برنامه پروازی حج تمتع سال 97 فرودگاه شیراز برنامه پروازی حج تمتع سال 97 فرودگاه شیراز


فرودگاه
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
ساعت
ساعت
تاریخ
تاریخ
شماره کاروان
شماره کاروان
ايران اير 1510 جده پرواز کرد ۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ 24006-24025
ايران اير 1556 جده پرواز کرد ۱۱:۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ 27110 24006
ايران اير 1560 جده پرواز کرد ۲۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ 24044-24011
ايران اير 1526 جده پرواز کرد ۰۵:۰۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ 24038 24030
ايران اير 1536 جده پرواز کرد ۱۵:۰۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ 24003 24030
ايران اير 1582 جده پرواز کرد ۱۴:۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ 24018 24171
ايران اير 1590 جده پرواز کرد ۲۳:۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ 24018 24031
ايران اير 1502 جده پرواز کرد ۰۸:۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ 24026-24100-49008-24047
ايران اير 1506 جده پرواز کرد ۱۰:۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ 24100 24045
ايران اير 1550 جده پرواز کرد ۰۴:۰۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ 24020 24049
ايران اير 1552 جده پرواز کرد ۱۵:۵۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ 24020 24049
ايران اير 1564 جده پرواز کرد ۰۰:۲۵ ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ 24020 24022
ايران اير 1526 جده پرواز کرد ۰۲:۴۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ 24040 24024
ايران اير 1528 جده پرواز کرد ۰۸:۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ 24024 24250 24196
ايران اير 1538 جده پرواز کرد ۲۲:۴۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ 24196 24049. 24014
ايران اير 1576 جده پرواز کرد ۰۳:۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ 24014 24032 24048
ايران اير 1584 جده پرواز کرد ۱۸:۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ 24048 34009