خوش آمدید — امروز پنجشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۵
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی پنجشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۵ ۰۶:۰۰:۲۰
شیراز
امروز پنجشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۵
21°
33°
20°
فردا ۱۲ شهریور ۱۳۹۵
34°
20°
۱۳ شهریور ۱۳۹۵
33°
22°
۱۴ شهریور ۱۳۹۵
33°
20°
۱۵ شهریور ۱۳۹۵
35°
22°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
ماهان 4562 کرمان نشست(06:48)-پایان تحویل بار BAE چهار شنبه 07:05 2016-08-31 07:05:00
کاسپین 038 تهران نشست(07:48)-پایان تحویل بار MD83 چهار شنبه 07:35 2016-08-31 07:35:00
ایران ایر 234 تهران نشست(07:31)-پایان تحویل بار F100 چهار شنبه 07:40 2016-08-31 07:40:00
آتا 5287 تهران نشست(08:08)-پایان تحویل بار MD83 چهار شنبه 08:25 2016-08-31 08:25:00
ایران ایر 426 تهران نشست(08:34)-پایان تحویل بار MD82 چهار شنبه 08:30 2016-08-31 08:30:00
آسمان 3772 تهران نشست(09:38)-پایان تحویل بار F100 چهار شنبه 08:35 2016-08-31 08:35:00
نفت 2516 لاوان نشست(09:54)-پایان تحویل بار F100 چهار شنبه 09:50 2016-08-31 09:50:00
آسمان 3798 بندر عباس نشست(09:49)-پایان تحویل بار AT72 چهار شنبه 09:50 2016-08-31 09:50:00
زاگرس 4139 مشهد نشست(10:37)-پایان تحویل بار A320 چهار شنبه 10:30 2016-08-31 10:30:00
ماهان 4563 اهواز نشست(10:39)-پایان تحویل بار BAE چهار شنبه 11:00 2016-08-31 11:00:00
ایران ایر 235 بندر لنگه نشست(10:59)-پایان تحویل بار F100 چهار شنبه 11:00 2016-08-31 11:00:00
ماهان 1089 تهران نشست(11:24)-پایان تحویل بار A306 چهار شنبه 11:05 2016-08-31 11:05:00
ایران ایر 656 دبی نشست(12:46)-پایان تحویل بار A320 چهار شنبه 12:40 2016-08-31 12:40:00
ایران ایر 664 کویت نشست(13:21)-پایان تحویل بار MD82 چهار شنبه 13:15 2016-08-31 13:15:00
کیش ایر 7451 تهران نشست(13:28)-پایان تحویل بار MD82 چهار شنبه 13:15 2016-08-31 13:15:00
آسمان 3774 تهران نشست(13:33)-پایان تحویل بار F100 چهار شنبه 13:30 2016-08-31 13:30:00
آسمان 3840 کیش نشست(13:42)-پایان تحویل بار AT72 چهار شنبه 13:50 2016-08-31 13:50:00
ایر عربیا 213 شارجه نشست(13:47)-پایان تحویل بار A320 چهار شنبه 14:05 2016-08-31 14:05:00
آسمان 3782 تهران نشست(14:32)-پایان تحویل بار A320 چهار شنبه 14:30 2016-08-31 14:30:00
تابان 6281 مشهد نشست(15:07)-پایان تحویل بار MD88 چهار شنبه 15:00 2016-08-31 15:00:00
کاسپین 4348 عسلویه نشست(15:16)-پایان تحویل بار MD83 چهار شنبه 15:15 2016-08-31 15:15:00
ماهان 4589 تهران نشست(15:40)-پایان تحویل بار BAE چهار شنبه 15:40 2016-08-31 15:40:00
تابان 6295 تهران لغو شد MD88 چهار شنبه 15:45 2016-08-31 15:45:00
کاسپین 042 تهران نشست(17:30)-پایان تحویل بار B737 چهار شنبه 16:30 2016-08-31 16:30:00
کیش ایر 7460 کیش نشست(17:05)-پایان تحویل بار A320 ورودی داخلی چهار شنبه 16:45 2016-08-31 16:45:00
نفت 2534 ماهشهر نشست(17:35)-پایان تحویل بار F100 چهار شنبه 16:50 2016-08-31 16:50:00
ایران ایر 428 تهران نشست(17:21)-پایان تحویل بار MD82 چهار شنبه 17:00 2016-08-31 17:00:00
آسمان 3776 تهران نشست(18:17)-پایان تحویل بار F100 چهار شنبه 17:00 2016-08-31 17:00:00
زاگرس 4019 تهران نشست(17:39)-پایان تحویل بار A320 چهار شنبه 17:05 2016-08-31 17:05:00
آتا 5223 تهران نشست(18:33)-پایان تحویل بار MD82 چهار شنبه 17:25 2016-08-31 17:25:00
آسمان 3792 تهران نشست(18:27)-پایان تحویل بار A320 چهار شنبه 17:55 2016-08-31 17:55:00
آتا 5289 مشهد نشست(18:33)-پایان تحویل بار B737 چهار شنبه 18:00 2016-08-31 18:00:00
کیش ایر 7549 مشهد نشست(18:44)-پایان تحویل بار MD82 چهار شنبه 18:00 2016-08-31 18:00:00
قشم ایر 1207 مشهد نشست(19:36)-پایان تحویل بار RJ10 چهار شنبه 18:20 2016-08-31 18:20:00
ایران ایر 232 تهران نشست(18:49)-پایان تحویل بار A320 چهار شنبه 18:20 2016-08-31 18:20:00
آسمان 3834 آبادان نشست(20:03)-پایان تحویل بار AT72 چهار شنبه 18:50 2016-08-31 18:50:00
آسمان 3778 تبریز نشست(01:06)-پایان تحویل بار F100 چهار شنبه 20:00 2016-08-31 20:00:00
ایر تور 940 تهران نشست(20:08)-پایان تحویل بار MD82 چهار شنبه 20:00 2016-08-31 20:00:00
زاگرس 4111 مشهد نشست(20:12)-پایان تحویل بار A320 چهار شنبه 20:15 2016-08-31 20:15:00
کیش ایر 7060 کیش نشست(20:31)-پایان تحویل بار F100 چهار شنبه 20:30 2016-08-31 20:30:00
ماهان 1191 دبی نشست(01:24)-پایان تحویل بار B463 چهار شنبه 20:30 2016-08-31 20:30:00
کاسپین 048 تهران نشست(20:35)-پایان تحویل بار B737 چهار شنبه 20:35 2016-08-31 20:35:00
ماهان 1087 تهران نشست(21:13)-پایان تحویل بار A306 چهار شنبه 21:00 2016-08-31 21:00:00
ایران ایر 259 مشهد نشست(22:33)-پایان تحویل بار MD82 ورودی داخلی چهار شنبه 21:40 2016-08-31 21:40:00
کیش ایر 7449 مشهد نشست(22:26)-پایان تحویل بار A320 ورودی داخلی چهار شنبه 21:45 2016-08-31 21:45:00
زاگرس 4011 تهران نشست(22:15)-پایان تحویل بار A320 چهار شنبه 21:45 2016-08-31 21:45:00
قشم ایر 1236 تهران نشست(22:30)-پایان تحویل بار F100 چهار شنبه 21:50 2016-08-31 21:50:00
آتا 5273 تهران نشست (22:47) MD82 چهار شنبه 22:25 2016-08-31 22:25:00
آسمان 3806 کیش نشست(00:13)-پایان تحویل بار AT72 چهار شنبه 22:50 2016-08-31 22:50:00
آتا 5436 باکو نشست(00:42)-پایان تحویل بار A320 چهار شنبه 23:00 2016-08-31 23:00:00
آسمان 3786 تهران نشست(05:32)-تحویل بار از تسمه نقاله(2) F100 پنج شنبه 00:40 2016-09-01 00:40:00
آسمان 3794 بندر عباس نشست (02:37) AT72 پنج شنبه 00:55 2016-09-01 00:55:00
ترکیش 884 استانبول نشست(01:35)-پایان تحویل بار A321 ورودی داخلی پنج شنبه 01:40 2016-09-01 01:40:00
آسمان 3870 آبادان نشست(03:58)-پایان تحویل بار AT72 ورودی داخلی پنج شنبه 02:20 2016-09-01 02:20:00
آسمان 3884 اهواز نشست(04:46)-پایان تحویل بار AT72 ورودی داخلی پنج شنبه 02:50 2016-09-01 02:50:00
قطر 476 دوحه نشست(04:50)-پایان تحویل بار A320 پنج شنبه 05:00 2016-09-01 05:00:00
معراج 2840 تهران طبق برنامه A320 ورودی داخلی پنج شنبه 08:00 2016-09-01 08:00:00
آتا 5287 تهران طبق برنامه MD82 پنج شنبه 08:15 2016-09-01 08:15:00
آسمان 3772 تهران طبق برنامه F100 ورودی داخلی پنج شنبه 08:35 2016-09-01 08:35:00
آسمان 3774 تهران طبق برنامه F100 ورودی داخلی پنج شنبه 09:45 2016-09-01 09:45:00
ایران ایر 206 لاوان طبق برنامه F100 پنج شنبه 09:45 2016-09-01 09:45:00
آسمان 3798 بندر عباس طبق برنامه AT72 ورودی داخلی پنج شنبه 09:50 2016-09-01 09:50:00
ماهان 4557 خارک طبق برنامه BAE پنج شنبه 10:00 2016-09-01 10:00:00
کاسپین 4348 عسلویه طبق برنامه B737 پنج شنبه 10:15 2016-09-01 10:15:00
آسمان 3832 اهواز طبق برنامه AT72 پنج شنبه 10:25 2016-09-01 10:25:00
آسمان 3786 تهران طبق برنامه F100 ورودی داخلی پنج شنبه 10:55 2016-09-01 10:55:00
زاگرس 4037 تهران طبق برنامه A320 پنج شنبه 11:00 2016-09-01 11:00:00
ماهان 1089 تهران طبق برنامه A306 پنج شنبه 11:05 2016-09-01 11:05:00
فلای دبی 271 دبی طبق برنامه B738 پنج شنبه 11:45 2016-09-01 11:45:00
زاگرس 4127 مشهد طبق برنامه A320 پنج شنبه 12:30 2016-09-01 12:30:00
آتا 5265 مشهد طبق برنامه MD82 پنج شنبه 13:15 2016-09-01 13:15:00
آسمان 3866 ساری طبق برنامه F100 پنج شنبه 13:25 2016-09-01 13:25:00
آسمان 3840 کیش طبق برنامه AT72 پنج شنبه 13:50 2016-09-01 13:50:00
ایر عربیا 213 شارجه طبق برنامه A320 پنج شنبه 14:05 2016-09-01 14:05:00
زاگرس 4139 مشهد طبق برنامه A320 پنج شنبه 14:30 2016-09-01 14:30:00
کیش ایر 7460 کیش طبق برنامه A320 پنج شنبه 15:45 2016-09-01 15:45:00
آسمان 3846 کیش لغو شد AT72 پنج شنبه 15:50 2016-09-01 15:50:00
ایران ایر 426 تهران طبق برنامه MD82 پنج شنبه 16:25 2016-09-01 16:25:00
زاگرس 4019 تهران طبق برنامه A320 پنج شنبه 17:05 2016-09-01 17:05:00
آتا 5223 تهران طبق برنامه MD82 پنج شنبه 17:25 2016-09-01 17:25:00
آتا 5289 مشهد طبق برنامه B737 پنج شنبه 17:30 2016-09-01 17:30:00
آسمان 3834 آبادان طبق برنامه AT72 ورودی داخلی پنج شنبه 17:50 2016-09-01 17:50:00
آسمان 3796 رشت طبق برنامه F100 ورودی داخلی پنج شنبه 18:10 2016-09-01 18:10:00
کاسپین 4308 مشهد طبق برنامه MD83 پنج شنبه 18:15 2016-09-01 18:15:00
آسمان 3792 تهران طبق برنامه B737 ورودی داخلی پنج شنبه 18:25 2016-09-01 18:25:00
کیش ایر 7060 کیش طبق برنامه MD82 پنج شنبه 18:45 2016-09-01 18:45:00
آسمان 3858 مشهد طبق برنامه F100 پنج شنبه 18:45 2016-09-01 18:45:00
آسمان 3806 کیش لغو شد AT72 ورودی داخلی پنج شنبه 19:35 2016-09-01 19:35:00
آسمان 3794 بندر عباس طبق برنامه AT72 پنج شنبه 19:40 2016-09-01 19:40:00
ایران ایر 470 اصفهان طبق برنامه MD82 پنج شنبه 20:05 2016-09-01 20:05:00
زاگرس 4111 مشهد طبق برنامه A320 پنج شنبه 20:15 2016-09-01 20:15:00
کاسپین 048 تهران طبق برنامه B737 پنج شنبه 20:40 2016-09-01 20:40:00
کیش ایر 7449 مشهد طبق برنامه A320 پنج شنبه 20:45 2016-09-01 20:45:00
ماهان 1087 تهران طبق برنامه A306 پنج شنبه 21:00 2016-09-01 21:00:00
آتا 5273 تهران طبق برنامه MD82 پنج شنبه 21:30 2016-09-01 21:30:00
ایر تور 924 مشهد طبق برنامه MD82 پنج شنبه 21:45 2016-09-01 21:45:00
ایران ایر 424 تهران طبق برنامه F100 پنج شنبه 21:50 2016-09-01 21:50:00
قشم ایر 1236 تهران طبق برنامه F100 پنج شنبه 21:55 2016-09-01 21:55:00
آسمان 3782 تهران طبق برنامه F100 ورودی داخلی پنج شنبه 22:50 2016-09-01 22:50:00
آسمان 3788 تهران طبق برنامه F100 جمعه 00:20 2016-09-02 00:20:00
پگاسوس 6240 آدانا طبق برنامه B738 ورودی داخلی جمعه 00:50 2016-09-02 00:50:00
ترکیش 884 استانبول طبق برنامه A321 ورودی داخلی جمعه 01:40 2016-09-02 01:40:00
آسمان 3824 آبادان طبق برنامه AT72 جمعه 02:20 2016-09-02 02:20:00
بوراجت 9800 آدانا طبق برنامه E190 ورودی داخلی جمعه 02:30 2016-09-02 02:30:00
آسمان 3826 اهواز طبق برنامه AT72 جمعه 02:55 2016-09-02 02:55:00
گرجستان 1727 تفلیس طبق برنامه B737 ورودی خارجی جمعه 03:15 2016-09-02 03:15:00
قطر 476 دوحه طبق برنامه A320 جمعه 05:00 2016-09-02 05:00:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
آسمان 3797 بندر عباس پرواز کرد (06:35) AT72 چهار شنبه 06:30 2016-08-31 06:30:00
آسمان 3833 آبادان پرواز کرد (07:11) AT72 چهار شنبه 07:00 2016-08-31 07:00:00
زاگرس 4076 تهران پرواز کرد (07:40) MD82 چهار شنبه 07:30 2016-08-31 07:30:00
ماهان 4562 اهواز پرواز کرد (07:40) BAE چهار شنبه 07:45 2016-08-31 07:45:00
ایران ایر 234 بندر لنگه پرواز کرد (08:33) F100 چهار شنبه 08:15 2016-08-31 08:15:00
کاسپین 4349 عسلویه پرواز کرد(08:50) MD83 چهار شنبه 08:45 2016-08-31 08:45:00
آتا 5288 تهران پرواز کرد(09:22) MD83 چهار شنبه 09:00 2016-08-31 09:00:00
ایران ایر 665 کویت پرواز کرد (10:08) MD82 چهار شنبه 09:30 2016-08-31 09:30:00
آسمان 3775 تهران پرواز کرد(11:01) F100 چهار شنبه 09:40 2016-08-31 09:40:00
نفت 2517 لاوان پرواز کرد (10:50) F100 چهار شنبه 10:20 2016-08-31 10:20:00
آسمان 3839 کیش پرواز کرد (11:05) AT72 ورودی داخلی چهار شنبه 11:00 2016-08-31 11:00:00
ایران ایر 235 تهران پرواز کرد (12:05) F100 چهار شنبه 11:35 2016-08-31 11:35:00
زاگرس 4138 مشهد پرواز کرد (11:52) A320 چهار شنبه 11:45 2016-08-31 11:45:00
ماهان 4563 کرمان پرواز کرد (12:09) BAE چهار شنبه 12:00 2016-08-31 12:00:00
ماهان 1088 تهران پرواز کرد (12:40) A306 چهار شنبه 12:10 2016-08-31 12:10:00
ایران ایر 233 تهران پرواز کرد (13:50) A320 چهار شنبه 13:30 2016-08-31 13:30:00
کیش ایر 7548 مشهد پرواز کرد (14:34) MD82 چهار شنبه 14:00 2016-08-31 14:00:00
ایران ایر 427 تهران پرواز کرد (14:44) MD82 چهار شنبه 14:05 2016-08-31 14:05:00
ایر عربیا 214 شارجه پرواز کرد (14:39) A320 ورودی داخلی چهار شنبه 14:45 2016-08-31 14:45:00
آسمان 3781 تهران پرواز کرد (15:50) A320 چهار شنبه 15:30 2016-08-31 15:30:00
آسمان 3777 تبریز پرواز کرد(19:03) F100 چهار شنبه 15:45 2016-08-31 15:45:00
تابان 6282 مشهد پرواز کرد (16:11) MD88 چهار شنبه 16:00 2016-08-31 16:00:00
کاسپین 039 تهران پرواز کرد (16:34) MD83 چهار شنبه 16:15 2016-08-31 16:15:00
ماهان 1190 دبی پرواز کرد(21:48) B463 چهار شنبه 16:30 2016-08-31 16:30:00
تابان 6296 تهران لغو شد MD88 چهار شنبه 16:45 2016-08-31 16:45:00
کاسپین 043 تهران پرواز کرد(18:32) B737 چهار شنبه 17:20 2016-08-31 17:20:00
نفت 2535 ماهشهر پرواز کرد (18:23) F100 چهار شنبه 17:30 2016-08-31 17:30:00
ایران ایر 258 مشهد پرواز کرد(18:41) MD82 چهار شنبه 17:45 2016-08-31 17:45:00
کیش ایر 7448 مشهد پرواز کرد (18:20) A320 ورودی داخلی چهار شنبه 17:45 2016-08-31 17:45:00
آسمان 3793 بندر عباس پرواز کرد (19:50) F100 چهار شنبه 18:00 2016-08-31 18:00:00
زاگرس 4018 تهران پرواز کرد (18:47) MD82 چهار شنبه 18:15 2016-08-31 18:15:00
آتا 5224 تهران پرواز کرد (19:36) MD82 چهار شنبه 18:20 2016-08-31 18:20:00
کیش ایر 7450 تهران پرواز کرد (19:41) MD82 چهار شنبه 18:45 2016-08-31 18:45:00
آسمان 3791 تهران پرواز کرد (19:46) A320 چهار شنبه 18:50 2016-08-31 18:50:00
آتا 5290 مشهد پرواز کرد (20:17) B737 چهار شنبه 19:00 2016-08-31 19:00:00
قشم ایر 1206 مشهد پرواز کرد (20:36) F100 چهار شنبه 19:05 2016-08-31 19:05:00
ایران ایر 657 دبی پرواز کرد (20:24) A320 چهار شنبه 19:05 2016-08-31 19:05:00
آسمان 3869 آبادان پرواز کرد (20:47) AT72 ورودی داخلی چهار شنبه 19:30 2016-08-31 19:30:00
آسمان 3805 کیش پرواز کرد (21:31) AT72 چهار شنبه 20:00 2016-08-31 20:00:00
ایر تور 941 تهران پرواز کرد (21:24) MD82 چهار شنبه 20:45 2016-08-31 20:45:00
آسمان 3785 تهران پرواز کرد(02:24) F100 چهار شنبه 21:00 2016-08-31 21:00:00
ماهان 4588 تهران پرواز کرد(02:18) BAE چهار شنبه 21:15 2016-08-31 21:15:00
زاگرس 4110 مشهد پرواز کرد (21:36) A320 چهار شنبه 21:15 2016-08-31 21:15:00
کیش ایر 7061 کیش پرواز کرد (21:18) F100 چهار شنبه 21:15 2016-08-31 21:15:00
کاسپین 049 تهران پرواز کرد (21:42) B737 چهار شنبه 21:35 2016-08-31 21:35:00
ماهان 1086 تهران پرواز کرد (22:35) A306 چهار شنبه 22:00 2016-08-31 22:00:00
ایران ایر 429 تهران پرواز کرد (23:43) MD82 چهار شنبه 22:25 2016-08-31 22:25:00
قشم ایر 1237 تهران پرواز کرد (23:26) F100 چهار شنبه 22:35 2016-08-31 22:35:00
زاگرس 4010 تهران پرواز کرد (23:32) MD82 چهار شنبه 22:40 2016-08-31 22:40:00
کیش ایر 7461 کیش پرواز کرد (23:47) A320 ورودی داخلی چهار شنبه 22:45 2016-08-31 22:45:00
آتا 5274 تهران پرواز کرد (23:51) MD82 چهار شنبه 23:00 2016-08-31 23:00:00
آسمان 3883 اهواز پرواز کرد(01:35) AT72 چهار شنبه 23:30 2016-08-31 23:30:00
آتا 5437 باکو پرواز کرد(01:34) A320 چهار شنبه 23:59 2016-08-31 23:59:00
ترکیش 885 استانبول پرواز کرد(03:04) A321 ورودی داخلی پنج شنبه 02:35 2016-09-01 02:35:00
آسمان 3771 تهران پرواز کرد (05:03) F100 ورودی داخلی پنج شنبه 04:45 2016-09-01 04:45:00
آسمان 3773 تهران پایان پذیرش مسافر- F100 ورودی داخلی پنج شنبه 06:00 2016-09-01 06:00:00
قطر 477 دوحه پایان پذیرش مسافر- A320 پنج شنبه 06:00 2016-09-01 06:00:00
آسمان 3797 بندر عباس پذیرش مسافر در میز (12)-در حال سوار شدن از درب خروج(1) AT72 ورودی داخلی پنج شنبه 06:30 2016-09-01 06:30:00
آسمان 3845 کیش لغو شد AT72 ورودی داخلی پنج شنبه 07:15 2016-09-01 07:15:00
آسمان 3831 اهواز طبق برنامه AT72 پنج شنبه 07:15 2016-09-01 07:15:00
معراج 2841 تهران طبق برنامه A320 ورودی داخلی پنج شنبه 08:45 2016-09-01 08:45:00
آتا 5266 مشهد طبق برنامه MD82 پنج شنبه 09:15 2016-09-01 09:15:00
آسمان 3865 ساری طبق برنامه F100 پنج شنبه 09:35 2016-09-01 09:35:00
ایران ایر 207 لاوان طبق برنامه F100 پنج شنبه 10:20 2016-09-01 10:20:00
ماهان 4556 خارک طبق برنامه BAE پنج شنبه 10:40 2016-09-01 10:40:00
آسمان 3857 مشهد طبق برنامه F100 ورودی داخلی پنج شنبه 10:40 2016-09-01 10:40:00
آسمان 3833 آبادان طبق برنامه AT72 ورودی داخلی پنج شنبه 10:50 2016-09-01 10:50:00
آسمان 3839 کیش طبق برنامه AT72 ورودی داخلی پنج شنبه 11:00 2016-09-01 11:00:00
کاسپین 4349 عسلویه طبق برنامه B737 پنج شنبه 11:10 2016-09-01 11:10:00
آسمان 3785 تهران طبق برنامه F100 ورودی داخلی پنج شنبه 11:50 2016-09-01 11:50:00
زاگرس 4036 تهران طبق برنامه A320 پنج شنبه 12:00 2016-09-01 12:00:00
ماهان 1088 تهران طبق برنامه A306 پنج شنبه 12:10 2016-09-01 12:10:00
فلای دبی 272 دبی طبق برنامه B738 پنج شنبه 12:45 2016-09-01 12:45:00
زاگرس 4126 مشهد طبق برنامه A320 پنج شنبه 13:30 2016-09-01 13:30:00
آتا 5288 تهران طبق برنامه MD82 پنج شنبه 14:15 2016-09-01 14:15:00
آسمان 3795 رشت طبق برنامه F100 خروجی داخلی پنج شنبه 14:30 2016-09-01 14:30:00
ایر عربیا 214 شارجه طبق برنامه A320 ورودی داخلی پنج شنبه 14:45 2016-09-01 14:45:00
زاگرس 4138 مشهد طبق برنامه A320 پنج شنبه 15:30 2016-09-01 15:30:00
آسمان 3793 بندر عباس طبق برنامه AT72 پنج شنبه 16:30 2016-09-01 16:30:00
کیش ایر 7448 مشهد طبق برنامه A320 پنج شنبه 16:45 2016-09-01 16:45:00
آسمان 3805 کیش لغو شد AT72 ورودی داخلی پنج شنبه 16:45 2016-09-01 16:45:00
ایران ایر 471 اصفهان طبق برنامه MD82 پنج شنبه 17:10 2016-09-01 17:10:00
زاگرس 4018 تهران طبق برنامه A320 پنج شنبه 18:15 2016-09-01 18:15:00
آتا 5224 تهران طبق برنامه MD82 پنج شنبه 18:20 2016-09-01 18:20:00
آتا 5290 مشهد طبق برنامه B737 پنج شنبه 18:30 2016-09-01 18:30:00
کاسپین 4309 مشهد طبق برنامه MD83 پنج شنبه 19:10 2016-09-01 19:10:00
آسمان 3781 تهران طبق برنامه F100 ورودی داخلی پنج شنبه 19:10 2016-09-01 19:10:00
آسمان 3791 تهران طبق برنامه B737 ورودی داخلی پنج شنبه 19:25 2016-09-01 19:25:00
آسمان 3823 آبادان طبق برنامه AT72 پنج شنبه 19:30 2016-09-01 19:30:00
کیش ایر 7061 کیش طبق برنامه MD82 پنج شنبه 19:45 2016-09-01 19:45:00
آسمان 3787 تهران طبق برنامه F100 خروجی داخلی پنج شنبه 20:30 2016-09-01 20:30:00
آسمان 3825 اهواز طبق برنامه AT72 پنج شنبه 20:45 2016-09-01 20:45:00
ایران ایر 427 تهران طبق برنامه MD82 پنج شنبه 20:50 2016-09-01 20:50:00
زاگرس 4110 مشهد طبق برنامه A320 پنج شنبه 21:15 2016-09-01 21:15:00
کاسپین 049 تهران طبق برنامه B737 پنج شنبه 21:40 2016-09-01 21:40:00
کیش ایر 7461 کیش طبق برنامه A320 پنج شنبه 21:45 2016-09-01 21:45:00
ماهان 1086 تهران طبق برنامه A306 پنج شنبه 22:00 2016-09-01 22:00:00
ایر تور 925 مشهد طبق برنامه MD82 پنج شنبه 22:15 2016-09-01 22:15:00
ایران ایر 425 تهران طبق برنامه F100 پنج شنبه 22:25 2016-09-01 22:25:00
قشم ایر 1237 تهران طبق برنامه F100 پنج شنبه 22:40 2016-09-01 22:40:00
آتا 5274 تهران طبق برنامه MD82 پنج شنبه 23:00 2016-09-01 23:00:00
پگاسوس 6241 آدانا طبق برنامه A320 جمعه 01:30 2016-09-02 01:30:00
ترکیش 885 استانبول طبق برنامه A321 ورودی داخلی جمعه 02:35 2016-09-02 02:35:00
بوراجت 9801 آدانا طبق برنامه E190 ورودی داخلی جمعه 03:30 2016-09-02 03:30:00
گرجستان 1728 تفلیس طبق برنامه B737 ورودی داخلی جمعه 04:15 2016-09-02 04:15:00
آسمان 3771 تهران طبق برنامه F100 ورودی داخلی جمعه 06:00 2016-09-02 06:00:00
قطر 477 دوحه طبق برنامه A320 جمعه 06:00 2016-09-02 06:00:00
سه شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۵
در جریان سفر یک روزه مقام عالی وزارت راه و شهرسازی به استان فارس، صبح امروز مشاور وزیر راه و شهرسازی از فعالیت پروژه های در حال اجرای فرودگاه بین المللی شیراز بازدید کرد. مشاور وزیر راه و شهر سازی طی این بازدید از پروژه های توسعه و بهسازی سطوح پروازی(توسعه پارکینگ هواپیما و بهسازی باندهای 29 راست و چپ)، احداث ساختمان ایمنی و آتش نشانی، احداث ساختمان پلیس فرودگاه، اجرای فاضلاب و احداث ترمینال بین المللی فرودگاه دیدن کرد و از نزدیک در جریان روند اجرای این پروژه ها قرار گرفت. امین زاده ضمن بازدید با ارائه راهکار بر تسریع روند تکمیل و تجهیز این پروژه ها تاکید کرد و برای تامین اعتبار مورد نیاز ترمینال بین المللی قول مساعد دادند. گفتنی است؛ در جریان این بازدید رضا بدیعی فرد مدیر کل فرودگا
دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۵
ساختمان جدید بانک ملی شعبه فرودگاه بین المللی شیراز با اعتباری بالغ بر هفت میلیارد و 300 میلیون ریال افتتاح شد. طی مراسمی با حضور رضا بدیعی فرد مدیر کل فرودگاههای استان فارس، برات کریمی عضو هئیت مدیره بانک ملی ایران و عبدالناصر بذرافشان رییس اداره امور شعب بانک ملی استان فارس ساختمان جدید بانک ملی شعبه فرودگاه بین المللی شیراز افتتاح شد. گفتنی است؛ ساختمان جدید بانک ملی دارای 2 طبقه می باشد که در زمینی به مساحت 315 متر مربع با زیر بنای 250 متر در مدت زمان یکسال احداث شده است. لازم به ذکر است؛ هزینه احداث بانک ملی بالغ بر 730 میلیون تومان است که از محل اعتبارات بانک ملی و به روش BOT اجرا گردیده است.
شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۵
ششمین دوره مسابقات قرآن کریم با حضور کارکنان و خانواده های آنها روز جمعه 22/5/95 در فرودگاه بین المللی شیراز برگزار شد. طی این دوره از مسابقات بیش از 120 نفر در مقاطع پیش دبستانی، دبستان، متوسطه و بزرگسال در 5 رشته اذان، قرائت، مفاهیم، حفظ و ترتیل در 2 سطح برادران و خواهران به رقابت پرداختند. لازم به ذکر است؛ فرودگاه شیراز به عنوان تنها فرودگاه کشور، این مسابقات را در سطح کارکنان و خانواده ها برگزار می کند.
شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۵
نخستین پرواز شرکت هواپیمایی آتا در مسیر شیراز-باکو بامداد پنج شنبه 21/5/95 در فرودگاه بین المللی شیراز به زمین نشست. رضا بدیعی فرد مدیر کل فرودگاههای استان فارس گفت: با توجه به اشتراکات فرهنگی و مذهبی کشور ایران و جمهوری آذربایجان و به منظور تسهیل در بهره مندی گردشگران از ظرفیت های تاریخی- گردشگری- مذهبی و امکانات درمانی شهر شیراز، این پرواز برنامه ریزی و انجام شد. مدیر کل فرودگاههای استان فارس افزود: شرکت هواپیمایی آتا روزهای پنج شنبه هر هفته با یک فروند هواپیمایMD-83 مسافران را در این مسیر جابجا خواهد کرد. بدیعی فرد اضافه کرد: در حال حاضر فرودگاه بین المللی شیراز به 11 مقصد خارجی استانبول، آدنا، تفلیس، نجف، بغداد، دبی، شارجه، مسقط، کویت، دوحه و باکو پرواز دارد.