خوش آمدید — امروز چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۳
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۳ ۱۰:۰۲:۵۸
شیراز
امروز چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۳
8°
16°
2°
فردا ۶ آذر ۱۳۹۳
16°
1°
۷ آذر ۱۳۹۳
17°
-1°
۸ آذر ۱۳۹۳
13°
0°
۹ آذر ۱۳۹۳
14°
1°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
هواپيمايي قشم 1236 تهران نشست(00:31)-پايان تحويل بار F100 خروجي داخلي سه شنبه 21:55 2014-11-25 21:55:00
آسمان 3790 تهران نشست(03:26)-پايان تحويل بار F100 خروجي داخلي سه شنبه 23:00 2014-11-25 23:00:00
آسمان 3806 كيش نشست(02:38)-پايان تحويل بار AT72 سه شنبه 23:40 2014-11-25 23:40:00
آسمان 3858 مشهد نشست(03:51)-پايان تحويل بار F100 چهار شنبه 01:00 2014-11-26 01:00:00
آسمان 3790 تهران نشست(03:26) F100 چهار شنبه 01:15 2014-11-26 01:15:00
آسمان 3798 بندر عباس نشست(06:49)-پايان تحويل بار F100 چهار شنبه 02:15 2014-11-26 02:15:00
تركيش 884 استانبول نشست(02:25)-پايان تحويل بار A320 چهار شنبه 02:25 2014-11-26 02:25:00
اير تور 924 مشهد لغو شد MD82 چهار شنبه 07:15 2014-11-26 07:15:00
کاسپين 4348 تهران نشست(07:37)-پايان تحويل بار MD82 چهار شنبه 07:20 2014-11-26 07:20:00
نفت 2535 اهواز نشست(07:08)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي چهار شنبه 07:25 2014-11-26 07:25:00
ايران اير 234 تهران نشست(07:37)-پايان تحويل بار F100 چهار شنبه 07:50 2014-11-26 07:50:00
آتا 5287 تهران نشست(08:18)-پايان تحويل بار MD82 خروجي خارجي چهار شنبه 08:00 2014-11-26 08:00:00
آسمان 3776 تهران نشست(08:48)-پايان تحويل بار F100 چهار شنبه 08:15 2014-11-26 08:15:00
اير تور 984 تهران لغو شد MD82 چهار شنبه 08:25 2014-11-26 08:25:00
ايران اير 424 تهران نشست(08:43)-پايان تحويل بار F100 چهار شنبه 08:55 2014-11-26 08:55:00
آسمان 3786 تهران اعلام تاخير(11:00) F100 چهار شنبه 09:30 2014-11-26 09:30:00
کيش اير 7460 كيش نشست(10:02)-پايان تحويل بار F100 چهار شنبه 09:45 2014-11-26 09:45:00
نفت 2516 لاوان نشست(10:36)-تحويل بار از تسمه نقاله(1) F100 خروجي خارجي چهار شنبه 10:40 2014-11-26 10:40:00
ايران اير 235 بندر لنگه طبق برنامه F100 چهار شنبه 11:15 2014-11-26 11:15:00
ايران اير 656 دبي طبق برنامه A320 چهار شنبه 11:40 2014-11-26 11:40:00
آسمان 3802 لارستان لغو شد AT72 خروجي خارجي چهار شنبه 12:50 2014-11-26 12:50:00
العربيه 213 شارجه طبق برنامه A320 چهار شنبه 13:05 2014-11-26 13:05:00
نفت 2566 ماهشهر طبق برنامه F100 ورودي داخلي چهار شنبه 13:20 2014-11-26 13:20:00
ايران اير 664 کويت طبق برنامه F100 چهار شنبه 13:30 2014-11-26 13:30:00
اير تور 9503 رشت لغو شد MD82 چهار شنبه 13:30 2014-11-26 13:30:00
آسمان 6504 دبي طبق برنامه A320 ورودی خارجي چهار شنبه 13:50 2014-11-26 13:50:00
کيش اير 7449 مشهد طبق برنامه F100 چهار شنبه 14:15 2014-11-26 14:15:00
زاگرس 4052 مشهد طبق برنامه MD82 چهار شنبه 14:45 2014-11-26 14:45:00
ماهان 1087 تهران طبق برنامه A306 چهار شنبه 14:50 2014-11-26 14:50:00
تفتان 5706 كيش طبق برنامه FK50 چهار شنبه 16:05 2014-11-26 16:05:00
آسمان 3816 عسلويه اعلام تاخير(17:55) F100 چهار شنبه 16:25 2014-11-26 16:25:00
ايران اير 232 تهران طبق برنامه A320 چهار شنبه 17:30 2014-11-26 17:30:00
آتا 5223 تهران طبق برنامه MD82 چهار شنبه 17:40 2014-11-26 17:40:00
آسمان 3782 تهران طبق برنامه F100 خروجي خارجي چهار شنبه 19:20 2014-11-26 19:20:00
کيش اير 7451 تهران طبق برنامه MD82 چهار شنبه 20:15 2014-11-26 20:15:00
ماهان 1191 دبي طبق برنامه A320 خروجي خارجي چهار شنبه 20:20 2014-11-26 20:20:00
آسمان 6502 دبي طبق برنامه AT72 خروجي خارجي چهار شنبه 20:35 2014-11-26 20:35:00
آسمان 3810 کرمان لغو شد AT72 چهار شنبه 20:40 2014-11-26 20:40:00
تابان 6281 مشهد لغو شد MD82 چهار شنبه 21:00 2014-11-26 21:00:00
ايران اير 259 مشهد طبق برنامه F100 چهار شنبه 21:00 2014-11-26 21:00:00
آسمان 3858 مشهد طبق برنامه F100 چهار شنبه 21:35 2014-11-26 21:35:00
زاگرس 4011 تهران طبق برنامه MD82 چهار شنبه 21:45 2014-11-26 21:45:00
هواپيمايي قشم 1236 تهران طبق برنامه F100 خروجي خارجي چهار شنبه 21:55 2014-11-26 21:55:00
آسمان 3870 آبادان طبق برنامه F100 چهار شنبه 22:15 2014-11-26 22:15:00
ماهان 4589 تهران لغو شد A310 خروجي داخلي چهار شنبه 22:25 2014-11-26 22:25:00
آسمان 3806 كيش طبق برنامه AT72 خروجي خارجي چهار شنبه 23:59 2014-11-26 23:59:00
آسمان 3794 بندر عباس طبق برنامه AT72 ورودي داخلي پنج شنبه 01:00 2014-11-27 01:00:00
آسمان 3774 تهران طبق برنامه F100 پنج شنبه 01:05 2014-11-27 01:05:00
آسمان 3780 تهران لغو شد F100 پنج شنبه 01:20 2014-11-27 01:20:00
آسمان 3896 كيش لغو شد AT72 خروجي خارجي پنج شنبه 02:05 2014-11-27 02:05:00
تركيش اقتصادی 884 استانبول طبق برنامه A320 ورودي داخلي پنج شنبه 02:25 2014-11-27 02:25:00
قطر 476 دوحه طبق برنامه A320 پنج شنبه 03:30 2014-11-27 03:30:00
آسمان 3776 تهران طبق برنامه F100 خروجي خارجي پنج شنبه 07:20 2014-11-27 07:20:00
آتا 5287 تهران طبق برنامه MD82 پنج شنبه 08:15 2014-11-27 08:15:00
اير تور 978 تهران لغو شد MD82 پنج شنبه 08:25 2014-11-27 08:25:00
ايران اير 206 لاوان طبق برنامه F100 پنج شنبه 09:45 2014-11-27 09:45:00
ماهان 4557 خارک طبق برنامه BA11 پنج شنبه 10:00 2014-11-27 10:00:00
کاسپين 20 عسلويه طبق برنامه MD82 پنج شنبه 10:30 2014-11-27 10:30:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
آسمان 3789 تهران پرواز کرد(00:10) F100 ورودي داخلي سه شنبه 19:40 2014-11-25 19:40:00
آسمان 3805 كيش پرواز کرد(23:14) AT72 سه شنبه 20:50 2014-11-25 20:50:00
آسمان 3857 مشهد پرواز کرد(23:59) F100 سه شنبه 21:00 2014-11-25 21:00:00
کيش اير 7461 كيش پرواز کرد(00:07) F100 سه شنبه 22:15 2014-11-25 22:15:00
کاسپين 047 تهران پرواز کرد(23:49) MD82 خروجي داخلي سه شنبه 22:15 2014-11-25 22:15:00
هواپيمايي قشم 1237 تهران پرواز کرد(01:30) F100 ورودي داخلي سه شنبه 22:40 2014-11-25 22:40:00
ماهان 4588 تهران لغو شد A310 خروجي داخلي سه شنبه 23:40 2014-11-25 23:40:00
آسمان 3793 بندر عباس پرواز کرد(04:36) AT72 خروجي داخلي سه شنبه 23:45 2014-11-25 23:45:00
تركيش 885 استانبول پرواز کرد(03:45) A320 ورودي داخلي چهار شنبه 03:25 2014-11-26 03:25:00
آسمان 3775 تهران پرواز کرد(05:08) F100 خروجي خارجي چهار شنبه 04:30 2014-11-26 04:30:00
آسمان 3785 تهران پرواز کرد(08:07) F100 چهار شنبه 06:00 2014-11-26 06:00:00
آسمان 3801 لارستان لغو شد AT72 خروجي خارجي چهار شنبه 06:20 2014-11-26 06:20:00
آسمان 6501 دبي پرواز کرد(07:14) AT72 خروجي خارجي چهار شنبه 07:00 2014-11-26 07:00:00
اير تور 925 مشهد لغو شد MD82 چهار شنبه 08:00 2014-11-26 08:00:00
نفت 2533 اهواز پرواز کرد(08:06) F100 خروجي داخلي چهار شنبه 08:05 2014-11-26 08:05:00
کاسپين 4347 تهران پرواز کرد(08:26) MD82 چهار شنبه 08:20 2014-11-26 08:20:00
ايران اير 234 بندر لنگه پرواز کرد(08:38) F100 چهار شنبه 08:25 2014-11-26 08:25:00
آسمان 3857 مشهد پرواز کرد(09:47) F100 چهار شنبه 09:00 2014-11-26 09:00:00
آتا 5288 تهران پرواز کرد(10:00) MD82 خروجي خارجي چهار شنبه 09:00 2014-11-26 09:00:00
اير تور 9502 رشت لغو شد MD82 چهار شنبه 09:15 2014-11-26 09:15:00
ايران اير 665 کويت پرواز کرد(10:03) F100 ورودي داخلي چهار شنبه 09:40 2014-11-26 09:40:00
آسمان 3815 عسلويه اعلام تاخير(12:00) F100 چهار شنبه 10:30 2014-11-26 10:30:00
کيش اير 7448 مشهد پايان پذيرش مسافر- F100 چهار شنبه 10:30 2014-11-26 10:30:00
نفت 2517 لاوان پذيرش مسافر در ميز (3)- F100 خروجي خارجي چهار شنبه 11:10 2014-11-26 11:10:00
ايران اير 235 تهران پذيرش مسافر در ميز (7)- F100 چهار شنبه 11:50 2014-11-26 11:50:00
ايران اير 233 تهران طبق برنامه A320 چهار شنبه 12:30 2014-11-26 12:30:00
العربيه 214 شارجه طبق برنامه A320 ورودي داخلي چهار شنبه 13:45 2014-11-26 13:45:00
نفت 2567 ماهشهر طبق برنامه F100 خروجي داخلي چهار شنبه 14:00 2014-11-26 14:00:00
اير تور 985 تهران لغو شد MD82 چهار شنبه 14:15 2014-11-26 14:15:00
ايران اير 425 تهران طبق برنامه F100 چهار شنبه 14:20 2014-11-26 14:20:00
آسمان 6503 دبي طبق برنامه A320 خروجي خارجي چهار شنبه 14:50 2014-11-26 14:50:00
کيش اير 7461 كيش طبق برنامه F100 چهار شنبه 15:15 2014-11-26 15:15:00
زاگرس 4053 مشهد طبق برنامه MD82 چهار شنبه 15:45 2014-11-26 15:45:00
ماهان 1190 دبي طبق برنامه A320 خروجي خارجي چهار شنبه 16:00 2014-11-26 16:00:00
تفتان 5707 كيش طبق برنامه A320 چهار شنبه 16:50 2014-11-26 16:50:00
آسمان 3773 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي چهار شنبه 17:15 2014-11-26 17:15:00
آسمان 3809 کرمان لغو شد AT72 چهار شنبه 17:40 2014-11-26 17:40:00
ايران اير 657 دبي طبق برنامه A320 ورودي داخلي چهار شنبه 18:20 2014-11-26 18:20:00
آتا 5224 تهران طبق برنامه MD82 چهار شنبه 18:20 2014-11-26 18:20:00
آسمان 3869 آبادان طبق برنامه F100 چهار شنبه 19:50 2014-11-26 19:50:00
کيش اير 7450 تهران طبق برنامه MD82 چهار شنبه 21:15 2014-11-26 21:15:00
آسمان 3805 كيش طبق برنامه AT72 خروجي خارجي چهار شنبه 21:20 2014-11-26 21:20:00
ايران اير 427 تهران طبق برنامه F100 چهار شنبه 21:35 2014-11-26 21:35:00
ماهان 1086 تهران طبق برنامه A306 چهار شنبه 21:40 2014-11-26 21:40:00
تابان 6282 مشهد لغو شد MD82 چهار شنبه 22:00 2014-11-26 22:00:00
آسمان 3793 بندر عباس طبق برنامه AT72 ورودي داخلي چهار شنبه 22:25 2014-11-26 22:25:00
هواپيمايي قشم 1237 تهران طبق برنامه F100 خروجي خارجي چهار شنبه 22:40 2014-11-26 22:40:00
زاگرس 4012 تهران طبق برنامه MD82 چهار شنبه 22:45 2014-11-26 22:45:00
ماهان 4588 تهران لغو شد A310 خروجي داخلي چهار شنبه 23:40 2014-11-26 23:40:00
آسمان 3895 كيش لغو شد AT72 خروجي خارجي چهار شنبه 23:45 2014-11-26 23:45:00
آسمان 3781 تهران طبق برنامه F100 چهار شنبه 23:59 2014-11-26 23:59:00
تركيش اقتصادی 885 استانبول طبق برنامه A320 ورودي داخلي پنج شنبه 03:25 2014-11-27 03:25:00
آسمان 3775 تهران طبق برنامه F100 خروجي خارجي پنج شنبه 04:00 2014-11-27 04:00:00
قطر 477 دوحه طبق برنامه A320 ورودي داخلي پنج شنبه 04:35 2014-11-27 04:35:00
آسمان 3793 بندر عباس لغو شد AT72 پنج شنبه 06:00 2014-11-27 06:00:00
آسمان 3875 زاهدان طبق برنامه F100 پنج شنبه 07:15 2014-11-27 07:15:00
آسمان 6501 دبي طبق برنامه F100 پنج شنبه 07:30 2014-11-27 07:30:00
اير تور 978 چابهار لغو شد MD82 پنج شنبه 09:15 2014-11-27 09:15:00
آتا 5266 مشهد طبق برنامه MD82 پنج شنبه 09:15 2014-11-27 09:15:00
ماهان 4556 خارک طبق برنامه MD83 خروجي داخلي پنج شنبه 09:30 2014-11-27 09:30:00
ايران اير 207 لاوان طبق برنامه F100 پنج شنبه 10:20 2014-11-27 10:20:00
ماهان 4556 خارک طبق برنامه BA11 پنج شنبه 10:40 2014-11-27 10:40:00
شنبه ۵ مهر ۱۳۹۳
سید محمد احمدی استاندار فارس پنج شنبه سوم مهرماه به طور سرزده از فرودگاه شهید دستغیب شیراز بازدید کرد.  احمدی طی این بازدید روند اجرای فازهای 2،1 و 5 پروژه توسعه ترمینال پروازهای داخلی ، پروژه توسعه پارکینگ هواپیما و احداث کانال انرژی را مورد بررسی قرار داد. در ادامه استاندار فارس از ترمینال پروازهای داخلی و خارجی بازدید کرد و در جریان نحوه خدمات رسانی مطلوب به مسافرین قرار گرفت. در جریان بازدید حمیدرضا سیدی مدیر کل فرودگاههای استان فارس توضیحات کاملی درباره پیشرفت پروژه های در دست اجرا ارائه دادند و همچنین پروژه های آتی فرودگاه را تشریح کردند. گفتنی است؛در این بازدید معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری،مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی و مدیر کل گمرک استان فارس ،احمدی را همراهی
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۳
عملیات اجرایی توسعه ضلع شرقی پارکینگ هواپیما در فرودگاه شیراز به مساحت 33 هزار مترمربع آغاز شد. حمیدرضا سیدی مدیرکل فرودگاه‌های استان فارس گفت: با توجه به جاذبه‌های تاریخی و اماکن مذهبی و مطرح بودن شیراز به عنوان یکی از قطب‌های مهم توریستی کشور و وجود مراکز درمانی مجهز و پیشرفته سالانه شاهد حضور تعداد بیشماری از گردشگران خارجی و داخلی و همچنین بیمارانی هستیم که برای درمان از استان‌های جنوبی کشور و کشورهای حوزه خلیج‌فارس به شیراز سفر می‌کنند از این رو توجه به زیرساخت‌ها و امور زیر بنایی در فرودگاه شیراز از ابتدا در دستور کار قرار گرفت. سیدی خاطرنشان کرد: از جمله پروژه‌های زیربنایی و مهم این اداره‌کل؛ می‌توان به پروژه توسعه محوطه ترمینا
یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۳
نخستین پرواز شرکت هواپیمایی ماهان در مسیر شیراز-دبی-شیراز 19 شهریورماه برقرار شد.  حمیدرضا سیدی مدیرکل فرودگاه شیراز گفت: با توجه به تقاضای سفر در مسیر شیراز-دبی-شیراز و به منظور ارائه خدمات مطلوب و مناسب به مسافران برقراری پرواز در این مسیر برنامه‌ریزی و اجرا شد. مدیرکل فرودگاه‌های استان فارس بیان کرد: شرکت هواپیمایی ماهان روزانه با یک فروند هواپیمای ایرباس مسافران را در این مسیر جابجا خواهد کرد. همچنین وی افزود: در حال حاضر شرکت هواپیمایی آسمان با 18 و ایران‌ایر با 4 پرواز در مسیر دبی و العربیه با 8 پرواز در مسیر شارجه به صورت رفت و برگشت مشغول به فعالیت هستند.
شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۳
طی مراسمی پرویز میری به‌عنوان مدیر جدید فرودگاه لامرد معرفی و از زحمات محمد دلاویز رئیس پیشین این فرودگاه قدردانی شد. مراسم تودیع و معارفه رئیس فرودگاه لامرد با حضور مدیرکل فرودگاه‌های‌ استان فارس، فرماندار شهرستان لامرد، حجت‌الاسلام والمسلمین شهیدی امام‌جمعه، معاون عملیات هوانوردی فرودگاه شیراز، رییس حراست اداره‌کل، فرمانده سپاه حفاظت هواپیمایی فرودگاه‌های استان، شهردار، رییس شورای شهر، فرماندهی انتظامی شهرستان لامرد و جمع کثیری از مسئولین و معاونین ادارات شهرستان و کارکنان فرودگاه برگزار شد. در این مراسم، محمد دلاویز مدیر سابق فرودگاه لامرد گزارشی از عملکرد خود ارائه و خواستار همکاری همه جانبه مسئولین محلی و کارکنان فرودگاه با مدیر جدید شد. همچن