خوش آمدید — امروز چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۴
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۴ ۰۱:۰۰:۲۲
شیراز
امروز چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۴
31°
38°
22°
فردا ۱۱ تیر ۱۳۹۴
41°
23°
۱۲ تیر ۱۳۹۴
39°
22°
۱۳ تیر ۱۳۹۴
38°
22°
۱۴ تیر ۱۳۹۴
38°
23°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
آسمان 3780 تهران نشست(10:27)-پایان تحویل بار A320 ورودی داخلی سه شنبه 10:20 2015-06-30 10:20:00
کاسپین 020 عسلویه نشست(10:32)-پایان تحویل بار MD82 سه شنبه 10:30 2015-06-30 10:30:00
فلای دبی 271 دبی نشست(11:29)-پایان تحویل بار B734 ورودی داخلی سه شنبه 11:25 2015-06-30 11:25:00
آسمان 3772 تهران نشست(11:54)-پایان تحویل بار F100 سه شنبه 12:00 2015-06-30 12:00:00
ایران ایر 324 تهران نشست(14:22) F100 سه شنبه 12:45 2015-06-30 12:45:00
آسمان 3796 رشت نشست(13:24)-پایان تحویل بار F100 سه شنبه 13:30 2015-06-30 13:30:00
آتا 5265 مشهد نشست (14:02) MD82 سه شنبه 13:30 2015-06-30 13:30:00
ایر عربیا 213 شارجه نشست(13:58)-پایان تحویل بار A320 سه شنبه 14:05 2015-06-30 14:05:00
آسمان 3830 نوشهر نشست (16:07) F100 سه شنبه 16:30 2015-06-30 16:30:00
زاگرس 4166 کویت لغو شد MD82 سه شنبه 17:00 2015-06-30 17:00:00
آتا 5223 تهران نشست (17:25) MD82 سه شنبه 17:10 2015-06-30 17:10:00
کیش ایر 7460 کیش نشست (17:18) F100 سه شنبه 17:15 2015-06-30 17:15:00
آسمان 3788 تهران نشست (18:12) F100 سه شنبه 17:25 2015-06-30 17:25:00
آسمان 6504 دبی نشست(18:43)-پایان تحویل بار A320 ورودی داخلی سه شنبه 18:15 2015-06-30 18:15:00
آسمان 3794 بندر عباس نشست(19:09)-پایان تحویل بار F100 ورودی داخلی سه شنبه 18:20 2015-06-30 18:20:00
آسمان 6502 دبی لغو شد AT72 سه شنبه 18:30 2015-06-30 18:30:00
آسمان 3806 کیش نشست(19:36)-پایان تحویل بار F100 ورودی داخلی سه شنبه 19:35 2015-06-30 19:35:00
ماهان 1087 تهران نشست(21:26)-پایان تحویل بار A306 ورودی داخلی سه شنبه 20:05 2015-06-30 20:05:00
ماهان 1191 دبی لغو شد A306 سه شنبه 20:10 2015-06-30 20:10:00
کیش ایر 7060 کیش نشست(20:04)-پایان تحویل بار MD82 سه شنبه 20:15 2015-06-30 20:15:00
ایر تور 932 تهران لغو شد MD82 ورودی داخلی سه شنبه 20:30 2015-06-30 20:30:00
آسمان 3840 کیش نشست (20:25) AT72 ورودی داخلی سه شنبه 20:30 2015-06-30 20:30:00
کاسپین 048 تهران نشست(21:35)-پایان تحویل بار MD82 سه شنبه 21:10 2015-06-30 21:10:00
آسمان 3790 تهران نشست(22:23)-پایان تحویل بار F100 سه شنبه 21:35 2015-06-30 21:35:00
هواپیمایی قشم 1236 تهران نشست(22:06)-پایان تحویل بار F100 سه شنبه 21:45 2015-06-30 21:45:00
کیش ایر 7449 مشهد نشست(21:47)-پایان تحویل بار F100 سه شنبه 21:45 2015-06-30 21:45:00
ایر تور 924 مشهد نشست(21:52)-پایان تحویل بار MD82 سه شنبه 22:00 2015-06-30 22:00:00
آسمان 3808 قشم نشست (23:28) AT72 ورودی داخلی سه شنبه 22:10 2015-06-30 22:10:00
زاگرس 4052 مشهد نشست(22:40)-پایان تحویل بار MD82 سه شنبه 22:15 2015-06-30 22:15:00
آسمان 3756 اصفهان نشست(00:20) AT72 سه شنبه 23:59 2015-06-30 23:59:00
آسمان 3858 مشهد نشست(00:27)-پایان تحویل بار F100 ورودی داخلی چهار شنبه 00:30 2015-07-01 00:30:00
آسمان 3834 آبادان تاخیر دارد AT72 چهار شنبه 02:00 2015-07-01 02:00:00
ترکیش 884 استانبول طبق برنامه A320 چهار شنبه 02:30 2015-07-01 02:30:00
ماهان 4562 کرمان طبق برنامه BA11 ورودی داخلی چهار شنبه 07:10 2015-07-01 07:10:00
ایران ایر 234 تهران طبق برنامه F100 چهار شنبه 07:50 2015-07-01 07:50:00
آتا 5287 تهران طبق برنامه MD82 چهار شنبه 08:05 2015-07-01 08:05:00
آسمان 3792 تهران طبق برنامه F100 چهار شنبه 08:10 2015-07-01 08:10:00
ایران ایر 426 تهران طبق برنامه F100 چهار شنبه 08:35 2015-07-01 08:35:00
آسمان 3776 تهران طبق برنامه F100 چهار شنبه 09:30 2015-07-01 09:30:00
کیش ایر 7460 کیش طبق برنامه F100 چهار شنبه 09:45 2015-07-01 09:45:00
نفت 2516 لاوان طبق برنامه F100 چهار شنبه 10:20 2015-07-01 10:20:00
آسمان 3780 تهران طبق برنامه A320 ورودی داخلی چهار شنبه 10:20 2015-07-01 10:20:00
ماهان 4563 اهواز طبق برنامه BA11 ورودی داخلی چهار شنبه 11:00 2015-07-01 11:00:00
ایران ایر 235 بندر لنگه طبق برنامه F100 چهار شنبه 11:15 2015-07-01 11:15:00
آسمان 3884 اهواز طبق برنامه F100 چهار شنبه 11:25 2015-07-01 11:25:00
ایران ایر 656 دبی طبق برنامه A320 چهار شنبه 12:40 2015-07-01 12:40:00
نفت 2566 ماهشهر طبق برنامه F100 ورودی داخلی چهار شنبه 13:00 2015-07-01 13:00:00
ایران ایر 664 کویت طبق برنامه A320 چهار شنبه 13:15 2015-07-01 13:15:00
ماهان 1089 تهران طبق برنامه BA11 ورودی داخلی چهار شنبه 13:15 2015-07-01 13:15:00
آسمان 3772 تهران طبق برنامه F100 چهار شنبه 13:30 2015-07-01 13:30:00
ایر عربیا 213 شارجه طبق برنامه A320 چهار شنبه 14:05 2015-07-01 14:05:00
کیش ایر 7449 مشهد طبق برنامه F100 چهار شنبه 14:15 2015-07-01 14:15:00
آسمان 6504 دبی طبق برنامه A320 ورودی داخلی چهار شنبه 14:30 2015-07-01 14:30:00
ماهان 1087 تهران لغو شد A306 چهار شنبه 14:40 2015-07-01 14:40:00
تابان 6271 تهران لغو شد BA11 چهار شنبه 15:15 2015-07-01 15:15:00
آسمان 3858 مشهد طبق برنامه F100 چهار شنبه 15:50 2015-07-01 15:50:00
کاسپین 4338 تهران طبق برنامه MD82 چهار شنبه 16:40 2015-07-01 16:40:00
ماهان 4590 عسلویه طبق برنامه BA11 ورودی داخلی چهار شنبه 17:00 2015-07-01 17:00:00
آتا 5223 تهران طبق برنامه MD82 چهار شنبه 17:10 2015-07-01 17:10:00
آسمان 3782 تهران طبق برنامه F100 ورودی داخلی چهار شنبه 17:55 2015-07-01 17:55:00
نفت 2535 اهواز طبق برنامه F100 ورودی داخلی چهار شنبه 17:55 2015-07-01 17:55:00
ایران ایر 232 تهران طبق برنامه A320 چهار شنبه 18:20 2015-07-01 18:20:00
آسمان 3870 آبادان طبق برنامه AT72 ورودی داخلی چهار شنبه 18:25 2015-07-01 18:25:00
آسمان 6502 دبی لغو شد AT72 چهار شنبه 18:50 2015-07-01 18:50:00
آسمان 3846 کیش طبق برنامه AT72 چهار شنبه 19:15 2015-07-01 19:15:00
ایران ایر 428 تهران طبق برنامه F100 چهار شنبه 19:35 2015-07-01 19:35:00
آسمان 3788 تهران طبق برنامه F100 چهار شنبه 19:45 2015-07-01 19:45:00
ماهان 1191 دبی لغو شد A306 چهار شنبه 20:10 2015-07-01 20:10:00
کیش ایر 7451 تهران طبق برنامه MD82 چهار شنبه 20:15 2015-07-01 20:15:00
ایر تور 932 تهران لغو شد MD82 ورودی داخلی چهار شنبه 20:30 2015-07-01 20:30:00
تابان 6281 مشهد طبق برنامه MD82 چهار شنبه 21:00 2015-07-01 21:00:00
ایران ایر 259 مشهد طبق برنامه F100 چهار شنبه 21:40 2015-07-01 21:40:00
هواپیمایی قشم 1236 تهران طبق برنامه F100 چهار شنبه 21:45 2015-07-01 21:45:00
زاگرس 4011 تهران طبق برنامه MD82 چهار شنبه 21:45 2015-07-01 21:45:00
ایر تور 924 مشهد لغو شد MD82 ورودی داخلی چهار شنبه 22:00 2015-07-01 22:00:00
آسمان 3806 کیش طبق برنامه AT72 چهار شنبه 23:00 2015-07-01 23:00:00
آسمان 3774 تهران طبق برنامه F100 چهار شنبه 23:59 2015-07-01 23:59:00
آسمان 3794 بندر عباس طبق برنامه F100 ورودی داخلی پنج شنبه 01:30 2015-07-02 01:30:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
آتا 5266 مشهد پرواز کرد (10:01) MD82 سه شنبه 09:25 2015-06-30 09:25:00
آسمان 3795 رشت پرواز کرد (09:46) F100 سه شنبه 09:30 2015-06-30 09:30:00
نفت 2503 خارک پرواز کرد (10:04) F100 سه شنبه 10:00 2015-06-30 10:00:00
آسمان 6503 دبی پرواز کرد (11:32) A320 ورودی داخلی سه شنبه 11:00 2015-06-30 11:00:00
کاسپین 019 عسلویه پرواز کرد(11:34) MD82 سه شنبه 11:30 2015-06-30 11:30:00
آسمان 3793 بندر عباس پرواز کرد (12:30) AT72 ورودی داخلی سه شنبه 12:00 2015-06-30 12:00:00
فلای دبی 272 دبی پرواز کرد (12:40) B734 سه شنبه 12:25 2015-06-30 12:25:00
آسمان 3829 نوشهر پرواز کرد (13:04) F100 سه شنبه 12:50 2015-06-30 12:50:00
ایران ایر 325 تهران پرواز کرد (15:24) F100 سه شنبه 13:20 2015-06-30 13:20:00
زاگرس 4165 کویت لغو شد MD82 سه شنبه 14:00 2015-06-30 14:00:00
آسمان 3787 تهران پرواز کرد (14:25) F100 سه شنبه 14:15 2015-06-30 14:15:00
آتا 5288 تهران پرواز کرد (15:07) MD82 سه شنبه 14:30 2015-06-30 14:30:00
ایر عربیا 214 شارجه پرواز کرد (14:55) A320 سه شنبه 14:45 2015-06-30 14:45:00
ماهان 1190 دبی لغو شد A306 سه شنبه 15:50 2015-06-30 15:50:00
آسمان 3805 کیش پرواز کرد (17:27) F100 ورودی داخلی سه شنبه 17:15 2015-06-30 17:15:00
آسمان 3839 کیش پرواز کرد (17:46) AT72 ورودی داخلی سه شنبه 17:40 2015-06-30 17:40:00
کیش ایر 7448 مشهد پرواز کرد (18:08) F100 سه شنبه 18:00 2015-06-30 18:00:00
آسمان 3789 تهران پرواز کرد (19:10) F100 سه شنبه 18:10 2015-06-30 18:10:00
آتا 5224 تهران پرواز کرد (18:20) MD82 سه شنبه 18:10 2015-06-30 18:10:00
آسمان 3779 تهران پرواز کرد (19:56) A320 سه شنبه 19:00 2015-06-30 19:00:00
آسمان 3807 قشم پرواز کرد (20:28) F100 ورودی داخلی سه شنبه 19:20 2015-06-30 19:20:00
آسمان 3857 مشهد پرواز کرد (20:48) F100 ورودی داخلی سه شنبه 20:20 2015-06-30 20:20:00
کیش ایر 7061 کیش پرواز کرد (21:08) MD82 سه شنبه 21:00 2015-06-30 21:00:00
آسمان 3755 اصفهان پرواز کرد (21:28) AT72 سه شنبه 21:20 2015-06-30 21:20:00
ماهان 1086 تهران پرواز کرد (23:04) A306 سه شنبه 21:20 2015-06-30 21:20:00
کاسپین 047 تهران پرواز کرد (22:42) MD82 سه شنبه 22:10 2015-06-30 22:10:00
کیش ایر 7461 کیش پرواز کرد (22:57) F100 سه شنبه 22:30 2015-06-30 22:30:00
هواپیمایی قشم 1237 تهران پرواز کرد (23:08) F100 سه شنبه 22:30 2015-06-30 22:30:00
ایر تور 925 مشهد پرواز کرد (23:33) MD82 سه شنبه 23:00 2015-06-30 23:00:00
آسمان 3833 آبادان پرواز کرد(00:26) AT72 سه شنبه 23:00 2015-06-30 23:00:00
زاگرس 4053 مشهد پرواز کرد (00:01) MD82 سه شنبه 23:30 2015-06-30 23:30:00
ترکیش 885 استانبول پذیرش مسافر در میز (3,4)- A320 ورودی داخلی چهار شنبه 03:30 2015-07-01 03:30:00
آسمان 3791 تهران طبق برنامه F100 چهار شنبه 04:45 2015-07-01 04:45:00
آسمان 3775 تهران طبق برنامه F100 چهار شنبه 06:00 2015-07-01 06:00:00
ایر تور 933 تهران لغو شد MD82 چهار شنبه 06:30 2015-07-01 06:30:00
آسمان 6501 دبی لغو شد AT72 چهار شنبه 07:00 2015-07-01 07:00:00
ماهان 4562 اهواز طبق برنامه BA11 ورودی داخلی چهار شنبه 07:55 2015-07-01 07:55:00
ایران ایر 234 بندر لنگه طبق برنامه F100 چهار شنبه 08:25 2015-07-01 08:25:00
آسمان 3883 اهواز طبق برنامه F100 چهار شنبه 08:55 2015-07-01 08:55:00
آتا 5288 تهران طبق برنامه MD82 چهار شنبه 09:00 2015-07-01 09:00:00
آسمان 3845 کیش طبق برنامه AT72 چهار شنبه 09:30 2015-07-01 09:30:00
ایران ایر 665 کویت طبق برنامه A320 چهار شنبه 09:30 2015-07-01 09:30:00
آسمان 3771 تهران طبق برنامه F100 چهار شنبه 10:15 2015-07-01 10:15:00
آسمان 3867 چابهار طبق برنامه F100 چهار شنبه 10:20 2015-07-01 10:20:00
کیش ایر 7448 مشهد طبق برنامه F100 چهار شنبه 10:30 2015-07-01 10:30:00
نفت 2517 لاوان طبق برنامه F100 چهار شنبه 10:50 2015-07-01 10:50:00
آسمان 6503 دبی طبق برنامه A320 چهار شنبه 11:00 2015-07-01 11:00:00
آسمان 3869 آبادان طبق برنامه AT72 ورودی داخلی چهار شنبه 11:00 2015-07-01 11:00:00
ماهان 4563 کرمان طبق برنامه BA11 ورودی داخلی چهار شنبه 11:45 2015-07-01 11:45:00
ایران ایر 235 تهران طبق برنامه F100 چهار شنبه 11:50 2015-07-01 11:50:00
آسمان 3857 مشهد طبق برنامه F100 چهار شنبه 12:10 2015-07-01 12:10:00
ایران ایر 233 تهران طبق برنامه A320 چهار شنبه 13:30 2015-07-01 13:30:00
نفت 2567 ماهشهر طبق برنامه F100 چهار شنبه 13:40 2015-07-01 13:40:00
ماهان 4591 عسلویه طبق برنامه BA11 ورودی داخلی چهار شنبه 14:00 2015-07-01 14:00:00
ایران ایر 427 تهران طبق برنامه MD82 چهار شنبه 14:05 2015-07-01 14:05:00
آسمان 3781 تهران طبق برنامه F100 ورودی داخلی چهار شنبه 14:30 2015-07-01 14:30:00
ایر عربیا 214 شارجه طبق برنامه A320 چهار شنبه 14:45 2015-07-01 14:45:00
کیش ایر 7461 کیش طبق برنامه F100 چهار شنبه 15:15 2015-07-01 15:15:00
آسمان 3779 تهران طبق برنامه A320 ورودی داخلی چهار شنبه 15:15 2015-07-01 15:15:00
ماهان 1190 دبی لغو شد A306 چهار شنبه 15:50 2015-07-01 15:50:00
تابان 6272 تهران لغو شد BA11 چهار شنبه 16:15 2015-07-01 16:15:00
آسمان 3787 تهران طبق برنامه F100 چهار شنبه 16:30 2015-07-01 16:30:00
کاسپین 4337 تهران طبق برنامه MD82 چهار شنبه 17:40 2015-07-01 17:40:00
ماهان 1088 تهران طبق برنامه BA11 ورودی داخلی چهار شنبه 17:45 2015-07-01 17:45:00
آتا 5224 تهران طبق برنامه MD82 چهار شنبه 18:10 2015-07-01 18:10:00
نفت 2533 عسلویه طبق برنامه F100 ورودی داخلی چهار شنبه 18:35 2015-07-01 18:35:00
آسمان 3793 بندر عباس طبق برنامه F100 ورودی داخلی چهار شنبه 18:45 2015-07-01 18:45:00
ایران ایر 657 دبی طبق برنامه A320 چهار شنبه 19:05 2015-07-01 19:05:00
آسمان 3805 کیش طبق برنامه AT72 چهار شنبه 20:00 2015-07-01 20:00:00
ایران ایر 258 مشهد طبق برنامه F100 چهار شنبه 20:10 2015-07-01 20:10:00
آسمان 3773 تهران طبق برنامه F100 چهار شنبه 20:45 2015-07-01 20:45:00
کیش ایر 7450 تهران طبق برنامه MD82 چهار شنبه 21:15 2015-07-01 21:15:00
ماهان 1086 تهران لغو شد A306 چهار شنبه 21:20 2015-07-01 21:20:00
تابان 6282 مشهد طبق برنامه MD82 چهار شنبه 22:00 2015-07-01 22:00:00
ایران ایر 429 تهران طبق برنامه F100 چهار شنبه 22:15 2015-07-01 22:15:00
هواپیمایی قشم 1237 تهران طبق برنامه F100 چهار شنبه 22:30 2015-07-01 22:30:00
زاگرس 4012 تهران طبق برنامه MD82 چهار شنبه 22:30 2015-07-01 22:30:00
ایر تور 925 مشهد لغو شد MD82 ورودی داخلی چهار شنبه 23:00 2015-07-01 23:00:00
پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
مراسم تودیع حمیدرضا سیدی مدیر کل سابق فرودگاههای استان فارس و معارفه رضا بدیعی فرد مدیر کل جدید روز چهارشنبه 30/2/94 با حضور رحمت اله مه آبادی مدیر عامل شرکت فرودگاههای کشور،خلیل رضائیان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری،مدیران کل راه و شهر سازی،حمل و نقل و پایانه ها،آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک و میراث فرهنگی،کارکنان اداره کل،پلیس،سپاه حفاظت هواپیمایی و شرکت های هواپیمایی برگزار شد. رحمت‌اله مه‌آبادی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور در مراسم معارفه مدیرکل جدید فرودگاه‌های استان فارس با بیان اینکه فرودگاه، جوامع بسته را از بن بست خارج می‌کند، اظهار داشت: فرودگاه را می‌توان مغناطیس جذب گردشگر دانست که آوازه یک منطقه را جهانی می کند. وی
سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۳
نخستین مانور شبانه در سطح فرودگاه‌های کشور و سومین مانور طرح اضطراری دو سالانه فرودگاه شیراز شب گذشته (۱۷ اسفند ماه) ساعت 18:45 برگزار شد. حمیدرضا سیدی مدیرکل فرودگاه بین‌المللی شیراز در حاشیه اجرای این مانور گفت: از ویژگی‌های منحصر به‌فرد این مانور برگزاری در تاریکی شب با حضور همه ارگان‌ها بود که برای نخستین بار در سطح فرودگاه‌های کشور اتفاق افتاد. سیدی افزود: مانور طرح اضطراری براساس قوانین بین‌المللی هواپیمایی کشوری هر دو سال یک‌بار با هدف ارزیابی توانایی ارگان‌های ذیربط در هنگام بحران، آشنایی مدیریت و کارکنان فرودگاه با سایر ارگان‌های امدادرسان، فراهم بودن تجهیزات، رفع نواقص و ایجاد هماهنگی بین ارگان‌های امدادی برگزار می‌ش
دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۳
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور در بازدید از فرودگاه جهرم، راه‌های توسعه و عملیاتی شدن این فرودگاه را مورد بررسی قرار داد. محمدعلی ایلخانی با حضور در فرودگاه جهرم راه‌های عملیاتی شدن این فرودگاه را بررسی و راهکارهای لازم جهت توسعه این فرودگاه را ارائه کرد. در این بازدید حسین اسفندیاری مشاور اجرایی مدیرعامل در فرودگاه‌های کشور٬ حسین صادقی معاون عملیات فرودگاهی و حمیدرضا سیدی مدیرکل فرودگاه‌های استان فارس حضور داشتند.  گفتنی است؛ علاوه بر این بازدید٬ جلسه‌یی نیز با حضور نماینده مردم شهرستان جهرم در مجلس شورای اسلامی و فرماندار و تعدادی از مسئولان ادارات و نهادها در دفتر نماینده و
دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۳
  شرکت مادر تخصصی فرودگاه‌های کشور در نظر دارد عملیات احداث ترمینال جدیــد بین‌المللی به مساحت حدود 21 هزار مترمربع و محوطه وابسته و موتورخانـــــه در فرودگاه بین‌المللی شیراز را از طریق مناقصه به پیمانکار ذیصلاح واگذار کند. لذا از پیمانکارانی که دارای رتبه یک در رشته ابنیه و همچنین رتبه یک در رشته تاسیسات و تجهیزات ابنیه از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری(معتبر در زمان ارزیابی) هستند٬ دعوت می‌شود از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت یک هفته جهت دریافت دفترچه کاربرگ‌ها و جداول ارزیابی با ارائه معرفی نامه (با مهر و امضاء مجاز شرکت) و تصویر گواهینامه صلاحیت به آدرس تهران: خیابان گاندی، کوچه هشتم، پلاک 4 ساختمان آتک مراجعه نمایند و مدارک و اس