بانكها بانكها

اسامي بانكها و خودپردازهاي موجود در فرودگاه بين المللي شهيد دستغيب شيراز:

بانک ملی شعبه فرودگاه شیراز. محوطه فرودگاه جنب پارکینگ طبقاتی

شعبه بانک شهر . واقع در سالن داخلی

خودپردازهای سالن داخلی:

خودپرداز بانک اقتصاد نوین

خودپرداز بانک انصار

خودپرداز بانک ملی

باجه فعال بانک شهر

 

خودپردازهای سالن خارجی:

خودپرداز بانک ملی

خودپرداز بانک اقتصاد نوین

 

خودپرداز محوطه بیرونی فرودگاه:

خودپرداز بانک ملی