاخیر(22:15) F100 دو شنبه 20:15 2015-08-03 20:15:00
آسمان 3896 کیش طبق برنامه AT72 ورودی داخلی دو شنبه 20:35 2015-08-03 20:35:00
کاسپین 048 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 21:10 2015-08-03 21:10:00
ایران ایر 339 بندر عباس طبق برنامه F100 دو شنبه 21:35 2015-08-03 21:35:00
هواپیمایی قشم 1236 تهران طبق برنامه F100 دو شنبه 21:40 2015-08-03 21:40:00
زاگرس 4011 تهران طبق برنامه MD82 ورودی داخلی دو شنبه 21:45 2015-08-03 21:45:00
کیش ایر 7460 کیش طبق برنامه F100 دو شنبه 22:00 2015-08-03 22:00:00
زاگرس 4052 مشهد طبق برنامه MD82 دو شنبه 22:15 2015-08-03 22:15:00
گلف ایر 326 بحرین طبق برنامه A320 دو شنبه 22:45 2015-08-03 22:45:00
آسمان 3846 کیش طبق برنامه F100 ورودی داخلی سه شنبه 00:10 2015-08-04 00:10:00
آسمان 3884 اهواز طبق برنامه AT72 ورودی داخلی سه شنبه 00:10 2015-08-04 00:10:00
آسمان 3782 تهران اعلام تاخیر(02:15) F100 ورودی داخلی سه شنبه 00:15 2015-08-04 00:15:00
آسمان 3862 مشهد طبق برنامه F100 ورودی داخلی سه شنبه 00:45 2015-08-04 00:45:00
آسمان 3794 بندر عباس طبق برنامه F100 سه شنبه 01:00 2015-08-04 01:00:00
آسمان 3860 مشهد لغو شد F100 سه شنبه 01:45 2015-08-04 01:45:00
ترکیش 884 استانبول طبق برنامه A320 سه شنبه 02:30 2015-08-04 02:30:00
قطر 476 دوحه طبق برنامه A320 ورودی داخلی سه شنبه 04:25 2015-08-04 04:25:00
کاسپین 4348 تهران طبق برنامه MD82 سه شنبه 06:50 2015-08-04 06:50:00
آسمان 3776 تهران طبق برنامه F100 سه شنبه 07:50 2015-08-04 07:50:00
آسمان 3792 تهران طبق برنامه F100 سه شنبه 08:15 2015-08-04 08:15:00
آتا 5287 تهران طبق برنامه MD82 سه شنبه 08:35 2015-08-04 08:35:00
نفت 2502 خارک طبق برنامه F100 ورودی داخلی سه شنبه 09:25 2015-08-04 09:25:00
آسمان 3780 تهران لغو شد A320 سه شنبه 10:15 2015-08-04 10:15:00
کاسپین 020 عسلویه طبق برنامه MD82 سه شنبه 10:30 2015-08-04 10:30:00
زاگرس 4011 تهران طبق برنامه MD82 سه شنبه 11:15 2015-08-04 11:15:00
فلای دبی 271 دبی طبق برنامه B744 ورودی خارجی سه شنبه 11:25 2015-08-04 11:25:00
آسمان 3772 تهران لغو شد F100 سه شنبه 12:00 2015-08-04 12:00:00
زاگرس 4077 تهران طبق برنامه MD82 سه شنبه 12:30 2015-08-04 12:30:00
ایران ایر 324 تهران طبق برنامه F100 سه شنبه 12:45 2015-08-04 12:45:00
آسمان 3830 نوشهر طبق برنامه F100 ورودی داخلی سه شنبه 13:15 2015-08-04 13:15:00
آتا 5265 مشهد طبق برنامه MD82 سه شنبه 13:30 2015-08-04 13:30:00
آسمان 3840 کیش طبق برنامه F100 ورودی داخلی سه شنبه 14:05 2015-08-04 14:05:00
ایر عربیا 213 شارجه طبق برنامه A320 سه شنبه 14:05 2015-08-04 14:05:00
تابان 6271 تهران طبق برنامه YK42 سه شنبه 15:15 2015-08-04 15:15:00
آسمان 6504 دبی طبق برنامه F100 سه شنبه 16:25 2015-08-04 16:25:00
زاگرس 4172 کویت طبق برنامه MD82 سه شنبه 17:00 2015-08-04 17:00:00
زاگرس 4166 کویت طبق برنامه MD82 سه شنبه 17:00 2015-08-04 17:00:00
آتا 5223 تهران طبق برنامه MD82 سه شنبه 17:10 2015-08-04 17:10:00
کیش ایر 7460 کیش طبق برنامه F100 سه شنبه 17:15 2015-08-04 17:15:00
آسمان 3788 تهران طبق برنامه F100 ورودی داخلی سه شنبه 17:25 2015-08-04 17:25:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
آسمان 3857 مشهد پرواز کرد(01:43) F100 ورودی داخلی یک شنبه 22:30 2015-08-02 22:30:00
ایر تور 925 مشهد پرواز کرد(01:22) MD82 ورودی داخلی یک شنبه 22:45 2015-08-02 22:45:00
ترکیش 885 استانبول پرواز کرد(04:22) A320 دو شنبه 03:35 2015-08-03 03:35:00
آسمان 3791 تهران پرواز کرد (05:38) F100 دو شنبه 04:30 2015-08-03 04:30:00
آسمان 3775 تهران لغو شد F100 دو شنبه 04:45 2015-08-03 04:45:00
آسمان 6501 دبی لغو شد AT72 دو شنبه 06:00 2015-08-03 06:00:00
آسمان 3793 بندر عباس پرواز کرد (06:12) AT72 دو شنبه 06:00 2015-08-03 06:00:00
آسمان 6555 مسقط پرواز کرد (06:28) F100 دو شنبه 06:00 2015-08-03 06:00:00
آسمان 3803 لامرد پرواز کرد (06:45) AT72 دو شنبه 06:30 2015-08-03 06:30:00
کاسپین 4347 تهران پرواز کرد (08:05) MD82 دو شنبه 07:50 2015-08-03 07:50:00
آسمان 3785 تهران لغو شد F100 دو شنبه 08:15 2015-08-03 08:15:00
ایران ایر 234 بندر لنگه پرواز کرد (09:04) F100 دو شنبه 08:25 2015-08-03 08:25:00
آسمان 6503 دبی پرواز کرد (10:19) A320 ورودی داخلی دو شنبه 08:30 2015-08-03 08:30:00
نفت 2575 لاوان پرواز کرد (10:50) F100 دو شنبه 09:40 2015-08-03 09:40:00
آتا 5266 مشهد پرواز کرد (10:19) MD82 دو شنبه 09:40 2015-08-03 09:40:00
ایران ایر 306 سیری پرواز کرد (10:27) F100 دو شنبه 10:20 2015-08-03 10:20:00
آسمان 3867 چابهار پرواز کرد (11:05) F100 ورودی داخلی دو شنبه 11:00 2015-08-03 11:00:00
نفت 2640 اهواز لغو شد F50 دو شنبه 11:40 2015-08-03 11:40:00
ایران ایر 235 تهران پرواز کرد (13:07) F100 دو شنبه 11:50 2015-08-03 11:50:00
نفت 2574 اصفهان پرواز کرد (13:23) F100 دو شنبه 12:30 2015-08-03 12:30:00
آسمان 3875 زاهدان پرواز کرد (15:13) F100 ورودی داخلی دو شنبه 13:00 2015-08-03 13:00:00
نفت 2503 خارک پرواز کرد (14:05) F100 دو شنبه 13:00 2015-08-03 13:00:00
معراج 2876 مشهد پرواز کرد (14:40) A320 دو شنبه 13:45 2015-08-03 13:45:00
آسمان 3839 کیش پرواز کرد (15:21) AT72 دو شنبه 14:20 2015-08-03 14:20:00
آتا 5288 تهران پرواز کرد (15:31) MD82 دو شنبه 14:40 2015-08-03 14:40:00
ایر عربیا 214 شارجه پرواز کرد (15:15) A320 دو شنبه 14:45 2015-08-03 14:45:00
آسمان 3777 تبریز پرواز کرد (15:45) F100 ورودی داخلی دو شنبه 15:30 2015-08-03 15:30:00
ماهان 1190 دبی لغو شد A306 دو شنبه 15:50 2015-08-03 15:50:00
آسمان 3789 تهران اعلام تاخیر(19:00) F100 دو شنبه 17:00 2015-08-03 17:00:00
کاسپین 4337 تهران پذیرش مسافر در میز (10,11)- MD82 دو شنبه 17:40 2015-08-03 17:40:00
آسمان 3895 کیش پذیرش مسافر در میز (7)- AT72 ورودی داخلی دو شنبه 17:45 2015-08-03 17:45:00
آتا 5224 تهران پذیرش مسافر در میز (4,5)- MD82 دو شنبه 18:20 2015-08-03 18:20:00
ایران ایر 338 بندر عباس پذیرش مسافر در میز (3)- F100 دو شنبه 18:40 2015-08-03 18:40:00
آسمان 3779 تهران لغو شد A320 دو شنبه 19:50 2015-08-03 19:50:00
کیش ایر 7450 تهران طبق برنامه MD82 ورودی داخلی دو شنبه 20:15 2015-08-03 20:15:00
آسمان 3861 مشهد طبق برنامه F100 ورودی داخلی دو شنبه 20:45 2015-08-03 20:45:00
آسمان 3781 تهران اعلام تاخیر(23:00) F100 دو شنبه 21:00 2015-08-03 21:00:00
ایر تور 925 مشهد لغو شد MD82 دو شنبه 21:15 2015-08-03 21:15:00
آسمان 3883 اهواز طبق برنامه AT72 ورودی داخلی دو شنبه 21:15 2015-08-03 21:15:00
آسمان 3845 کیش طبق برنامه AT72 ورودی داخلی دو شنبه 21:20 2015-08-03 21:20:00
ماهان 1086 تهران طبق برنامه A306 دو شنبه 21:20 2015-08-03 21:20:00
آسمان 3859 مشهد لغو شد F100 دو شنبه 22:00 2015-08-03 22:00:00
کاسپین 047 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 22:10 2015-08-03 22:10:00
ایران ایر 429 تهران طبق برنامه F100 دو شنبه 22:15 2015-08-03 22:15:00
آسمان 3793 بندر عباس لغو شد F100 دو شنبه 22:20 2015-08-03 22:20:00
هواپیمایی قشم 1237 تهران طبق برنامه F100 دو شنبه 22:30 2015-08-03 22:30:00
زاگرس 4012 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 22:30 2015-08-03 22:30:00
کیش ایر 7461 کیش طبق برنامه F100 دو شنبه 22:45 2015-08-03 22:45:00
زاگرس 4053 مشهد طبق برنامه MD82 دو شنبه 23:30 2015-08-03 23:30:00
گلف ایر 327 بحرین طبق برنامه A320 دو شنبه 23:30 2015-08-03 23:30:00
ترکیش 885 استانبول طبق برنامه A320 سه شنبه 03:35 2015-08-04 03:35:00
آسمان 3775 تهران طبق برنامه F100 سه شنبه 04:30 2015-08-04 04:30:00
آسمان 3791 تهران طبق برنامه F100 سه شنبه 05:00 2015-08-04 05:00:00
قطر 477 دوحه طبق برنامه A320 ورودی داخلی سه شنبه 05:25 2015-08-04 05:25:00
آسمان 6501 دبی لغو شد AT72 سه شنبه 06:30 2015-08-04 06:30:00
ایر تور 933 تهران لغو شد MD82 سه شنبه 06:30 2015-08-04 06:30:00
کاسپین 4347 تهران طبق برنامه MD82 سه شنبه 07:50 2015-08-04 07:50:00
آسمان 3771 تهران لغو شد F100 سه شنبه 08:45 2015-08-04 08:45:00
آسمان 6503 دبی طبق برنامه F100 سه شنبه 09:00 2015-08-04 09:00:00
آتا 5266 مشهد طبق برنامه MD82 سه شنبه 09:25 2015-08-04 09:25:00
آسمان 3829 نوشهر طبق برنامه F100 ورودی داخلی سه شنبه 09:30 2015-08-04 09:30:00
نفت 2503 خارک طبق برنامه F100 سه شنبه 10:00 2015-08-04 10:00:00
آسمان 3839 کیش طبق برنامه F100 ورودی داخلی سه شنبه 11:15 2015-08-04 11:15:00
کاسپین 019 عسلویه طبق برنامه MD82 سه شنبه 11:30 2015-08-04 11:30:00
آسمان 3793 بندر عباس طبق برنامه F100 ورودی داخلی سه شنبه 12:00 2015-08-04 12:00:00
زاگرس 4012 تهران طبق برنامه MD82 سه شنبه 12:15 2015-08-04 12:15:00
فلای دبی 272 دبی طبق برنامه B734 خروجی خارجی سه شنبه 12:25 2015-08-04 12:25:00
ایران ایر 325 تهران طبق برنامه F100 سه شنبه 13:20 2015-08-04 13:20:00
زاگرس 4171 کویت طبق برنامه MD82 سه شنبه 14:00 2015-08-04 14:00:00
زاگرس 4165 کویت طبق برنامه MD82 سه شنبه 14:00 2015-08-04 14:00:00
آسمان 3787 تهران طبق برنامه F100 ورودی داخلی سه شنبه 14:15 2015-08-04 14:15:00
آتا 5288 تهران طبق برنامه MD82 سه شنبه 14:30 2015-08-04 14:30:00
ایر عربیا 214 شارجه طبق برنامه A320 سه شنبه 14:45 2015-08-04 14:45:00
آسمان 3805 کیش طبق برنامه AT72 ورودی داخلی سه شنبه 14:50 2015-08-04 14:50:00
ماهان 1190 دبی لغو شد A306 سه شنبه 15:50 2015-08-04 15:50:00
آسمان 3795 رشت طبق برنامه F100 ورودی داخلی سه شنبه 17:10 2015-08-04 17:10:00
یکشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۴
مدیرکل فرودگاه های استان فارس از احداث ترمینال پروازهای خارجی فرودگاه بین المللی شیراز با اعتبار یکصدمیلیارد تومان از محل اعتبارات شرکت فرودگاههای کشور خبر داد و گفت: این ترمینال در زمینی به مساحت 21 هزار مترمربع ساخته می شود که در حال حاضر تجهیز کارگاه توسط پیمانکار صورت گرفته و عملیات اجرایی آن آغاز شده است. رضا بدیعی فرد با بیان اینکه عملیات ساخت وساز در ترمینال داخلی فرودگاه شیراز نیز تا یک ماه دیگر به پایان می رسد، افزود: ساخت این ترمینال توسط سرمایه گذار بخش خصوصی صورت گرفته و قرار بود طبق قرارداد، حدود یک سال قبل به پایان برسد اما برای رفاه حال مسافران به صورت ناقص به بهره برداری رسید و امید است تا یک ماه دیگر به طور کامل عملیات ساخت وساز در این ترمینال پایان یابد. مدیرکل فرودگا
پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
مراسم تودیع حمیدرضا سیدی مدیر کل سابق فرودگاههای استان فارس و معارفه رضا بدیعی فرد مدیر کل جدید روز چهارشنبه 30/2/94 با حضور رحمت اله مه آبادی مدیر عامل شرکت فرودگاههای کشور،خلیل رضائیان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری،مدیران کل راه و شهر سازی،حمل و نقل و پایانه ها،آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک و میراث فرهنگی،کارکنان اداره کل،پلیس،سپاه حفاظت هواپیمایی و شرکت های هواپیمایی برگزار شد. رحمت‌اله مه‌آبادی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور در مراسم معارفه مدیرکل جدید فرودگاه‌های استان فارس با بیان اینکه فرودگاه، جوامع بسته را از بن بست خارج می‌کند، اظهار داشت: فرودگاه را می‌توان مغناطیس جذب گردشگر دانست که آوازه یک منطقه را جهانی می کند. وی
سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۳
نخستین مانور شبانه در سطح فرودگاه‌های کشور و سومین مانور طرح اضطراری دو سالانه فرودگاه شیراز شب گذشته (۱۷ اسفند ماه) ساعت 18:45 برگزار شد. حمیدرضا سیدی مدیرکل فرودگاه بین‌المللی شیراز در حاشیه اجرای این مانور گفت: از ویژگی‌های منحصر به‌فرد این مانور برگزاری در تاریکی شب با حضور همه ارگان‌ها بود که برای نخستین بار در سطح فرودگاه‌های کشور اتفاق افتاد. سیدی افزود: مانور طرح اضطراری براساس قوانین بین‌المللی هواپیمایی کشوری هر دو سال یک‌بار با هدف ارزیابی توانایی ارگان‌های ذیربط در هنگام بحران، آشنایی مدیریت و کارکنان فرودگاه با سایر ارگان‌های امدادرسان، فراهم بودن تجهیزات، رفع نواقص و ایجاد هماهنگی بین ارگان‌های امدادی برگزار می‌ش
دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۳
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور در بازدید از فرودگاه جهرم، راه‌های توسعه و عملیاتی شدن این فرودگاه را مورد بررسی قرار داد. محمدعلی ایلخانی با حضور در فرودگاه جهرم راه‌های عملیاتی شدن این فرودگاه را بررسی و راهکارهای لازم جهت توسعه این فرودگاه را ارائه کرد. در این بازدید حسین اسفندیاری مشاور اجرایی مدیرعامل در فرودگاه‌های کشور٬ حسین صادقی معاون عملیات فرودگاهی و حمیدرضا سیدی مدیرکل فرودگاه‌های استان فارس حضور داشتند.  گفتنی است؛ علاوه بر این بازدید٬ جلسه‌یی نیز با حضور نماینده مردم شهرستان جهرم در مجلس شورای اسلامی و فرماندار و تعدادی از مسئولان ادارات و نهادها در دفتر نماینده و