خوش آمدید — امروز یکشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۴
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی یکشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۴ ۰۵:۰۰:۲۰
شیراز
امروز یکشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۴
8°
24°
11°
فردا ۱۰ فروردین ۱۳۹۴
26°
12°
۱۱ فروردین ۱۳۹۴
23°
9°
۱۲ فروردین ۱۳۹۴
22°
9°
۱۳ فروردین ۱۳۹۴
22°
8°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
نفت 2576 لاوان نشست(12:19) F100 ورودی داخلی شنبه 10:25 2015-03-28 10:25:00
آسمان 3804 لامرد نشست(14:11)-پایان تحویل بار AT72 ورودی داخلی شنبه 12:30 2015-03-28 12:30:00
آسمان 3840 کیش نشست (15:35) F100 ورودی داخلی شنبه 15:30 2015-03-28 15:30:00
ماهان 1087 تهران نشست(16:24)-پایان تحویل بار A306 ورودی داخلی شنبه 15:50 2015-03-28 15:50:00
آسمان 3796 رشت نشست(16:24)-پایان تحویل بار F100 شنبه 16:15 2015-03-28 16:15:00
ایران ایر 426 تهران نشست(17:16)-پایان تحویل بار F100 شنبه 17:00 2015-03-28 17:00:00
آتا 5223 تهران نشست(17:11)-پایان تحویل بار MD82 ورودی داخلی شنبه 17:20 2015-03-28 17:20:00
ایر تور 924 مشهد لغو شد MD82 شنبه 18:00 2015-03-28 18:00:00
ماهان 4590 عسلویه نشست(18:08)-پایان تحویل بار B463 ورودی داخلی شنبه 18:20 2015-03-28 18:20:00
آسمان 3896 کیش نشست(19:01)-پایان تحویل بار F100 ورودی داخلی شنبه 18:45 2015-03-28 18:45:00
آسمان 6504 دبی نشست(19:44)-پایان تحویل بار B722 ورودی داخلی شنبه 19:00 2015-03-28 19:00:00
زاگرس 4052 مشهد نشست(19:40)-پایان تحویل بار MD82 شنبه 19:45 2015-03-28 19:45:00
ایر تور 940 تهران نشست(20:38)-پایان تحویل بار MD82 شنبه 20:00 2015-03-28 20:00:00
آسمان 3788 تهران نشست(20:47)-پایان تحویل بار F100 شنبه 20:15 2015-03-28 20:15:00
ایران ایر 432 اهواز نشست(20:42)-پایان تحویل بار F100 شنبه 20:30 2015-03-28 20:30:00
ایران ایر 339 بندر عباس نشست(21:11)-پایان تحویل بار F100 شنبه 21:15 2015-03-28 21:15:00
ماهان 1191 دبی نشست(21:13)-پایان تحویل بار A306 ورودی خارجی شنبه 21:20 2015-03-28 21:20:00
ایر تور 992 کیش لغو شد MD82 شنبه 21:40 2015-03-28 21:40:00
زاگرس 4011 تهران نشست (22:45) MD82 شنبه 21:45 2015-03-28 21:45:00
هواپیمایی قشم 1236 تهران نشست(22:01)-پایان تحویل بار F100 شنبه 21:55 2015-03-28 21:55:00
آسمان 3806 کیش نشست(22:29)-پایان تحویل بار AT72 ورودی داخلی شنبه 22:05 2015-03-28 22:05:00
آسمان 3774 تهران نشست(00:39)-پایان تحویل بار F100 یک شنبه 00:30 2015-03-29 00:30:00
آسمان 6502 دبی نشست(02:48)-پایان تحویل بار AT72 ورودی داخلی یک شنبه 01:05 2015-03-29 01:05:00
آسمان 3794 بندر عباس نشست(01:28)-پایان تحویل بار F100 یک شنبه 01:30 2015-03-29 01:30:00
ترکیش 884 استانبول نشست(03:09)-پایان تحویل بار A320 ورودی داخلی یک شنبه 02:30 2015-03-29 02:30:00
قطر 476 دوحه نشست(04:15)-پایان تحویل بار A320 ورودی خارجی یک شنبه 04:30 2015-03-29 04:30:00
کاسپین 7948 سابیها طبق برنامه MD82 ورودی خارجی یک شنبه 06:15 2015-03-29 06:15:00
آتا 5287 تهران طبق برنامه MD82 خروجی خارجی یک شنبه 07:05 2015-03-29 07:05:00
نفت 2570 تهران طبق برنامه F100 ورودی داخلی یک شنبه 07:35 2015-03-29 07:35:00
آسمان 3788 تهران طبق برنامه F100 خروجی خارجی یک شنبه 07:45 2015-03-29 07:45:00
ایر تور 984 تهران طبق برنامه MD83 یک شنبه 08:10 2015-03-29 08:10:00
آسمان 3776 تهران طبق برنامه F100 خروجی خارجی یک شنبه 08:35 2015-03-29 08:35:00
ایران ایر 322 تهران طبق برنامه F100 ورودی داخلی یک شنبه 08:40 2015-03-29 08:40:00
ماهان 1089 تهران طبق برنامه A306 یک شنبه 08:45 2015-03-29 08:45:00
نفت 2575 بهرگان طبق برنامه F100 ورودی داخلی یک شنبه 09:15 2015-03-29 09:15:00
آسمان 3780 تهران طبق برنامه B722 یک شنبه 10:15 2015-03-29 10:15:00
نفت 2571 سیری/تهران طبق برنامه F100 ورودی داخلی یک شنبه 10:50 2015-03-29 10:50:00
آسمان 3840 کیش طبق برنامه F100 ورودی داخلی یک شنبه 11:00 2015-03-29 11:00:00
کیش ایر 7476 عسلویه طبق برنامه MD82 یک شنبه 11:20 2015-03-29 11:20:00
ماهان 4557 خارک طبق برنامه A306 یک شنبه 11:50 2015-03-29 11:50:00
ایران ایر 656 دبی طبق برنامه A320 ورودی خارجی یک شنبه 12:20 2015-03-29 12:20:00
آسمان 3772 تهران طبق برنامه F100 ورودی داخلی یک شنبه 12:45 2015-03-29 12:45:00
ایران ایر 664 کویت طبق برنامه F100 ورودی داخلی یک شنبه 13:15 2015-03-29 13:15:00
ماهان 1087 تهران طبق برنامه A306 یک شنبه 14:00 2015-03-29 14:00:00
تعریف نشده 213 شارجه طبق برنامه A320 ورودی داخلی یک شنبه 14:05 2015-03-29 14:05:00
آسمان 6502 دبی نشست (02:48) F100 ورودی داخلی یک شنبه 15:35 2015-03-29 15:35:00
کیش ایر 7460 کیش طبق برنامه F100 یک شنبه 15:45 2015-03-29 15:45:00
آسمان 3858 مشهد طبق برنامه F100 ورودی داخلی یک شنبه 15:55 2015-03-29 15:55:00
تابان 6281 مشهد طبق برنامه MD82 یک شنبه 16:00 2015-03-29 16:00:00
آسمان 6508 کویت طبق برنامه F100 ورودی داخلی یک شنبه 16:40 2015-03-29 16:40:00
آتا 5223 تهران طبق برنامه A320 ورودی داخلی یک شنبه 17:10 2015-03-29 17:10:00
ایر تور 8032 عسلویه طبق برنامه MD82 یک شنبه 17:10 2015-03-29 17:10:00
ایران ایر 232 تهران طبق برنامه F100 ورودی داخلی یک شنبه 18:15 2015-03-29 18:15:00
آسمان 6504 دبی طبق برنامه F100 ورودی داخلی یک شنبه 18:15 2015-03-29 18:15:00
آسمان 3846 کیش طبق برنامه AT72 ورودی داخلی یک شنبه 19:25 2015-03-29 19:25:00
ایر تور 924 مشهد طبق برنامه MD82 یک شنبه 19:40 2015-03-29 19:40:00
ماهان 1191 دبی طبق برنامه A320 خروجی خارجی یک شنبه 20:10 2015-03-29 20:10:00
کیش ایر 7449 مشهد طبق برنامه F100 یک شنبه 20:15 2015-03-29 20:15:00
آسمان 3786 تهران طبق برنامه F100 ورودی داخلی یک شنبه 20:20 2015-03-29 20:20:00
آسمان 3866 ساری طبق برنامه F100 ورودی داخلی یک شنبه 21:20 2015-03-29 21:20:00
ایران ایر 424 تهران طبق برنامه A320 ورودی داخلی یک شنبه 21:35 2015-03-29 21:35:00
هواپیمایی قشم 1236 تهران طبق برنامه F100 یک شنبه 21:50 2015-03-29 21:50:00
ایر تور 992 کیش طبق برنامه MD82 یک شنبه 23:15 2015-03-29 23:15:00
سعودی 2826 جده طبق برنامه A320 خروجی خارجی یک شنبه 23:15 2015-03-29 23:15:00
آسمان 3774 تهران طبق برنامه F100 ورودی داخلی دو شنبه 00:45 2015-03-30 00:45:00
آسمان 3870 آبادان طبق برنامه F100 ورودی داخلی دو شنبه 00:50 2015-03-30 00:50:00
ترکیش 884 استانبول طبق برنامه A320 ورودی خارجی دو شنبه 02:30 2015-03-30 02:30:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
نفت 2577 لاوان پرواز کرد(12:55) F100 ورودی خارجی شنبه 10:55 2015-03-28 10:55:00
آسمان 3839ب کیش پرواز کرد(13:20) F100 خروجی داخلی شنبه 13:00 2015-03-28 13:00:00
آسمان 6501 دبی پرواز کرد (15:25) F100 ورودی خارجی شنبه 13:20 2015-03-28 13:20:00
کاسپین 7948 سابیها پرواز کرد(14:29) MD82 ورودی خارجی شنبه 14:15 2015-03-28 14:15:00
آسمان 3895 کیش پرواز کرد (16:29) AT72 ورودی خارجی شنبه 16:15 2015-03-28 16:15:00
آسمان 3787 تهران پرواز کرد (17:28) F100 شنبه 17:00 2015-03-28 17:00:00
ماهان 1190 دبی پرواز کرد (17:37) A306 خروجی خارجی شنبه 17:00 2015-03-28 17:00:00
ایران ایر 338 بندر عباس پرواز کرد (18:26) F100 شنبه 17:35 2015-03-28 17:35:00
آتا 5224 تهران پرواز کرد (18:29) MD82 شنبه 18:20 2015-03-28 18:20:00
ایر تور 993 کیش لغو شد MD82 شنبه 18:50 2015-03-28 18:50:00
ماهان 1088 تهران پرواز کرد (19:21) BA11 خروجی داخلی شنبه 19:10 2015-03-28 19:10:00
آسمان 3805 کیش پرواز کرد (20:06) AT72 ورودی خارجی شنبه 19:30 2015-03-28 19:30:00
آسمان 3779 تهران پرواز کرد (20:58) A320 شنبه 19:45 2015-03-28 19:45:00
زاگرس 4053 مشهد پرواز کرد (20:56) MD82 شنبه 20:45 2015-03-28 20:45:00
ایر تور 941 تهران پرواز کرد (21:47) MD82 شنبه 20:45 2015-03-28 20:45:00
ایران ایر 433 اهواز پرواز کرد (21:53) F100 شنبه 21:05 2015-03-28 21:05:00
آسمان 3773 تهران پرواز کرد (21:36) F100 شنبه 21:15 2015-03-28 21:15:00
ایران ایر 427 تهران پرواز کرد (22:13) F100 شنبه 21:50 2015-03-28 21:50:00
ایر تور 925 مشهد لغو شد MD82 شنبه 22:30 2015-03-28 22:30:00
هواپیمایی قشم 1237 تهران پرواز کرد (23:02) F100 شنبه 22:40 2015-03-28 22:40:00
ماهان 1086 تهران پرواز کرد (22:59) A306 خروجی داخلی شنبه 22:40 2015-03-28 22:40:00
زاگرس 4012 تهران پرواز کرد (23:44) MD82 شنبه 22:45 2015-03-28 22:45:00
آسمان 3793 بندر عباس پرواز کرد (23:21) F100 شنبه 22:50 2015-03-28 22:50:00
ترکیش 885 استانبول پایان پذیرش مسافر- A320 خروجی خارجی یک شنبه 04:25 2015-03-29 04:25:00
آسمان 3791 تهران پرواز کرد (04:40) F100 خروجی داخلی یک شنبه 04:30 2015-03-29 04:30:00
آسمان 3775 تهران درب خروج بسته شد- F100 خروجی داخلی یک شنبه 05:15 2015-03-29 05:15:00
قطر 477 دوحه پذیرش مسافر در میز (4)- A320 خروجی خارجی یک شنبه 05:35 2015-03-29 05:35:00
کاسپین 4347 تهران طبق برنامه MD82 یک شنبه 07:15 2015-03-29 07:15:00
آسمان 6501 دبی طبق برنامه AT72 خروجی خارجی یک شنبه 07:30 2015-03-29 07:30:00
آتا 5288 تهران طبق برنامه MD82 خروجی داخلی یک شنبه 08:00 2015-03-29 08:00:00
نفت 2570 سیری طبق برنامه F100 خروجی داخلی یک شنبه 08:05 2015-03-29 08:05:00
آسمان 3839 کیش طبق برنامه F100 خروجی داخلی یک شنبه 08:30 2015-03-29 08:30:00
ایر تور 8033 عسلویه طبق برنامه MD82 یک شنبه 09:00 2015-03-29 09:00:00
ماهان 4556 خارک طبق برنامه A306 یک شنبه 09:30 2015-03-29 09:30:00
آسمان 3771 تهران طبق برنامه F100 خروجی داخلی یک شنبه 09:30 2015-03-29 09:30:00
ایران ایر 665 کویت طبق برنامه F100 خروجی خارجی یک شنبه 09:30 2015-03-29 09:30:00
نفت 2576 بهرگان طبق برنامه F100 ورودی داخلی یک شنبه 09:45 2015-03-29 09:45:00
آسمان 6503 دبی طبق برنامه A320 خروجی خارجی یک شنبه 11:00 2015-03-29 11:00:00
نفت 2571 تهران طبق برنامه F100 ورودی داخلی یک شنبه 11:30 2015-03-29 11:30:00
آسمان 3857 مشهد طبق برنامه F100 خروجی داخلی یک شنبه 11:45 2015-03-29 11:45:00
کیش ایر 7477 عسلویه طبق برنامه MD82 یک شنبه 12:00 2015-03-29 12:00:00
ماهان 1088 تهران طبق برنامه A306 یک شنبه 12:35 2015-03-29 12:35:00
ایران ایر 233 تهران طبق برنامه A320 خروجی داخلی یک شنبه 13:10 2015-03-29 13:10:00
آسمان 6507 کویت طبق برنامه F100 خروجی خارجی یک شنبه 13:45 2015-03-29 13:45:00
ایران ایر 323 تهران طبق برنامه F100 خروجی داخلی یک شنبه 14:05 2015-03-29 14:05:00
العربیه 214 شارجه طبق برنامه A320 خروجی خارجی یک شنبه 14:45 2015-03-29 14:45:00
ماهان 1190 دبی طبق برنامه A320 خروجی داخلی یک شنبه 15:50 2015-03-29 15:50:00
کیش ایر 7448 مشهد طبق برنامه F100 یک شنبه 16:30 2015-03-29 16:30:00
آسمان 3845 کیش طبق برنامه AT72 خروجی داخلی یک شنبه 16:30 2015-03-29 16:30:00
آسمان 3785 تهران طبق برنامه F100 خروجی داخلی یک شنبه 16:45 2015-03-29 16:45:00
تابان 6282 مشهد طبق برنامه MD82 یک شنبه 17:00 2015-03-29 17:00:00
آسمان 3865 ساری طبق برنامه F100 خروجی داخلی یک شنبه 17:30 2015-03-29 17:30:00
ایر تور 985 تهران طبق برنامه MD82 یک شنبه 18:00 2015-03-29 18:00:00
آتا 5224 تهران طبق برنامه MD82 خروجی داخلی یک شنبه 18:10 2015-03-29 18:10:00
آسمان 3779 تهران طبق برنامه B722 یک شنبه 19:00 2015-03-29 19:00:00
ایران ایر 657 دبی طبق برنامه A320 خروجی خارجی یک شنبه 19:05 2015-03-29 19:05:00
آسمان 3895 کیش طبق برنامه AT72 خروجی داخلی یک شنبه 20:15 2015-03-29 20:15:00
ایر تور 993 کیش طبق برنامه MD82 یک شنبه 20:30 2015-03-29 20:30:00
کیش ایر 7461 کیش طبق برنامه F100 یک شنبه 21:00 2015-03-29 21:00:00
آسمان 3773 تهران طبق برنامه F100 خروجی داخلی یک شنبه 21:15 2015-03-29 21:15:00
ماهان 1086 تهران طبق برنامه A306 یک شنبه 21:20 2015-03-29 21:20:00
آسمان 3869 آبادان طبق برنامه F100 خروجی داخلی یک شنبه 22:10 2015-03-29 22:10:00
ایران ایر 425 تهران طبق برنامه AB6 خروجی داخلی یک شنبه 22:20 2015-03-29 22:20:00
هواپیمایی قشم 1237 تهران طبق برنامه F100 یک شنبه 22:35 2015-03-29 22:35:00
گلف ایر 327 بحرین طبق برنامه A320 خروجی خارجی یک شنبه 23:30 2015-03-29 23:30:00
ایر تور 925 مشهد طبق برنامه MD82 یک شنبه 23:59 2015-03-29 23:59:00
سعودی 2827 مدینه طبق برنامه A321 خروجی خارجی دو شنبه 00:45 2015-03-30 00:45:00
ترکیش 885 استانبول طبق برنامه A320 خروجی خارجی دو شنبه 03:30 2015-03-30 03:30:00
سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۳
نخستین مانور شبانه در سطح فرودگاه‌های کشور و سومین مانور طرح اضطراری دو سالانه فرودگاه شیراز شب گذشته (۱۷ اسفند ماه) ساعت 18:45 برگزار شد. حمیدرضا سیدی مدیرکل فرودگاه بین‌المللی شیراز در حاشیه اجرای این مانور گفت: از ویژگی‌های منحصر به‌فرد این مانور برگزاری در تاریکی شب با حضور همه ارگان‌ها بود که برای نخستین بار در سطح فرودگاه‌های کشور اتفاق افتاد. سیدی افزود: مانور طرح اضطراری براساس قوانین بین‌المللی هواپیمایی کشوری هر دو سال یک‌بار با هدف ارزیابی توانایی ارگان‌های ذیربط در هنگام بحران، آشنایی مدیریت و کارکنان فرودگاه با سایر ارگان‌های امدادرسان، فراهم بودن تجهیزات، رفع نواقص و ایجاد هماهنگی بین ارگان‌های امدادی برگزار می‌ش
دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۳
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور در بازدید از فرودگاه جهرم، راه‌های توسعه و عملیاتی شدن این فرودگاه را مورد بررسی قرار داد. محمدعلی ایلخانی با حضور در فرودگاه جهرم راه‌های عملیاتی شدن این فرودگاه را بررسی و راهکارهای لازم جهت توسعه این فرودگاه را ارائه کرد. در این بازدید حسین اسفندیاری مشاور اجرایی مدیرعامل در فرودگاه‌های کشور٬ حسین صادقی معاون عملیات فرودگاهی و حمیدرضا سیدی مدیرکل فرودگاه‌های استان فارس حضور داشتند.  گفتنی است؛ علاوه بر این بازدید٬ جلسه‌یی نیز با حضور نماینده مردم شهرستان جهرم در مجلس شورای اسلامی و فرماندار و تعدادی از مسئولان ادارات و نهادها در دفتر نماینده و
دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۳
  شرکت مادر تخصصی فرودگاه‌های کشور در نظر دارد عملیات احداث ترمینال جدیــد بین‌المللی به مساحت حدود 21 هزار مترمربع و محوطه وابسته و موتورخانـــــه در فرودگاه بین‌المللی شیراز را از طریق مناقصه به پیمانکار ذیصلاح واگذار کند. لذا از پیمانکارانی که دارای رتبه یک در رشته ابنیه و همچنین رتبه یک در رشته تاسیسات و تجهیزات ابنیه از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری(معتبر در زمان ارزیابی) هستند٬ دعوت می‌شود از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت یک هفته جهت دریافت دفترچه کاربرگ‌ها و جداول ارزیابی با ارائه معرفی نامه (با مهر و امضاء مجاز شرکت) و تصویر گواهینامه صلاحیت به آدرس تهران: خیابان گاندی، کوچه هشتم، پلاک 4 ساختمان آتک مراجعه نمایند و مدارک و اس
سه شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۳
محمد علی ایلخانی رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت فرودگاههای کشور روز دوشنبه مورخ 15/10/93 از فرودگاه شهید دستغیب شیراز بازدید کرد. طی این بازدید؛ایلخانی از پروژه های توسعه و احداث ترمینال پروازهای داخلی،توسعه موتورخانه و احداث تونل انرژی،توسعه پارکینگ هواپیما(اپرون)و بهسازی باند 29 راست ،احداث پارکینگ طبقاتی و پروژه احداث ساختمان ایمنی و آتش نشانی و پلیس فرودگاه به طور کامل بازدید و در جریان پیشرفت این پروژه ها قرار گرفت. مدیر عامل شرکت فرودگاههای کشور از بخش های مختلف ترمینال پروازهای داخلی دیدن کرد و در خصوص تسهیل در اجرای این پروژه توصیه ها و رهنمودهای لازم را ارائه دادند. پروژه احداث و توسعه ترمینال پروازهای داخلی هم اکنون در 3 فاز در حال احداث می باشد که سالن خروجی به مساحت 45