نمایش محتوا نمایش محتوا

ردیف

دفاتر مرکزی شرکت های هواپیمایی (داخلی و خارجی)مستقر در فرودگاه

شماره تلفن

1

شرکت هواپیمایی ایران ایر

 

071-37172140

2

شرکت هواپیمایی آسمان

 

071-37226010

3

شرکت هواپیمایی ماهان

 

071-37202245

4

شرکت هواپیمایی کیش ایر

 

071-37200877

5

شرکت هواپیمایی ایران ایر تور

 

071-37224565

6

شرکت هواپیمایی تابان

 

071-37220609

7

شرکت هواپیمایی زاگرس

 

071-37225012

8

شرکت هواپیمایی قشم ایر

 

071-37238350

9

شرکت هواپیمایی نفت

 

071-37208151

10

شرکت هواپیمایی ترکیش ایر

 

071-37221916

11

شرکت هواپیمایی قطر ایرویز

 

071-37224575

12

شرکت هواپیمایی ایر عربیا

 

071-37220601