برنامه پروازی ورودی حج تمتع سال 97 فرودگاه شیراز برنامه پروازی ورودی حج تمتع سال 97 فرودگاه شیراز


فرودگاه
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مبدا
وضعیت
وضعیت
ساعت
ساعت
تاریخ
تاریخ
شماره کاروان
شماره کاروان
ايران اير 1583 مدينه به زمين نشست |۱۳:۲۷ ۱۳:۴۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

24006-24025

ايران اير 1587 مدينه به زمين نشست |۱۶:۳۳ ۱۴:۴۵ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

24025-27110

ايران اير 1501 مدينه به زمين نشست |۱۵:۳۷ ۱۴:۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۵

24044

ايران اير 1553 مدينه به زمين نشست |۱۴:۵۴ ۱۴:۴۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۶

24030-24038

ايران اير 1555 مدينه به زمين نشست |۱۷:۴۹ ۱۸:۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۶

24038 24003

ايران اير 1537 مدينه به زمين نشست |۲۲:۱۶ ۲۱:۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷

24171-24018

ايران اير 1545 مدينه به زمين نشست |۰۷:۱۳ ۰۵:۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

24171-24045-24031

ايران اير 1601 مدينه به زمين نشست |۱۳:۴۸ ۱۰:۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

24031-24100

ايران اير 1589 مدينه به زمين نشست |۲۰:۵۲ ۱۸:۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

24026 */24047

ايران اير 1603 مدينه به زمين نشست |۰۴:۵۳ ۰۳:۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹

24049 */24020

ايران اير 1599 مدينه به زمين نشست |۰۵:۰۱ ۰۴:۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹

24175 */24238

ايران اير 1607 مدينه به زمين نشست |۲۰:۲۸ ۱۹:۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹

24238 */24032

ايران اير 1521 مدينه به زمين نشست |۰۳:۱۵ ۰۲:۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

24040* /24196

ايران اير 1523 مدينه به زمين نشست |۰۴:۳۷ ۰۵:۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

24024 /24042

ايران اير 1611 مدينه به زمين نشست |۱۰:۳۰ ۱۱:۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

24042-24048-24014

ايران اير 1573 مدينه به زمين نشست |۰۳:۴۸ ۰۴:۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

34032-24014-24250

ايران اير 1617 مدينه به زمين نشست |۱۰:۲۱ ۱۰:۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

24250 34009