برنامه پروازی ورودی حج تمتع سال ۹۸ فرودگاه شیراز برنامه پروازی ورودی حج تمتع سال ۹۸ فرودگاه شیراز


فرودگاه
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مبدا
وضعیت
وضعیت
ساعت
ساعت
تاریخ
تاریخ
شماره کاروان
شماره کاروان
ايران اير 1501 مدينه به زمين نشست |08:55 09:10 1398/06/03

24008-24062

ايران اير 1505 مدينه به زمين نشست |14:01 14:50 1398/06/03

24043-24017

ايران اير 1529 مدينه به زمين نشست |15:28 16:00 1398/06/03

24008-24012-49008-24043

ايران اير 1479 مدينه به زمين نشست |10:23 11:10 1398/06/04

24059-24022

ايران اير 1459 مدينه به زمين نشست |15:54 17:10 1398/06/04

24022-24015

ايران اير 1465 مدينه به زمين نشست |22:06 20:10 1398/06/04

24046-24055-24208

ايران اير 1469 مدينه به زمين نشست |03:09 03:10 1398/06/05

24208-24056

ايران اير 1559 مدينه به زمين نشست |09:15 10:10 1398/06/05

24056_ 24060 _24209

ايران اير 1563 مدينه به زمين نشست |22:17 18:10 1398/06/05

24209-24005

ايران اير 1569 مدينه به زمين نشست |06:12 03:45 1398/06/06

24005-24230-24036

ايران اير 1409 مدينه به زمين نشست |08:35 08:50 1398/06/06

24210-24021-24036

ايران اير 1413 مدينه به زمين نشست |14:39 15:00 1398/06/06

27004-49008-24210

ايران اير 1419 مدينه به زمين نشست |19:42 18:20 1398/06/06

34036-24009

ايران اير 1515 مدينه به زمين نشست |01:38 02:40 1398/06/07

رشيدي-نيکومنش

ايران اير 1529 مدينه به زمين نشست |14:50 11:10 1398/06/07

24235-24053-24009