خوش آمدید — امروز دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۳
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۳ ۰۰:۰۰:۲۳
شیراز
امروز دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۳
9°
16°
1°
فردا ۱۴ بهمن ۱۳۹۳
19°
3°
۱۵ بهمن ۱۳۹۳
19°
4°
۱۶ بهمن ۱۳۹۳
19°
4°
۱۷ بهمن ۱۳۹۳
19°
3°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
قطر 476 دوحه نشست(13:32) A320 یک شنبه 03:30 2015-02-01 03:30:00
نفت 2570 اصفهان لغو شد F100 ورودی داخلی یک شنبه 09:20 2015-02-01 09:20:00
ایران ایر 656 دبی نشست(13:00)-پایان تحویل بار A320 یک شنبه 11:40 2015-02-01 11:40:00
ماهان 4557 خارک نشست(14:00)-پایان تحویل بار BA11 یک شنبه 11:50 2015-02-01 11:50:00
آسمان 3776 تهران نشست(13:39)-پایان تحویل بار A320 ورودی داخلی یک شنبه 13:00 2015-02-01 13:00:00
ایر تور 9503 رشت لغو شد MD82 یک شنبه 13:30 2015-02-01 13:30:00
آسمان 3772 تهران لغو شد F100 یک شنبه 13:30 2015-02-01 13:30:00
ایران ایر 664 کویت نشست(17:21)-پایان تحویل بار F100 یک شنبه 13:40 2015-02-01 13:40:00
آسمان 6504 دبی لغو شد F100 ورودی خارجی یک شنبه 13:50 2015-02-01 13:50:00
زاگرس 4052 مشهد نشست(15:25)-پایان تحویل بار MD82 یک شنبه 14:45 2015-02-01 14:45:00
ماهان 1087 تهران نشست(15:12)-پایان تحویل بار A306 یک شنبه 14:50 2015-02-01 14:50:00
کیش ایر 7460 کیش نشست(15:50)-پایان تحویل بار F100 یک شنبه 15:45 2015-02-01 15:45:00
آسمان 3858 مشهد نشست(17:01)-پایان تحویل بار F100 یک شنبه 15:55 2015-02-01 15:55:00
تابان 6281 مشهد لغو شد MD82 یک شنبه 16:00 2015-02-01 16:00:00
آسمان 6504 دبی نشست(20:40)-پایان تحویل بار AT72 ورودی خارجی یک شنبه 16:00 2015-02-01 16:00:00
آتا 5223 تهران نشست(17:13)-پایان تحویل بار MD82 ورودی داخلی یک شنبه 17:10 2015-02-01 17:10:00
آسمان 6508 کویت نشست(17:50)-پایان تحویل بار F100 ورودی خارجی یک شنبه 17:20 2015-02-01 17:20:00
نفت 2638 بندر عباس نشست(17:43)-پایان تحویل بار FK50 یک شنبه 17:25 2015-02-01 17:25:00
ایران ایر 232 تهران نشست (18:21) A320 یک شنبه 17:30 2015-02-01 17:30:00
آسمان 3846 کیش اعلام ورود (23:40) AT72 یک شنبه 20:05 2015-02-01 20:05:00
کیش ایر 7449 مشهد نشست(20:22)-پایان تحویل بار F100 یک شنبه 20:15 2015-02-01 20:15:00
آسمان 3786 تهران نشست(21:45)-پایان تحویل بار F100 یک شنبه 20:15 2015-02-01 20:15:00
ماهان 1191 دبی نشست (20:10) A320 خروجی خارجی یک شنبه 20:20 2015-02-01 20:20:00
کاسپین 048 تهران نشست(21:35) MD83 یک شنبه 21:10 2015-02-01 21:10:00
ایران ایر 424 تهران لغو شد AB4 ورودی داخلی یک شنبه 21:35 2015-02-01 21:35:00
گلف ایر 326 بحرین نشست(21:47)-پایان تحویل بار F100 ورودی خارجی یک شنبه 21:45 2015-02-01 21:45:00
آسمان 3866 ساری نشست(22:30)-پایان تحویل بار F100 یک شنبه 21:50 2015-02-01 21:50:00
هواپیمایی قشم 1236 تهران نشست(22:54)-پایان تحویل بار BA11 یک شنبه 21:55 2015-02-01 21:55:00
آسمان 3806 کیش اعلام تاخیر(03:25) AT72 ورودی خارجی یک شنبه 23:50 2015-02-01 23:50:00
آسمان 3774 تهران طبق برنامه F100 ورودی خارجی دو شنبه 01:00 2015-02-02 01:00:00
آسمان 3870 آبادان طبق برنامه F100 دو شنبه 01:20 2015-02-02 01:20:00
ترکیش اقتصادی 884 استانبول اعلام تاخیر(03:00) A320 ورودی داخلی دو شنبه 02:25 2015-02-02 02:25:00
کاسپین 4348 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 07:20 2015-02-02 07:20:00
معراج 2842 تهران طبق برنامه A320 دو شنبه 07:30 2015-02-02 07:30:00
آسمان 3776 تهران طبق برنامه F100 ورودی داخلی دو شنبه 07:45 2015-02-02 07:45:00
ایران ایر 234 تهران طبق برنامه F100 دو شنبه 07:50 2015-02-02 07:50:00
آسمان 3792 تهران طبق برنامه F100 دو شنبه 08:00 2015-02-02 08:00:00
نفت 2641 اهواز طبق برنامه FK50 ورودی داخلی دو شنبه 08:10 2015-02-02 08:10:00
ایر تور 978 تهران لغو شد MD82 دو شنبه 08:25 2015-02-02 08:25:00
آتا 5287 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 08:40 2015-02-02 08:40:00
معراج 2840 تهران طبق برنامه A320 دو شنبه 09:00 2015-02-02 09:00:00
نفت 2588 اصفهان طبق برنامه F100 ورودی داخلی دو شنبه 09:10 2015-02-02 09:10:00
آتا 5289 تهران لغو شد MD82 دو شنبه 10:30 2015-02-02 10:30:00
ایران ایر 307 سیری طبق برنامه F100 دو شنبه 10:40 2015-02-02 10:40:00
نفت 2502 خارک طبق برنامه FK50 ورودی داخلی دو شنبه 11:10 2015-02-02 11:10:00
ایران ایر 235 بندر لنگه طبق برنامه F100 دو شنبه 11:15 2015-02-02 11:15:00
نفت 2589 لاوان طبق برنامه F100 ورودی داخلی دو شنبه 11:55 2015-02-02 11:55:00
آسمان 3786 تهران طبق برنامه F100 دو شنبه 12:00 2015-02-02 12:00:00
آسمان 3868 چابهار طبق برنامه F100 ورودی داخلی دو شنبه 12:40 2015-02-02 12:40:00
ایر تور 979 چابهار لغو شد MD82 دو شنبه 13:00 2015-02-02 13:00:00
العربیه 213 شارجه طبق برنامه A320 دو شنبه 13:05 2015-02-02 13:05:00
آتا 5225 تبریز طبق برنامه MD82 دو شنبه 13:40 2015-02-02 13:40:00
آتا 5265 مشهد لغو شد MD82 دو شنبه 13:40 2015-02-02 13:40:00
آسمان 6504 دبی طبق برنامه A320 ورودی خارجی دو شنبه 13:50 2015-02-02 13:50:00
معراج 2877 مشهد طبق برنامه A320 دو شنبه 14:00 2015-02-02 14:00:00
ماهان 1087 تهران طبق برنامه A306 دو شنبه 14:50 2015-02-02 14:50:00
آسمان 3862 مشهد طبق برنامه F100 ورودی داخلی دو شنبه 16:45 2015-02-02 16:45:00
آسمان 3772 تهران طبق برنامه F100 ورودی داخلی دو شنبه 16:45 2015-02-02 16:45:00
آسمان 3778 تبریز طبق برنامه F100 دو شنبه 16:50 2015-02-02 16:50:00
آتا 5223 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 17:10 2015-02-02 17:10:00
آسمان 6502 دبی طبق برنامه AT72 ورودی داخلی دو شنبه 17:50 2015-02-02 17:50:00
کیش ایر 7451 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 19:30 2015-02-02 19:30:00
ایر تور 923 اهواز لغو شد MD82 دو شنبه 20:00 2015-02-02 20:00:00
زاگرس 4052 مشهد طبق برنامه MD82 دو شنبه 20:15 2015-02-02 20:15:00
ماهان 1191 دبی طبق برنامه A320 خروجی خارجی دو شنبه 20:20 2015-02-02 20:20:00
آسمان 3876 زاهدان طبق برنامه F100 دو شنبه 20:40 2015-02-02 20:40:00
آسمان 3790 تهران طبق برنامه F100 ورودی داخلی دو شنبه 20:45 2015-02-02 20:45:00
ایران ایر 424 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 21:00 2015-02-02 21:00:00
زاگرس 4011 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 21:15 2015-02-02 21:15:00
آسمان 3896 کیش طبق برنامه AT72 دو شنبه 21:20 2015-02-02 21:20:00
گلف ایر 326 بحرین طبق برنامه F100 ورودی خارجی دو شنبه 21:45 2015-02-02 21:45:00
هواپیمایی قشم 1236 تهران طبق برنامه F100 دو شنبه 21:55 2015-02-02 21:55:00
کیش ایر 7460 کیش طبق برنامه F100 دو شنبه 22:00 2015-02-02 22:00:00
سعودی 2826 جده طبق برنامه AB4 ورودی داخلی دو شنبه 22:15 2015-02-02 22:15:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
قطر 477 دوحه پرواز کرد (14:58) A320 ورودی داخلی یک شنبه 04:35 2015-02-01 04:35:00
معراج 2843 تهران پرواز کرد (14:29) A320 یک شنبه 08:30 2015-02-01 08:30:00
آتا 5288 تهران پرواز کرد (14:20) MD82 ورودی داخلی یک شنبه 08:40 2015-02-01 08:40:00
ماهان 4556 خارک پرواز کرد (15:15) MD83 خروجی داخلی یک شنبه 09:30 2015-02-01 09:30:00
ایران ایر 665 کویت پرواز کرد (14:27) F100 ورودی داخلی یک شنبه 09:50 2015-02-01 09:50:00
نفت 2587 بهرگان پرواز کرد (13:41) F100 یک شنبه 09:55 2015-02-01 09:55:00
کیش ایر 7477 عسلویه پرواز کرد (13:33) MD82 یک شنبه 12:00 2015-02-01 12:00:00
نفت 2571 تهران پرواز کرد (14:08) F100 ورودی داخلی یک شنبه 12:05 2015-02-01 12:05:00
ایران ایر 233 تهران پرواز کرد (14:13) A320 یک شنبه 12:30 2015-02-01 12:30:00
نفت 2571 تهران لغو شد F100 ورودی داخلی یک شنبه 13:30 2015-02-01 13:30:00
العربیه 214 شارجه پرواز کرد (14:26) A320 ورودی داخلی یک شنبه 13:45 2015-02-01 13:45:00
ایر تور 985 تهران لغو شد MD82 یک شنبه 14:15 2015-02-01 14:15:00
ایران ایر 323 تهران پرواز کرد(18:39) F100 یک شنبه 14:25 2015-02-01 14:25:00
آسمان 6507 کویت پرواز کرد (15:02) F100 خروجی خارجی یک شنبه 14:30 2015-02-01 14:30:00
آسمان 3789 تهران پرواز کرد (14:56) A320 خروجی داخلی یک شنبه 14:30 2015-02-01 14:30:00
آسمان 6503 دبی لغو شد F100 خروجی خارجی یک شنبه 14:50 2015-02-01 14:50:00
زاگرس 4053 مشهد پرواز کرد (16:25) MD82 یک شنبه 15:45 2015-02-01 15:45:00
ماهان 1190 دبی پرواز کرد (16:30) A320 خروجی خارجی یک شنبه 16:00 2015-02-01 16:00:00
کیش ایر 7448 مشهد پرواز کرد (16:37) F100 یک شنبه 16:30 2015-02-01 16:30:00
آسمان 3785 تهران پرواز کرد(18:16) F100 خروجی داخلی یک شنبه 16:45 2015-02-01 16:45:00
تابان 6282 مشهد لغو شد MD82 یک شنبه 17:00 2015-02-01 17:00:00
آسمان 3845 کیش پرواز کرد (22:01) AT72 خروجی داخلی یک شنبه 17:15 2015-02-01 17:15:00
نفت 2639 بندر عباس پرواز کرد (18:27) FK50 یک شنبه 17:55 2015-02-01 17:55:00
آتا 5224 تهران پرواز کرد (18:23) MD82 ورودی داخلی یک شنبه 18:10 2015-02-01 18:10:00
آسمان 3865 ساری پرواز کرد (18:49) F100 یک شنبه 18:10 2015-02-01 18:10:00
ایران ایر 657 دبی پرواز کرد(19:20) A320 ورودی داخلی یک شنبه 18:20 2015-02-01 18:20:00
کیش ایر 7461 کیش پرواز کرد (21:11) F100 یک شنبه 21:00 2015-02-01 21:00:00
آسمان 3805 کیش پذیرش مسافر در میز (3)- AT72 ورودی خارجی یک شنبه 21:00 2015-02-01 21:00:00
آسمان 3773 تهران پرواز کرد (22:41) F100 خروجی داخلی یک شنبه 21:30 2015-02-01 21:30:00
ماهان 1086 تهران پرواز کرد (21:54) A306 یک شنبه 21:40 2015-02-01 21:40:00
کاسپین 047 تهران پرواز کرد (22:33) MD82 یک شنبه 22:10 2015-02-01 22:10:00
ایران ایر 425 تهران لغو شد AB4 خروجی داخلی یک شنبه 22:20 2015-02-01 22:20:00
گلف ایر 327 بحرین پرواز کرد(22:45) A320 خروجی خارجی یک شنبه 22:30 2015-02-01 22:30:00
هواپیمایی قشم 1237 تهران پرواز کرد(23:33) BA11 یک شنبه 22:40 2015-02-01 22:40:00
آسمان 3869 آبادان پرواز کرد(23:11) - درب خروج بسته شد F100 یک شنبه 22:40 2015-02-01 22:40:00
ترکیش اقتصادی 885 استانبول طبق برنامه A320 ورودی داخلی دو شنبه 03:25 2015-02-02 03:25:00
آسمان 3791 تهران طبق برنامه F100 دو شنبه 04:15 2015-02-02 04:15:00
آسمان 3775 تهران طبق برنامه F100 دو شنبه 04:30 2015-02-02 04:30:00
آسمان 6501 دبی طبق برنامه FK50 ورودی داخلی دو شنبه 06:00 2015-02-02 06:00:00
کاسپین 4347 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 08:20 2015-02-02 08:20:00
ایران ایر 234 بندر لنگه طبق برنامه F100 دو شنبه 08:25 2015-02-02 08:25:00
معراج 2843 تهران طبق برنامه A320 دو شنبه 08:30 2015-02-02 08:30:00
نفت 2503 خارک طبق برنامه FK50 خروجی داخلی دو شنبه 08:40 2015-02-02 08:40:00
آسمان 3785 تهران طبق برنامه F100 دو شنبه 08:45 2015-02-02 08:45:00
آسمان 3867 چابهار طبق برنامه F100 ورودی داخلی دو شنبه 09:00 2015-02-02 09:00:00
ایر تور 978 چابهار لغو شد MD82 دو شنبه 09:15 2015-02-02 09:15:00
نفت 2588 لاوان طبق برنامه F100 ورودی داخلی دو شنبه 09:40 2015-02-02 09:40:00
آتا 5226 تبریز طبق برنامه MD82 دو شنبه 09:40 2015-02-02 09:40:00
آتا 5266 مشهد لغو شد MD82 دو شنبه 09:40 2015-02-02 09:40:00
معراج 2876 مشهد طبق برنامه A320 دو شنبه 10:00 2015-02-02 10:00:00
ایران ایر 306 سیری طبق برنامه F100 دو شنبه 11:20 2015-02-02 11:20:00
آتا 5290 تهران لغو شد MD82 دو شنبه 11:30 2015-02-02 11:30:00
نفت 2640 اهواز طبق برنامه FK50 خروجی داخلی دو شنبه 11:40 2015-02-02 11:40:00
ایران ایر 235 تهران طبق برنامه F100 دو شنبه 11:50 2015-02-02 11:50:00
نفت 2589 اصفهان طبق برنامه F100 ورودی داخلی دو شنبه 12:30 2015-02-02 12:30:00
آسمان 3861 مشهد طبق برنامه F100 ورودی داخلی دو شنبه 12:45 2015-02-02 12:45:00
آسمان 3771 تهران طبق برنامه F100 دو شنبه 13:30 2015-02-02 13:30:00
ایر تور 979 تهران لغو شد MD82 دو شنبه 13:45 2015-02-02 13:45:00
العربیه 214 شارجه طبق برنامه A320 ورودی داخلی دو شنبه 13:45 2015-02-02 13:45:00
آتا 5288 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 14:40 2015-02-02 14:40:00
آسمان 6503 دبی طبق برنامه A320 خروجی خارجی دو شنبه 14:50 2015-02-02 14:50:00
معراج 2841 تهران طبق برنامه A320 دو شنبه 15:00 2015-02-02 15:00:00
ماهان 1190 دبی طبق برنامه A320 خروجی خارجی دو شنبه 16:00 2015-02-02 16:00:00
آسمان 3875 زاهدان طبق برنامه F100 دو شنبه 17:30 2015-02-02 17:30:00
آسمان 3789 تهران طبق برنامه F100 دو شنبه 17:30 2015-02-02 17:30:00
آتا 5224 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 18:20 2015-02-02 18:20:00
آسمان 3895 کیش طبق برنامه AT72 ورودی داخلی دو شنبه 18:45 2015-02-02 18:45:00
کیش ایر 7450 تهران لغو شد MD82 دو شنبه 19:45 2015-02-02 19:45:00
کیش ایر 7450 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 20:30 2015-02-02 20:30:00
ایر تور 922 اهواز لغو شد MD82 دو شنبه 20:45 2015-02-02 20:45:00
زاگرس 4053 مشهد طبق برنامه MD82 دو شنبه 21:15 2015-02-02 21:15:00
آسمان 3777 تبریز طبق برنامه F100 دو شنبه 21:25 2015-02-02 21:25:00
آسمان 3781 تهران طبق برنامه F100 دو شنبه 21:30 2015-02-02 21:30:00
ماهان 1086 تهران طبق برنامه A306 دو شنبه 21:40 2015-02-02 21:40:00
ایران ایر 425 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 21:45 2015-02-02 21:45:00
آسمان 3845 کیش طبق برنامه AT72 دو شنبه 22:00 2015-02-02 22:00:00
زاگرس 4012 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 22:15 2015-02-02 22:15:00
گلف ایر 327 بحرین طبق برنامه A320 خروجی خارجی دو شنبه 22:30 2015-02-02 22:30:00
هواپیمایی قشم 1237 تهران طبق برنامه F100 دو شنبه 22:40 2015-02-02 22:40:00
کیش ایر 7461 کیش طبق برنامه F100 دو شنبه 22:45 2015-02-02 22:45:00
سعودی 2827 مدینه طبق برنامه AB4 خروجی خارجی دو شنبه 23:45 2015-02-02 23:45:00
سه شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۳
محمد علی ایلخانی رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت فرودگاههای کشور روز دوشنبه مورخ 15/10/93 از فرودگاه شهید دستغیب شیراز بازدید کرد. طی این بازدید؛ایلخانی از پروژه های توسعه و احداث ترمینال پروازهای داخلی،توسعه موتورخانه و احداث تونل انرژی،توسعه پارکینگ هواپیما(اپرون)و بهسازی باند 29 راست ،احداث پارکینگ طبقاتی و پروژه احداث ساختمان ایمنی و آتش نشانی و پلیس فرودگاه به طور کامل بازدید و در جریان پیشرفت این پروژه ها قرار گرفت. مدیر عامل شرکت فرودگاههای کشور از بخش های مختلف ترمینال پروازهای داخلی دیدن کرد و در خصوص تسهیل در اجرای این پروژه توصیه ها و رهنمودهای لازم را ارائه دادند. پروژه احداث و توسعه ترمینال پروازهای داخلی هم اکنون در 3 فاز در حال احداث می باشد که سالن خروجی به مساحت 45
چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۳
نخستین پرواز شرکت هواپیمایی گلف ایر در مسیر بحرین-شیراز ساعت 21:45 دوشنبه 24 آذر ماه پس از حدود 4 سال توقف، در فرودگاه شهید دستغیب شیراز به زمین نشست. حمیدرضا سیدی مدیر کل فرودگاههای استان فارس به تاثیر برقراری این پرواز در ارتباطات دوکشور اشاره کرد و گفت:با توجه به ارتباطات گسترده ای که از دیر باز بین ایران و بحرین وجود داشته است تعداد زیادی از هموطنان استان های جنوبی کشور در بحرین زندگی می کنند که برقراری این پرواز می تواند ارتباطات سیاسی،اقتصادی و اجتماعی را تقویت کند. وی ابراز امیدواری کرد:با وجود جاذبه های گردشگری ،اماکن تاریخی- مذهبی و مراکز معتبر و مجهز درمانی در آینده شاهد افزایش پرواز در این مسیر خواهیم بود.   گفتنی است؛بر اساس برنامه ریزی انجام شده این شرکت هواپیمایی
یکشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۳
 جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی شنبه مورخ 15/9/93 از پروژه های احداث ترمینال پروازهای داخلی،توسعه و تجهیز موتورخانه ترمینال پروازهای داخلی و احداث کانال انرژی بازدید کرد. طی این بازدید حمیدرضا سیدی مدیر کل فرودگاههای استان فارس گزارش کاملی از وضعیت اجرای پروژه های احداث و توسعه ترمینال پروازهای داخلی،احداث کانال انرژی ، توسعه و تجهیز موتورخانه تاسیسات ترمینال داخلی،احداث پارکینگ هواپیما و بهسازی عوامل پروازی،تکمیل ساختمان پلیس،ایمنی زمینی و ترمینال فرودگاه لامرد ارائه دادند. سیدی افزود:هم اکنون ترمینال پروازهای داخلی در 3 فاز 2،1 و4 در حال احداث می باشد که فاز 1 و2 به مساحت حدود 4500 متر مربع با هزینه 55 میلیارد ریال از محل اعتبارات شرکت فرودگاههای کشور و فاز 3
شنبه ۵ مهر ۱۳۹۳
سید محمد احمدی استاندار فارس پنج شنبه سوم مهرماه به طور سرزده از فرودگاه شهید دستغیب شیراز بازدید کرد.  احمدی طی این بازدید روند اجرای فازهای 2،1 و 5 پروژه توسعه ترمینال پروازهای داخلی ، پروژه توسعه پارکینگ هواپیما و احداث کانال انرژی را مورد بررسی قرار داد. در ادامه استاندار فارس از ترمینال پروازهای داخلی و خارجی بازدید کرد و در جریان نحوه خدمات رسانی مطلوب به مسافرین قرار گرفت. در جریان بازدید حمیدرضا سیدی مدیر کل فرودگاههای استان فارس توضیحات کاملی درباره پیشرفت پروژه های در دست اجرا ارائه دادند و همچنین پروژه های آتی فرودگاه را تشریح کردند. گفتنی است؛در این بازدید معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری،مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی و مدیر کل گمرک استان فارس ،احمدی را همراهی