خوش آمدید — امروز جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵
اطلاعیه
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵ ۱۵:۰۱:۱۸
شیراز
امروز جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵
°
°
°
فردا ۲ بهمن ۱۳۹۵
°
°
۳ بهمن ۱۳۹۵
°
°
۴ بهمن ۱۳۹۵
°
°
۵ بهمن ۱۳۹۵
°
°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
کیش ایر 7460 کیش نشست(16:50) A320 پنج شنبه 16:30 2017-01-19 16:30:00
آسمان 3806 کیش نشست(17:22)-پایان تحویل بار F100 پنج شنبه 17:20 2017-01-19 17:20:00
زاگرس 4019 تهران نشست(18:04)-پایان تحویل بار MD82 پنج شنبه 17:20 2017-01-19 17:20:00
آتا 5223 تهران نشست(17:43)-پایان تحویل بار MD83 پنج شنبه 17:30 2017-01-19 17:30:00
ایران ایر 426 تهران اعلام ورود (17:50) F100 ورودی داخلی پنج شنبه 17:45 2017-01-19 17:45:00
کاسپین 6908 مشهد لغو شد MD83 پنج شنبه 18:30 2017-01-19 18:30:00
آسمان 3796 رشت نشست(18:50)-پایان تحویل بار F100 پنج شنبه 18:35 2017-01-19 18:35:00
کیش ایر 7060 کیش نشست(18:55) MD82 پنج شنبه 18:45 2017-01-19 18:45:00
تابان 6295 تهران نشست(19:28)-پایان تحویل بار MD88 پنج شنبه 19:15 2017-01-19 19:15:00
آسمان 3858 مشهد نشست(20:46)-پایان تحویل بار F100 پنج شنبه 19:25 2017-01-19 19:25:00
آتا 5289 مشهد نشست(21:19)-پایان تحویل بار MD83 ورودی داخلی پنج شنبه 20:30 2017-01-19 20:30:00
کاسپین 048 تهران نشست(21:37)-پایان تحویل بار MD83 پنج شنبه 20:40 2017-01-19 20:40:00
ایران ایر 470 اصفهان نشست(21:28)-پایان تحویل بار F100 ورودی داخلی پنج شنبه 21:00 2017-01-19 21:00:00
ماهان 1087 تهران نشست(21:43)-پایان تحویل بار A306 پنج شنبه 21:25 2017-01-19 21:25:00
کیش ایر 7449 مشهد نشست(22:01)-پایان تحویل بار A320 پنج شنبه 21:30 2017-01-19 21:30:00
قشم ایر 1236 تهران نشست(21:53)-پایان تحویل بار RJ10 پنج شنبه 22:00 2017-01-19 22:00:00
آسمان 3786 تهران نشست(23:22)-پایان تحویل بار F100 پنج شنبه 23:20 2017-01-19 23:20:00
آسمان 3824 آبادان نشست(23:44)-پایان تحویل بار AT72 پنج شنبه 23:20 2017-01-19 23:20:00
آسمان 3788 تهران نشست(01:28)-پایان تحویل بار F100 جمعه 00:20 2017-01-20 00:20:00
آسمان 3826 اهواز نشست(01:25)-پایان تحویل بار F100 جمعه 01:15 2017-01-20 01:15:00
ترکیش 884 استانبول نشست(02:12)-پایان تحویل بار B738 جمعه 02:15 2017-01-20 02:15:00
قطر 476 دوحه نشست(03:50)-پایان تحویل بار A320 جمعه 04:00 2017-01-20 04:00:00
ایران ایر 234 تهران نشست(07:46)-پایان تحویل بار F100 جمعه 07:30 2017-01-20 07:30:00
آتا 5287 تهران نشست(08:39)-پایان تحویل بار MD83 جمعه 08:20 2017-01-20 08:20:00
ایران ایر 426 تهران نشست(08:53) A320 جمعه 08:55 2017-01-20 08:55:00
آسمان 3798 بندر عباس نشست(10:17)-پایان تحویل بار F100 جمعه 09:30 2017-01-20 09:30:00
ایران ایر 339 بندر عباس لغو شد MD82 جمعه 10:15 2017-01-20 10:15:00
ایران ایر 235 بندر لنگه نشست(10:56)-پایان تحویل بار F100 جمعه 10:45 2017-01-20 10:45:00
کیش ایر 7460 کیش نشست(11:07)-پایان تحویل بار MD82 جمعه 10:45 2017-01-20 10:45:00
ماهان 1089 تهران نشست(11:23)-پایان تحویل بار A306 جمعه 11:05 2017-01-20 11:05:00
نفت 2541 لامرد نشست(10:52)-پایان تحویل بار F100 ورودی داخلی جمعه 11:05 2017-01-20 11:05:00
آسمان 3884 اهواز نشست(11:16)-پایان تحویل بار AT72 جمعه 11:10 2017-01-20 11:10:00
آسمان 3782 تهران نشست(11:50)-پایان تحویل بار F100 جمعه 11:45 2017-01-20 11:45:00
کیش ایر 7060 کیش نشست(13:08)-پایان تحویل بار A320 جمعه 12:45 2017-01-20 12:45:00
ایر عربیا 213 شارجه نشست(13:25)-پایان تحویل بار A320 جمعه 13:05 2017-01-20 13:05:00
آسمان 3846 کیش نشست(13:48)-پایان تحویل بار F100 جمعه 13:10 2017-01-20 13:10:00
آتا 5265 مشهد نشست(13:34)-پایان تحویل بار MD83 جمعه 13:10 2017-01-20 13:10:00
تابان 6295 تهران لغو شد MD88 جمعه 13:30 2017-01-20 13:30:00
ایران ایر 682 دوحه نشست(13:16)-پایان تحویل بار A320 جمعه 13:30 2017-01-20 13:30:00
ایران ایر 3434 نجف نشست(14:07)-پایان تحویل بار AB4 جمعه 14:15 2017-01-20 14:15:00
آسمان 6556 مسقط اعلام ورود(15:17) F100 جمعه 14:35 2017-01-20 14:35:00
آسمان 3806 کیش نشست(14:56)-تحویل بار از تسمه نقاله(1) AT72 جمعه 14:50 2017-01-20 14:50:00
کیش ایر 7451 تهران اعلام ورود (15:37) MD82 جمعه 15:55 2017-01-20 15:55:00
آتا 5223 تهران طبق برنامه MD83 جمعه 16:20 2017-01-20 16:20:00
آسمان 3876 زاهدان طبق برنامه F100 جمعه 16:30 2017-01-20 16:30:00
قشم ایر 1235 ماهشهر تاخیر دارد - اعلام تاخیر(18:40) F100 جمعه 17:10 2017-01-20 17:10:00
زاگرس 4019 تهران طبق برنامه A320 جمعه 17:20 2017-01-20 17:20:00
آسمان 3808 قشم طبق برنامه AT72 جمعه 17:30 2017-01-20 17:30:00
ایران ایر 428 تهران طبق برنامه MD82 جمعه 18:05 2017-01-20 18:05:00
آسمان 3794 بندر عباس طبق برنامه AT72 جمعه 19:00 2017-01-20 19:00:00
معراج 2840 تهران طبق برنامه A320 جمعه 19:15 2017-01-20 19:15:00
کیش ایر 7116 مسقط طبق برنامه MD82 ورودی داخلی جمعه 19:45 2017-01-20 19:45:00
آسمان 3778 تبریز طبق برنامه F100 جمعه 20:05 2017-01-20 20:05:00
زاگرس 4111 مشهد طبق برنامه A320 جمعه 20:15 2017-01-20 20:15:00
کیش ایر 7449 مشهد طبق برنامه MD82 جمعه 20:45 2017-01-20 20:45:00
کاسپین 048 تهران طبق برنامه MD83 جمعه 20:45 2017-01-20 20:45:00
ماهان 1087 تهران طبق برنامه A306 جمعه 21:25 2017-01-20 21:25:00
قشم ایر 1236 تهران لغو شد RJ10 جمعه 21:55 2017-01-20 21:55:00
آسمان 3788 تهران نشست (01:28) F100 جمعه 22:40 2017-01-20 22:40:00
آسمان 3810 کرمان طبق برنامه AT72 جمعه 23:10 2017-01-20 23:10:00
آسمان 3792 تهران طبق برنامه F100 شنبه 00:40 2017-01-21 00:40:00
کیش ایر 7559 تهران طبق برنامه MD82 ورودی داخلی شنبه 00:45 2017-01-21 00:45:00
آسمان 3834 آبادان طبق برنامه AT72 شنبه 01:20 2017-01-21 01:20:00
ترکیش 884 استانبول طبق برنامه B738 شنبه 02:15 2017-01-21 02:15:00
کاسپین 038 تهران طبق برنامه MD83 شنبه 07:00 2017-01-21 07:00:00
نفت 2645 اهواز طبق برنامه F100 شنبه 07:05 2017-01-21 07:05:00
نفت 2500 خارک طبق برنامه F100 شنبه 08:45 2017-01-21 08:45:00
آسمان 3772 تهران طبق برنامه F100 ورودی داخلی شنبه 09:05 2017-01-21 09:05:00
آسمان 3798 بندر عباس طبق برنامه AT72 شنبه 09:30 2017-01-21 09:30:00
آتا 5273 تهران لغو شد MD83 شنبه 09:30 2017-01-21 09:30:00
آسمان 3774 تهران طبق برنامه F100 شنبه 09:40 2017-01-21 09:40:00
فلای دبی 271 دبی طبق برنامه B738 شنبه 10:10 2017-01-21 10:10:00
کاسپین 6948 عسلویه طبق برنامه MD83 شنبه 10:30 2017-01-21 10:30:00
ماهان 1089 تهران طبق برنامه A306 شنبه 11:05 2017-01-21 11:05:00
آسمان 3790 تهران طبق برنامه B727 ورودی داخلی شنبه 12:25 2017-01-21 12:25:00
آسمان 3816 عسلویه طبق برنامه AT72 شنبه 13:00 2017-01-21 13:00:00
ایر عربیا 213 شارجه طبق برنامه A320 شنبه 13:05 2017-01-21 13:05:00
آسمان 3796 رشت طبق برنامه F100 ورودی داخلی شنبه 13:30 2017-01-21 13:30:00
آسمان 3782 تهران طبق برنامه F100 شنبه 14:20 2017-01-21 14:20:00
آسمان 3804 لامرد طبق برنامه AT72 شنبه 14:50 2017-01-21 14:50:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
آسمان 3823 آبادان پرواز کرد (16:54) AT72 پنج شنبه 16:30 2017-01-19 16:30:00
کیش ایر 7448 مشهد پرواز کرد (17:47) A320 پنج شنبه 17:30 2017-01-19 17:30:00
ایران ایر 471 اصفهان پرواز کرد (19:01) F100 ورودی داخلی پنج شنبه 18:20 2017-01-19 18:20:00
زاگرس 4018 تهران پرواز کرد (19:16) MD82 پنج شنبه 18:20 2017-01-19 18:20:00
آتا 5224 تهران پرواز کرد (18:53) MD83 پنج شنبه 18:20 2017-01-19 18:20:00
آسمان 3825 اهواز پرواز کرد (18:56) AT72 پنج شنبه 18:45 2017-01-19 18:45:00
کاسپین 6909 مشهد لغو شد MD83 پنج شنبه 19:30 2017-01-19 19:30:00
آسمان 3785 تهران پرواز کرد (19:45) F100 پنج شنبه 19:35 2017-01-19 19:35:00
کیش ایر 7061 کیش پرواز کرد (20:01) MD82 پنج شنبه 19:45 2017-01-19 19:45:00
تابان 6296 تهران پرواز کرد (20:32) MD88 پنج شنبه 20:15 2017-01-19 20:15:00
آسمان 3787 تهران پرواز کرد(22:05) F100 ورودی داخلی پنج شنبه 20:30 2017-01-19 20:30:00
آتا 5290 مشهد پرواز کرد (22:39) MD83 ورودی داخلی پنج شنبه 21:30 2017-01-19 21:30:00
ایران ایر 427 تهران پرواز کرد (22:24) F100 ورودی داخلی پنج شنبه 21:35 2017-01-19 21:35:00
کاسپین 049 تهران پرواز کرد (22:32) MD83 پنج شنبه 21:40 2017-01-19 21:40:00
کیش ایر 7461 کیش پرواز کرد (23:10) A320 پنج شنبه 22:30 2017-01-19 22:30:00
ماهان 1086 تهران پرواز کرد (23:02) A306 پنج شنبه 22:35 2017-01-19 22:35:00
قشم ایر 1237 تهران پرواز کرد (22:45) F100 پنج شنبه 22:40 2017-01-19 22:40:00
ترکیش 885 استانبول پرواز کرد (03:22) B738 جمعه 03:10 2017-01-20 03:10:00
قطر 477 دوحه پرواز کرد (05:12) A320 جمعه 05:00 2017-01-20 05:00:00
آسمان 3797 بندر عباس پرواز کرد (07:07) AT72 جمعه 06:15 2017-01-20 06:15:00
آسمان 3883 اهواز پرواز کرد (08:05) AT72 جمعه 07:50 2017-01-20 07:50:00
آسمان 3875 زاهدان پرواز کرد (08:16) F100 جمعه 08:00 2017-01-20 08:00:00
ایران ایر 234 بندر لنگه پرواز کرد (08:33) F100 جمعه 08:05 2017-01-20 08:05:00
آتا 5266 مشهد پرواز کرد (09:29) MD83 جمعه 09:10 2017-01-20 09:10:00
ایران ایر 683 دوحه پرواز کرد (09:55) A320 جمعه 09:55 2017-01-20 09:55:00
آسمان 6555 مسقط پرواز کرد (10:46) F100 جمعه 10:15 2017-01-20 10:15:00
آسمان 3845 کیش پرواز کرد (11:09) AT72 جمعه 10:20 2017-01-20 10:20:00
ایران ایر 429 تهران لغو شد MD82 جمعه 11:00 2017-01-20 11:00:00
ایران ایر 235 تهران پرواز کرد (11:42) F100 جمعه 11:20 2017-01-20 11:20:00
نفت 2542 سیری پرواز کرد (11:46) F100 ورودی داخلی جمعه 11:35 2017-01-20 11:35:00
کیش ایر 7115 مسقط پرواز کرد (12:24) MD82 جمعه 11:45 2017-01-20 11:45:00
آسمان 3805 کیش پرواز کرد (12:14) AT72 جمعه 12:00 2017-01-20 12:00:00
ماهان 1088 تهران پرواز کرد (12:29) A306 جمعه 12:10 2017-01-20 12:10:00
آسمان 3781 تهران پرواز کرد (12:56) F100 جمعه 12:45 2017-01-20 12:45:00
ایر عربیا 214 شارجه پرواز کرد (14:43) A320 جمعه 13:45 2017-01-20 13:45:00
کیش ایر 7061 کیش پرواز کرد (14:13) A320 جمعه 13:45 2017-01-20 13:45:00
آتا 5288 تهران پرواز کرد (14:28) MD83 جمعه 14:00 2017-01-20 14:00:00
ایران ایر 427 تهران پرواز کرد (14:34) A320 جمعه 14:20 2017-01-20 14:20:00
آسمان 3807 قشم پرواز کرد (14:48) AT72 جمعه 14:20 2017-01-20 14:20:00
تابان 6296 تهران لغو شد MD88 جمعه 14:30 2017-01-20 14:30:00
ایران ایر 3435 بغداد پایان پذیرش مسافر- AB4 جمعه 15:15 2017-01-20 15:15:00
آسمان 3777 تبریز پذیرش مسافر در میز (16)- F100 جمعه 15:40 2017-01-20 15:40:00
آسمان 3793 بندر عباس پذیرش مسافر در میز (15)- AT72 جمعه 15:50 2017-01-20 15:50:00
کیش ایر 7448 مشهد پذیرش مسافر در میز (3,4)- MD82 جمعه 16:45 2017-01-20 16:45:00
آتا 5224 تهران طبق برنامه MD83 جمعه 17:20 2017-01-20 17:20:00
قشم ایر 1234 ماهشهر اعلام تاخیر(19:20) F100 جمعه 17:50 2017-01-20 17:50:00
زاگرس 4018 تهران طبق برنامه A320 جمعه 18:20 2017-01-20 18:20:00
آسمان 3833 آبادان طبق برنامه AT72 جمعه 18:30 2017-01-20 18:30:00
ایران ایر 338 بندر عباس طبق برنامه MD82 جمعه 18:50 2017-01-20 18:50:00
آسمان 3787 تهران طبق برنامه F100 جمعه 19:00 2017-01-20 19:00:00
آسمان 3809 کرمان طبق برنامه AT72 جمعه 20:00 2017-01-20 20:00:00
معراج 2841 تهران طبق برنامه A320 جمعه 20:15 2017-01-20 20:15:00
کیش ایر 7461 کیش طبق برنامه MD82 جمعه 20:30 2017-01-20 20:30:00
آسمان 3791 تهران طبق برنامه F100 جمعه 21:00 2017-01-20 21:00:00
زاگرس 4110 مشهد طبق برنامه A320 جمعه 21:15 2017-01-20 21:15:00
کیش ایر 7450 تهران طبق برنامه MD82 جمعه 21:30 2017-01-20 21:30:00
کاسپین 049 تهران طبق برنامه MD83 جمعه 21:45 2017-01-20 21:45:00
ماهان 1086 تهران طبق برنامه A306 جمعه 22:35 2017-01-20 22:35:00
قشم ایر 1237 تهران لغو شد RJ10 جمعه 22:40 2017-01-20 22:40:00
ترکیش 885 استانبول طبق برنامه B738 شنبه 03:10 2017-01-21 03:10:00
آسمان 3771 تهران طبق برنامه F100 شنبه 05:30 2017-01-21 05:30:00
آسمان 3773 تهران طبق برنامه F100 شنبه 06:00 2017-01-21 06:00:00
آسمان 3797 بندر عباس طبق برنامه AT72 شنبه 06:15 2017-01-21 06:15:00
کیش ایر 7558 تهران طبق برنامه MD82 شنبه 06:30 2017-01-21 06:30:00
نفت 2644 اهواز طبق برنامه F100 شنبه 07:35 2017-01-21 07:35:00
کاسپین 039 تهران طبق برنامه MD83 شنبه 07:55 2017-01-21 07:55:00
آسمان 3803 لامرد طبق برنامه AT72 شنبه 08:15 2017-01-21 08:15:00
نفت 2501 خارک طبق برنامه F100 شنبه 09:15 2017-01-21 09:15:00
آسمان 3795 رشت طبق برنامه F100 ورودی داخلی شنبه 09:50 2017-01-21 09:50:00
آسمان 3815 عسلویه طبق برنامه AT72 شنبه 10:30 2017-01-21 10:30:00
آتا 5274 تهران لغو شد MD83 شنبه 10:30 2017-01-21 10:30:00
آسمان 3781 تهران طبق برنامه F100 شنبه 10:40 2017-01-21 10:40:00
فلای دبی 272 دبی طبق برنامه B738 شنبه 11:20 2017-01-21 11:20:00
کاسپین 6949 عسلویه طبق برنامه MD83 شنبه 11:30 2017-01-21 11:30:00
ماهان 1088 تهران طبق برنامه A306 شنبه 12:10 2017-01-21 12:10:00
آسمان 3789 تهران طبق برنامه B727 ورودی داخلی شنبه 13:15 2017-01-21 13:15:00
ایر عربیا 214 شارجه طبق برنامه A320 شنبه 13:45 2017-01-21 13:45:00
آسمان 3845 کیش طبق برنامه AT72 شنبه 14:00 2017-01-21 14:00:00
آسمان 3775 تهران طبق برنامه F100 ورودی داخلی شنبه 14:25 2017-01-21 14:25:00
چهارشنبه ۸ دی ۱۳۹۵
نخستین مانور کامل طرح اضطراری خارج از محوطه فرودگاه در سطح فرودگاههای کشور و چهارمین مانور فرودگاه بین المللی شیراز روز سه شنبه مورخ 7/10/95 برگزار شد. رضا بدیعی فرد مدیر کل فرودگاههای استان فارس در حاشیه اجرای این مانور گفت: بر اساس سناریو ؛  یک فروند هواپیمای فوکر 100 به مقصد تهران با 45 نفر مسافر و کروی پروازی در فاصله 40 مایلی(80 کیلومتری) شمال فرودگاه به دلیل آتش گرفتن موتور شماره یک و لرزش شدید بدنه تقاضای بازگشت به فرودگاه را دارد پس از اعلام وضعیت اضطراری توسط برج مراقبت پرواز، دستگاههای امدادی، اطفایی و انتظامی در میعادگاه حضور می یابند سپس هواپیما در فاصله 15 مایلی(30 کیلومتری) فرودگاه موتور شماره 2 را نیز از دست می دهد و در فاصله 3 مایلی(9 کیلومتری) فاینال باند چپ سانحه سق
شنبه ۴ دی ۱۳۹۵
مدیر دفتر نظارت بر پروژه کیفیت خدمات فرودگاهی، نتایج ارزیابی‌ها و میزان پیشرفت فرودگاه‌های طرح بر اساس ۲۳ شاخص تعیین شده در دوره سوم را با رشدی برابر با ۱۴.۵ درصد اعلام کرد. بهمن باقری گفت: دفتر نظارت بر کیفیت خدمات فرودگاهی از زمان تاسیس تاکنون تلاش کرده است که با بکارگیری استانداردهای بین‌المللی ASQ و ACI متغیر کیفیت خدمات فرودگاه را قابل اندازگیری کرده تا بر پایه آن بتواند برنامه‌ریزی و مدیریت کند. وی ادامه داد: نظارت بر پروژه کیفیت خدمات فرودگاهی(ASQ) در شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران از ابتدای سال ۹۴ کلید خورد و برنامه‌ریزی برای ارزیابی‌های شش ماهه آغاز شد به طوری که با پشت سر گذاشتن شش ماهه اول سال ۹۵ (دوره سوم) نتایج ارزیابی‌ها و میز
چهارشنبه ۱ دی ۱۳۹۵
طی برنامه زمانبندی یک روزه؛ با همت و تلاش کارکنان اداره الکترونیک فرودگاه بین المللی شیراز سرویس سالیانه رادار اپروچ (تقرب پرواز) با موفقیت انجام شد. مطابق برنامه ریزی های انجام شده؛ سرویس، تعمیرات پیش بینی شده، اقدامات پیشگیرانه، بازدیدها و تنظیمات مربوطه با حضور کارکنان این واحد صورت پذیرفت. گفتنی است؛ حدود 20 سال از آغاز به کار رادار فرودگاه بین المللی شیراز می گذرد که طی این مدت سرویس، نگهداری و تعمیر آن توسط متخصصین اداره الکترونیک انجام می شود و سرویس های لازم را به مراقبین پرواز مرکز کنترل فضای کشور و فرودگاه بین المللی شیراز ارائه می دهد.
چهارشنبه ۱ دی ۱۳۹۵
 مراسم اختتامیه ششمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه کارکنان و خانواده های آنها با حضور رضا بدیعی فرد مدیر کل فرودگاههای استان فارس و جمعی از کارکنان اداره کل برگزار شد. لازم به ذکر است؛ مسابقات قرآن کریم اداره کل فرودگاههای استان فارس در 5 رشته اذان، قرائت، حفظ، مفاهیم و ترتیل در مقاطع دبستان، متوسطه، عالی و همکاران برای ششمین سال پیاپی برگزار شد. گفتنی است؛ برنامه های مراسم اختتامیه این دوره از مسابقات، تلاوت قرآن کریم توسط قاری مطرح استان، سخنرانی و اجرای گروه تواشیح بود. در پایان مراسم مذکور،با اهدا لوح و هدیه از نفرات برتر تقدیر بعمل آمد.