برنامه پروازی حج تمتع سال 97 فرودگاه شیراز برنامه پروازی حج تمتع سال 97 فرودگاه شیراز


فرودگاه
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
ساعت
ساعت
تاریخ
تاریخ
شماره کاروان
شماره کاروان
ايران اير 1510 جده پرواز کرد 16:00 1397/05/15 24006-24025
ايران اير 1556 جده پرواز کرد 11:20 1397/05/16 27110 24006
ايران اير 1560 جده پرواز کرد 23:00 1397/05/16 24044-24011
ايران اير 1526 جده پرواز کرد 05:00 1397/05/17 24038 24030
ايران اير 1536 جده پرواز کرد 15:00 1397/05/17 24003 24030
ايران اير 1582 جده پرواز کرد 14:20 1397/05/18 24018 24171
ايران اير 1590 جده پرواز کرد 23:20 1397/05/18 24018 24031
ايران اير 1502 جده پرواز کرد 08:10 1397/05/19 24026-24100-49008-24047
ايران اير 1506 جده پرواز کرد 10:10 1397/05/19 24100 24045
ايران اير 1550 جده پرواز کرد 04:00 1397/05/20 24020 24049
ايران اير 1552 جده پرواز کرد 15:50 1397/05/20 24020 24049
ايران اير 1564 جده پرواز کرد 00:25 1397/05/21 24020 24022
ايران اير 1526 جده پرواز کرد 02:40 1397/05/21 24040 24024
ايران اير 1528 جده پرواز کرد 08:30 1397/05/21 24024 24250 24196
ايران اير 1538 جده پرواز کرد 22:40 1397/05/21 24196 24049. 24014
ايران اير 1576 جده پرواز کرد 03:30 1397/05/22 24014 24032 24048
ايران اير 1584 جده پرواز کرد 18:20 1397/05/22 24048 34009