بانكها بانكها

اسامي بانكها و خودپردازهاي موجود در فرودگاه بين المللي شهيد دستغيب شيراز:

بانک ملی شعبه فرودگاه شیراز: محوطه فرودگاه - جنب پارکینگ طبقاتی

خودپردازهای سالن داخلی:

خودپرداز بانک اقتصاد نوین

خودپرداز بانک ملی 2 دستگاه

باجه فعال بانک شهر

خودپردازهای سالن خارجی:

خودپرداز بانک ملی 2 دستگاه

خودپرداز محوطه بیرونی فرودگاه:

خودپرداز بانک ملی