برنامه پروازی حج تمتع سال 1401 فرودگاه شیراز برنامه پروازی حج تمتع سال 1401 فرودگاه شیراز


فرودگاه
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
ساعت
ساعت
تاریخ
تاریخ
شماره کاروان
شماره کاروان
ايران اير 1638 جده پرواز کرد 13:45 1401/03/29

ايران اير 1624 جده پرواز کرد 22:15 1401/03/29

ايران اير 1734 جده پرواز کرد 08:25 1401/03/30

ايران اير 1736 جده پرواز کرد 19:00 1401/03/30

ايران اير 1826 جده پرواز کرد 02:05 1401/03/31

ايران اير 1830 جده پرواز کرد 09:10 1401/03/31