برنامه پروازی ورودی حج تمتع سال ۹۸ فرودگاه شیراز برنامه پروازی ورودی حج تمتع سال ۹۸ فرودگاه شیراز


فرودگاه
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مبدا
وضعیت
وضعیت
ساعت
ساعت
تاریخ
تاریخ
شماره کاروان
شماره کاروان
ايران اير 1501 مدينه طبق برنامه 09:10 1398/06/03

ايران اير 1529 مدينه طبق برنامه 13:40 1398/06/03

ايران اير 1505 مدينه طبق برنامه 14:50 1398/06/03

ايران اير 1469 مدينه طبق برنامه 03:10 1398/06/04

ايران اير 1479 مدينه طبق برنامه 11:10 1398/06/04

ايران اير 1459 مدينه طبق برنامه 17:10 1398/06/04

ايران اير 1465 مدينه طبق برنامه 20:10 1398/06/04

ايران اير 1559 مدينه طبق برنامه 10:10 1398/06/05

ايران اير 1563 مدينه طبق برنامه 18:10 1398/06/05

ايران اير 1569 مدينه طبق برنامه 03:45 1398/06/06

ايران اير 1409 مدينه طبق برنامه 08:50 1398/06/06

ايران اير 1413 مدينه طبق برنامه 15:00 1398/06/06

ايران اير 1419 مدينه طبق برنامه 18:20 1398/06/06

ايران اير 1515 مدينه طبق برنامه 02:40 1398/06/07

ايران اير 1529 مدينه طبق برنامه 11:10 1398/06/07