خوش آمدید — امروز جمعه ۱ خرداد ۱۳۹۴
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی جمعه ۱ خرداد ۱۳۹۴ ۲۲:۰۰:۱۹
شیراز
امروز جمعه ۱ خرداد ۱۳۹۴
28°
34°
18°
فردا ۲ خرداد ۱۳۹۴
34°
19°
۳ خرداد ۱۳۹۴
34°
18°
۴ خرداد ۱۳۹۴
33°
17°
۵ خرداد ۱۳۹۴
33°
17°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
ایران ایر 234 تهران نشست(06:55)-پایان تحویل بار F100 جمعه 07:15 2015-05-22 07:15:00
آتا 5287 تهران نشست(07:10)-پایان تحویل بار MD82 جمعه 07:30 2015-05-22 07:30:00
آسمان 3846 کیش نشست(09:33)-پایان تحویل بار F100 جمعه 08:25 2015-05-22 08:25:00
ایران ایر 426 تهران نشست(08:16)-پایان تحویل بار A320 جمعه 08:30 2015-05-22 08:30:00
زاگرس 4077 تهران نشست(10:04)-پایان تحویل بار A30B جمعه 10:00 2015-05-22 10:00:00
آسمان 6556 مسقط نشست(10:27)-پایان تحویل بار F100 ورودی خارجی جمعه 10:10 2015-05-22 10:10:00
آسمان 3792 تهران نشست(10:32)-پایان تحویل بار B722 جمعه 10:15 2015-05-22 10:15:00
ایران ایر 235 بندر لنگه نشست(10:20)-پایان تحویل بار F100 جمعه 10:35 2015-05-22 10:35:00
نفت 2523 لامرد نشست (10:42) F100 ورودی داخلی جمعه 11:05 2015-05-22 11:05:00
آسمان 3884 اهواز نشست(12:32)-پایان تحویل بار F100 ورودی داخلی جمعه 11:45 2015-05-22 11:45:00
آتا 5265 مشهد نشست(12:56)-پایان تحویل بار MD82 جمعه 12:30 2015-05-22 12:30:00
ایران ایر 339 بندر عباس نشست(12:46)-پایان تحویل بار MD82 ورودی داخلی جمعه 12:40 2015-05-22 12:40:00
ایران ایر 682 دوحه نشست(16:21)-پایان تحویل بار F100 ورودی خارجی جمعه 12:50 2015-05-22 12:50:00
نفت 2566 ماهشهر نشست(13:20)-پایان تحویل بار F100 ورودی داخلی جمعه 13:40 2015-05-22 13:40:00
زاگرس 4172 کویت نشست(13:44)-پایان تحویل بار A320 ورودی داخلی جمعه 14:00 2015-05-22 14:00:00
ایر عربیا 213 شارجه نشست(13:51)-پایان تحویل بار A320 ورودی خارجی جمعه 14:05 2015-05-22 14:05:00
آسمان 3774 تهران اعلام ورود(14:50)-پایان تحویل بار F100 ورودی داخلی جمعه 14:15 2015-05-22 14:15:00
هواپیمایی قشم 2228 بغداد نشست(14:49)-پایان تحویل بار A306 جمعه 15:00 2015-05-22 15:00:00
کیش ایر 7460 کیش نشست (18:16) F100 جمعه 15:15 2015-05-22 15:15:00
آسمان 3810 کرمان نشست(15:35)-پایان تحویل بار AT72 جمعه 15:15 2015-05-22 15:15:00
آتا 5223 تهران نشست(17:07)-پایان تحویل بار MD82 جمعه 17:10 2015-05-22 17:10:00
کیش ایر 7060 کیش نشست(17:59)-پایان تحویل بار MD82 جمعه 18:00 2015-05-22 18:00:00
آسمان 3896 کیش نشست(18:01)-پایان تحویل بار F100 جمعه 18:30 2015-05-22 18:30:00
آسمان 6502 دبی لغو شد AT72 جمعه 18:50 2015-05-22 18:50:00
تابان 6271 تهران نشست(19:20)-پایان تحویل بار RJ85 ورودی داخلی جمعه 19:00 2015-05-22 19:00:00
آسمان 6504 دبی نشست(19:45)-پایان تحویل بار B722 ورودی خارجی جمعه 19:15 2015-05-22 19:15:00
آسمان 3858 مشهد نشست(19:30)-پایان تحویل بار F100 ورودی داخلی جمعه 19:15 2015-05-22 19:15:00
ایران ایر 428 تهران نشست (19:40) MD82 ورودی داخلی جمعه 19:30 2015-05-22 19:30:00
کیش ایر 7449 مشهد تاخیر دارد F100 جمعه 19:45 2015-05-22 19:45:00
ایر تور 924 مشهد نشست(19:53)-پایان تحویل بار MD82 جمعه 19:45 2015-05-22 19:45:00
ماهان 1087 تهران نشست(20:12)-پایان تحویل بار A306 ورودی داخلی جمعه 20:05 2015-05-22 20:05:00
ماهان 1191 دبی لغو شد A306 جمعه 20:10 2015-05-22 20:10:00
ایر تور 932 تهران نشست(20:30)-پایان تحویل بار MD82 ورودی داخلی جمعه 20:25 2015-05-22 20:25:00
زاگرس 4052 مشهد نشست(21:21)-پایان تحویل بار MD82 جمعه 20:45 2015-05-22 20:45:00
هواپیمایی قشم 1236 تهران اعلام ورود (22:15) F100 جمعه 21:45 2015-05-22 21:45:00
کیش ایر 7451 تهران اعلام ورود (22:15) MD82 جمعه 22:00 2015-05-22 22:00:00
آسمان 3808 قشم اعلام ورود (22:44) AT72 ورودی داخلی جمعه 22:30 2015-05-22 22:30:00
آسمان 3806 کیش لغو شد AT72 جمعه 22:30 2015-05-22 22:30:00
آسمان 3788 تهران طبق برنامه F100 جمعه 23:15 2015-05-22 23:15:00
آسمان 3778 تبریز طبق برنامه F100 جمعه 23:50 2015-05-22 23:50:00
ایر تور 992 کیش طبق برنامه MD82 شنبه 00:15 2015-05-23 00:15:00
آسمان 3794 بندر عباس طبق برنامه F100 شنبه 01:00 2015-05-23 01:00:00
آسمان 3774 تهران طبق برنامه F100 ورودی داخلی شنبه 01:00 2015-05-23 01:00:00
آسمان 6502 دبی طبق برنامه AT72 شنبه 01:05 2015-05-23 01:05:00
آسمان 3884 اهواز طبق برنامه F100 شنبه 02:00 2015-05-23 02:00:00
آسمان 3834 آبادان طبق برنامه F100 ورودی داخلی شنبه 02:10 2015-05-23 02:10:00
ترکیش 884 استانبول طبق برنامه A320 خروجی خارجی شنبه 02:30 2015-05-23 02:30:00
گلف ایر 328 بحرین طبق برنامه A320 ورودی داخلی شنبه 04:40 2015-05-23 04:40:00
کاسپین 4348 تهران طبق برنامه MD82 شنبه 06:50 2015-05-23 06:50:00
آسمان 3776 تهران طبق برنامه F100 شنبه 07:45 2015-05-23 07:45:00
ماهان 1089 تهران طبق برنامه A306 شنبه 08:45 2015-05-23 08:45:00
نفت 2500 خارک طبق برنامه F100 ورودی داخلی شنبه 08:50 2015-05-23 08:50:00
آسمان 3792 تهران طبق برنامه F100 شنبه 09:30 2015-05-23 09:30:00
آسمان 3780 تهران طبق برنامه A320 شنبه 10:15 2015-05-23 10:15:00
کاسپین 020 عسلویه طبق برنامه MD82 شنبه 10:30 2015-05-23 10:30:00
فلای دبی 271 دبی طبق برنامه B738 شنبه 11:25 2015-05-23 11:25:00
نفت 2575 اصفهان طبق برنامه F100 شنبه 11:40 2015-05-23 11:40:00
آسمان 3772 تهران طبق برنامه F100 شنبه 11:45 2015-05-23 11:45:00
آسمان 3804 لامرد طبق برنامه AT72 شنبه 12:30 2015-05-23 12:30:00
آسمان 3870 آبادان طبق برنامه F100 خروجی داخلی شنبه 12:35 2015-05-23 12:35:00
تعریف نشده 213 شارجه طبق برنامه A320 ورودی داخلی شنبه 14:05 2015-05-23 14:05:00
نفت 2575 لاوان طبق برنامه F100 ورودی داخلی شنبه 14:25 2015-05-23 14:25:00
زاگرس 4052 مشهد طبق برنامه MD82 شنبه 14:45 2015-05-23 14:45:00
آسمان 3814 بندر لنگه طبق برنامه AT72 شنبه 16:25 2015-05-23 16:25:00
آسمان 3796 رشت طبق برنامه F100 خروجی داخلی شنبه 16:30 2015-05-23 16:30:00
کاسپین 4338 تهران لغو شد MD82 شنبه 16:40 2015-05-23 16:40:00
ایران ایر 426 تهران طبق برنامه F100 شنبه 16:55 2015-05-23 16:55:00
آسمان 3858 مشهد طبق برنامه F100 خروجی خارجی شنبه 17:00 2015-05-23 17:00:00
آتا 5223 تهران طبق برنامه MD82 شنبه 17:10 2015-05-23 17:10:00
ماهان 4590 عسلویه طبق برنامه A306 شنبه 18:20 2015-05-23 18:20:00
معراج 2840 تهران طبق برنامه A140 شنبه 18:45 2015-05-23 18:45:00
آسمان 3782 تهران طبق برنامه F100 شنبه 18:50 2015-05-23 18:50:00
آسمان 6504 دبی طبق برنامه A320 شنبه 19:00 2015-05-23 19:00:00
آسمان 3896 کیش طبق برنامه F100 ورودی داخلی شنبه 19:30 2015-05-23 19:30:00
ماهان 1087 تهران طبق برنامه A306 خروجی داخلی شنبه 20:05 2015-05-23 20:05:00
ماهان 1191 دبی لغو شد A306 شنبه 20:10 2015-05-23 20:10:00
ایر تور 932 تهران طبق برنامه MD82 خروجی خارجی شنبه 20:30 2015-05-23 20:30:00
ایران ایر 432 اهواز طبق برنامه F100 شنبه 20:30 2015-05-23 20:30:00
آسمان 3788 تهران طبق برنامه F100 خروجی خارجی شنبه 21:00 2015-05-23 21:00:00
کاسپین 048 تهران طبق برنامه MD82 شنبه 21:10 2015-05-23 21:10:00
زاگرس 4011 تهران طبق برنامه A320 شنبه 21:30 2015-05-23 21:30:00
آسمان 3806 کیش لغو شد F100 شنبه 21:40 2015-05-23 21:40:00
هواپیمایی قشم 1236 تهران طبق برنامه F100 شنبه 21:45 2015-05-23 21:45:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
قطر 477 دوحه پرواز کرد (05:28) A320 ورودی داخلی جمعه 05:30 2015-05-22 05:30:00
آسمان 6555 مسقط پرواز کرد (06:27) F100 خروجی خارجی جمعه 06:00 2015-05-22 06:00:00
آسمان 3845 کیش پرواز کرد (07:47) F100 جمعه 06:00 2015-05-22 06:00:00
آسمان 6501 دبی لغو شد AT72 جمعه 06:30 2015-05-22 06:30:00
ایران ایر 234 بندر لنگه پرواز کرد (07:54) F100 جمعه 07:50 2015-05-22 07:50:00
آتا 5266 مشهد پرواز کرد (09:02) MD82 جمعه 08:30 2015-05-22 08:30:00
آسمان 3883 اهواز پرواز کرد (10:21) F100 ورودی داخلی جمعه 09:10 2015-05-22 09:10:00
ایران ایر 683 دوحه پرواز کرد (09:26) F100 خروجی خارجی جمعه 09:15 2015-05-22 09:15:00
آسمان 6503 دبی پرواز کرد (11:43) B722 خروجی خارجی جمعه 11:00 2015-05-22 11:00:00
زاگرس 4171 کویت پرواز کرد (11:12) A320 ورودی داخلی جمعه 11:00 2015-05-22 11:00:00
آسمان 3773 تهران پرواز کرد (11:25) F100 جمعه 11:00 2015-05-22 11:00:00
ایران ایر 235 تهران پرواز کرد (11:12) F100 جمعه 11:10 2015-05-22 11:10:00
نفت 2524 سیری پرواز کرد (11:37) F100 خروجی داخلی جمعه 11:35 2015-05-22 11:35:00
آسمان 3809 کرمان پرواز کرد (12:37) F100 جمعه 12:35 2015-05-22 12:35:00
ایران ایر 429 تهران پرواز کرد (14:01) MD82 ورودی داخلی جمعه 13:25 2015-05-22 13:25:00
آتا 5288 تهران پرواز کرد (14:07) MD82 جمعه 13:30 2015-05-22 13:30:00
ایران ایر 427 تهران پرواز کرد(17:22) A320 جمعه 13:40 2015-05-22 13:40:00
نفت 2567 ماهشهر پرواز کرد(14:23) F100 خروجی داخلی جمعه 14:10 2015-05-22 14:10:00
ایر عربیا 214 شارجه پرواز کرد (14:54) A320 خروجی خارجی جمعه 14:45 2015-05-22 14:45:00
زاگرس 4078 تهران پرواز کرد (15:24) A320 جمعه 15:00 2015-05-22 15:00:00
آسمان 3857 مشهد پرواز کرد (15:36) F100 جمعه 15:10 2015-05-22 15:10:00
ماهان 1190 دبی لغو شد A306 جمعه 15:50 2015-05-22 15:50:00
کیش ایر 7448 مشهد پرواز کرد (19:00) F100 جمعه 16:00 2015-05-22 16:00:00
آسمان 3895 کیش پرواز کرد (16:01) F100 جمعه 16:00 2015-05-22 16:00:00
هواپیمایی قشم 2229 نجف پرواز کرد (16:33) A306 جمعه 16:15 2015-05-22 16:15:00
آتا 5224 تهران پرواز کرد (18:30) MD82 جمعه 18:10 2015-05-22 18:10:00
کیش ایر 7061 کیش پرواز کرد (18:46) MD82 جمعه 18:45 2015-05-22 18:45:00
آسمان 3777 تبریز پرواز کرد (19:55) F100 جمعه 19:15 2015-05-22 19:15:00
آسمان 3805 کیش لغو شد AT72 جمعه 19:40 2015-05-22 19:40:00
آسمان 3807 قشم پرواز کرد (19:47) AT72 ورودی داخلی جمعه 19:40 2015-05-22 19:40:00
تابان 6272 تهران پرواز کرد (20:16) RJ85 جمعه 19:45 2015-05-22 19:45:00
آسمان 3787 تهران پرواز کرد (20:31) F100 جمعه 20:00 2015-05-22 20:00:00
آسمان 3791 تهران درب خروج بسته شد- A320 جمعه 20:00 2015-05-22 20:00:00
ایران ایر 338 بندر عباس پرواز کرد (20:50) MD82 ورودی داخلی جمعه 20:05 2015-05-22 20:05:00
کیش ایر 7461 کیش پذیرش مسافر در میز (1)- F100 جمعه 20:30 2015-05-22 20:30:00
ایر تور 925 مشهد پرواز کرد (21:25) MD83 جمعه 20:45 2015-05-22 20:45:00
ایر تور 993 کیش طبق برنامه MD82 جمعه 21:15 2015-05-22 21:15:00
ماهان 1086 تهران پرواز کرد (21:52) A306 جمعه 21:20 2015-05-22 21:20:00
زاگرس 4053 مشهد پذیرش مسافر در میز (2,3)-در حال سوار شدن از درب خروج(4) MD82 جمعه 22:00 2015-05-22 22:00:00
هواپیمایی قشم 1237 تهران پذیرش مسافر در میز (4)- F100 جمعه 22:30 2015-05-22 22:30:00
کیش ایر 7450 تهران پذیرش مسافر در میز (10)- MD82 جمعه 22:45 2015-05-22 22:45:00
آسمان 3833 آبادان طبق برنامه AT72 ورودی داخلی جمعه 23:15 2015-05-22 23:15:00
ترکیش 885 استانبول طبق برنامه A320 خروجی خارجی شنبه 03:30 2015-05-23 03:30:00
آسمان 3775 تهران طبق برنامه F100 شنبه 04:15 2015-05-23 04:15:00
آسمان 3795 رشت طبق برنامه F100 شنبه 06:00 2015-05-23 06:00:00
آسمان 3791 تهران طبق برنامه F100 شنبه 06:00 2015-05-23 06:00:00
ایر تور 933 تهران طبق برنامه MD82 شنبه 06:30 2015-05-23 06:30:00
آسمان 3803 لامرد طبق برنامه AT72 شنبه 06:30 2015-05-23 06:30:00
گلف ایر 329 بحرین طبق برنامه A320 خروجی خارجی شنبه 06:40 2015-05-23 06:40:00
کاسپین 4347 تهران طبق برنامه MD82 شنبه 07:50 2015-05-23 07:50:00
آسمان 3771 تهران طبق برنامه F100 شنبه 08:30 2015-05-23 08:30:00
نفت 2501 خارک طبق برنامه F100 خروجی داخلی شنبه 09:20 2015-05-23 09:20:00
ماهان 4591 عسلویه طبق برنامه A306 شنبه 09:30 2015-05-23 09:30:00
آسمان 3869 آبادان طبق برنامه F100 ورودی داخلی شنبه 10:10 2015-05-23 10:10:00
آسمان 6503 دبی طبق برنامه A320 شنبه 11:00 2015-05-23 11:00:00
کاسپین 019 عسلویه طبق برنامه MD82 شنبه 11:30 2015-05-23 11:30:00
نفت 2575 لاوان طبق برنامه F100 شنبه 12:10 2015-05-23 12:10:00
فلای دبی 272 دبی طبق برنامه B738 شنبه 12:25 2015-05-23 12:25:00
آسمان 3857 مشهد طبق برنامه F100 ورودی داخلی شنبه 13:15 2015-05-23 13:15:00
آسمان 3813 بندر لنگه طبق برنامه AT72 شنبه 13:20 2015-05-23 13:20:00
تعریف نشده 214 شارجه طبق برنامه A320 خروجی خارجی شنبه 14:45 2015-05-23 14:45:00
نفت 2574 اصفهان طبق برنامه F100 خروجی داخلی شنبه 15:05 2015-05-23 15:05:00
زاگرس 4053 مشهد طبق برنامه MD82 شنبه 15:45 2015-05-23 15:45:00
ماهان 1190 دبی لغو شد A306 شنبه 15:50 2015-05-23 15:50:00
آسمان 3895 کیش طبق برنامه F100 ورودی داخلی شنبه 17:15 2015-05-23 17:15:00
آسمان 6501 دبی طبق برنامه AT72 ورودی داخلی شنبه 17:20 2015-05-23 17:20:00
ایران ایر 433 اهواز طبق برنامه F100 شنبه 17:30 2015-05-23 17:30:00
کاسپین 4337 تهران طبق برنامه MD82 شنبه 17:40 2015-05-23 17:40:00
آسمان 3787 تهران طبق برنامه F100 ورودی داخلی شنبه 17:45 2015-05-23 17:45:00
آتا 5224 تهران طبق برنامه A320 خروجی داخلی شنبه 18:10 2015-05-23 18:10:00
آسمان 3805 کیش لغو شد F100 شنبه 19:10 2015-05-23 19:10:00
ماهان 1088 تهران طبق برنامه A306 شنبه 19:10 2015-05-23 19:10:00
آسمان 3779 تهران طبق برنامه A320 شنبه 19:45 2015-05-23 19:45:00
معراج 2841 تهران طبق برنامه A140 ورودی داخلی شنبه 19:45 2015-05-23 19:45:00
آسمان 3839 کیش طبق برنامه F100 ورودی داخلی شنبه 20:15 2015-05-23 20:15:00
ایران ایر 427 تهران طبق برنامه F100 شنبه 21:05 2015-05-23 21:05:00
ایر تور 925 مشهد طبق برنامه MD82 شنبه 21:15 2015-05-23 21:15:00
ماهان 1086 تهران طبق برنامه A306 شنبه 21:20 2015-05-23 21:20:00
آسمان 3773 تهران طبق برنامه F100 ورودی داخلی شنبه 21:45 2015-05-23 21:45:00
پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
مراسم تودیع حمیدرضا سیدی مدیر کل سابق فرودگاههای استان فارس و معارفه رضا بدیعی فرد مدیر کل جدید روز چهارشنبه 30/2/94 با حضور رحمت اله مه آبادی مدیر عامل شرکت فرودگاههای کشور،خلیل رضائیان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری،مدیران کل راه و شهر سازی،حمل و نقل و پایانه ها،آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک و میراث فرهنگی،کارکنان اداره کل،پلیس،سپاه حفاظت هواپیمایی و شرکت های هواپیمایی برگزار شد. رحمت‌اله مه‌آبادی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور در مراسم معارفه مدیرکل جدید فرودگاه‌های استان فارس با بیان اینکه فرودگاه، جوامع بسته را از بن بست خارج می‌کند، اظهار داشت: فرودگاه را می‌توان مغناطیس جذب گردشگر دانست که آوازه یک منطقه را جهانی می کند. وی
سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۳
نخستین مانور شبانه در سطح فرودگاه‌های کشور و سومین مانور طرح اضطراری دو سالانه فرودگاه شیراز شب گذشته (۱۷ اسفند ماه) ساعت 18:45 برگزار شد. حمیدرضا سیدی مدیرکل فرودگاه بین‌المللی شیراز در حاشیه اجرای این مانور گفت: از ویژگی‌های منحصر به‌فرد این مانور برگزاری در تاریکی شب با حضور همه ارگان‌ها بود که برای نخستین بار در سطح فرودگاه‌های کشور اتفاق افتاد. سیدی افزود: مانور طرح اضطراری براساس قوانین بین‌المللی هواپیمایی کشوری هر دو سال یک‌بار با هدف ارزیابی توانایی ارگان‌های ذیربط در هنگام بحران، آشنایی مدیریت و کارکنان فرودگاه با سایر ارگان‌های امدادرسان، فراهم بودن تجهیزات، رفع نواقص و ایجاد هماهنگی بین ارگان‌های امدادی برگزار می‌ش
دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۳
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور در بازدید از فرودگاه جهرم، راه‌های توسعه و عملیاتی شدن این فرودگاه را مورد بررسی قرار داد. محمدعلی ایلخانی با حضور در فرودگاه جهرم راه‌های عملیاتی شدن این فرودگاه را بررسی و راهکارهای لازم جهت توسعه این فرودگاه را ارائه کرد. در این بازدید حسین اسفندیاری مشاور اجرایی مدیرعامل در فرودگاه‌های کشور٬ حسین صادقی معاون عملیات فرودگاهی و حمیدرضا سیدی مدیرکل فرودگاه‌های استان فارس حضور داشتند.  گفتنی است؛ علاوه بر این بازدید٬ جلسه‌یی نیز با حضور نماینده مردم شهرستان جهرم در مجلس شورای اسلامی و فرماندار و تعدادی از مسئولان ادارات و نهادها در دفتر نماینده و
دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۳
  شرکت مادر تخصصی فرودگاه‌های کشور در نظر دارد عملیات احداث ترمینال جدیــد بین‌المللی به مساحت حدود 21 هزار مترمربع و محوطه وابسته و موتورخانـــــه در فرودگاه بین‌المللی شیراز را از طریق مناقصه به پیمانکار ذیصلاح واگذار کند. لذا از پیمانکارانی که دارای رتبه یک در رشته ابنیه و همچنین رتبه یک در رشته تاسیسات و تجهیزات ابنیه از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری(معتبر در زمان ارزیابی) هستند٬ دعوت می‌شود از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت یک هفته جهت دریافت دفترچه کاربرگ‌ها و جداول ارزیابی با ارائه معرفی نامه (با مهر و امضاء مجاز شرکت) و تصویر گواهینامه صلاحیت به آدرس تهران: خیابان گاندی، کوچه هشتم، پلاک 4 ساختمان آتک مراجعه نمایند و مدارک و اس