ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

کیش

KIS7559

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

شنبه

00:45

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4309

تهران

نشست | پایان دریافت بار

2

B737-400

شنبه

01:00

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3788

تهران

باطل شد |

F-27-500

شنبه

01:15

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3778

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

4

F-27-500

شنبه

01:50

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3834

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

2

ATR-42-400

شنبه

02:20

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7567

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

شنبه

05:45

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4077

تهران

نشست | پایان دریافت بار

3

A320

شنبه

06:25

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN038

تهران

نشست | پایان دریافت بار

5

07:16:00

MD82

شنبه

06:50

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2527

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

2

08:15:00

100

شنبه

08:25

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3772

تهران

نشست | پایان دریافت بار

5

08:36:00

100

شنبه

08:40

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2502

خارک

نشست | پایان دریافت بار

2

100

شنبه

08:45

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3798

بندرعباس

باطل شد |

ATR

شنبه

09:30

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3774

تهران

نشست | پایان دریافت بار

2

09:40:00

100

شنبه

09:40

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1298

تهران

باطل شد |

100

شنبه

09:50

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6948

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

5

10:20:00

MDC-DC-8-20/30/40

شنبه

10:00

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2526

لاوان

نشست | پایان دریافت بار

2

10:43:00

100

شنبه

10:40

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7451

تهران

نشست | پایان دریافت بار

5

10:40:00

A320

شنبه

10:45

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1089

تهران

نشست | پایان دریافت بار

2

12:05:00

A300-600

شنبه

11:05

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3796

رشت

نشست |

13:25:00

100

شنبه

13:25

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3782

تهران

نشست |

14:25:00

B737-400

شنبه

14:20

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1285

مشهد

باطل شد |

100

شنبه

14:30

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3804

لامرد

اعلام ورود | پایان دریافت بار

2

15:15:00

ATR

شنبه

14:50

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4329

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

15:40:00

B737-400

شنبه

15:20

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3776

تهران

باطل شد |

100

شنبه

15:25

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4307

کیش

باطل شد |

B737-400

شنبه

15:30

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5623

تهران

نشست | پایان دریافت بار

2

16:20:00

MDC-DC-9-82

شنبه

16:20

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4111

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

16:45:00

MD82

شنبه

16:30

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA405

تهران

نشست | دریافت بار از نقاله

2

17:15:00

MDC-DC-10-30

شنبه

17:15

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3816

عسلویه

طبق برنامه |

100

شنبه

18:00

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3790

تهران

طبق برنامه |

100

شنبه

18:10

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7460

کیش

طبق برنامه |

A320

شنبه

18:15

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2512

تهران

طبق برنامه |

100

شنبه

18:25

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4303

تهران

طبق برنامه |

B737-400

شنبه

19:10

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3792

تهران

طبق برنامه |

100

شنبه

19:40

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7505

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-8-20/30/40

شنبه

19:50

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

ساها

IRZ156

تهران

طبق برنامه |

B737-400

شنبه

19:50

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA404

بوشهر

طبق برنامه |

MDC-DC-10-30

شنبه

20:15

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA259

مشهد

طبق برنامه |

100

شنبه

20:35

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN048

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-8-20/30/40

شنبه

20:45

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3846

کیش

باطل شد |

ATR

شنبه

21:00

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4301

مشهد

طبق برنامه |

B737-400

شنبه

21:00

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1087

تهران

طبق برنامه |

A300-600

شنبه

21:30

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1236

تهران

طبق برنامه |

RJ100

شنبه

22:00

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7449

مشهد

طبق برنامه |

A320

شنبه

22:45

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3788

تهران

طبق برنامه |

100

یکشنبه

00:20

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7559

تهران

تاخیر - 01:45 |

MD82

یکشنبه

00:45

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3794

بندرعباس

طبق برنامه |

ATR-72-200/210

یکشنبه

01:00

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4309

تهران

طبق برنامه |

B737-400

یکشنبه

01:00

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3826

اهواز

باطل شد |

ATR-72-200/210

یکشنبه

01:10

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3870

آبادان

طبق برنامه |

ATR-72-500

یکشنبه

01:20

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN038

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

07:00

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4562

کرمان

طبق برنامه |

BAE146

یکشنبه

07:05

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA426

تهران

طبق برنامه |

A321

یکشنبه

08:30

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3772

تهران

طبق برنامه |

100

یکشنبه

08:40

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4589

تهران

طبق برنامه |

BAE146

یکشنبه

09:00

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2524

بهرگان

طبق برنامه |

100

یکشنبه

09:20

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3798

بندرعباس

طبق برنامه |

ATR-72-200/210

یکشنبه

09:30

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3774

تهران

طبق برنامه |

100

یکشنبه

09:40

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1270

تبریز

طبق برنامه |

100

یکشنبه

09:45

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7060

کیش

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

09:45

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1298

تهران

باطل شد |

100

یکشنبه

09:50

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5689

مشهد

طبق برنامه |

MDC-DC-9-82

یکشنبه

10:20

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7476

عسلویه

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

10:45

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3786

تهران

باطل شد |

100

یکشنبه

10:55

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4563

اهواز

طبق برنامه |

BAE146

یکشنبه

11:00

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1089

تهران

طبق برنامه |

A300-600

یکشنبه

11:05

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2543

جزیره سیری

طبق برنامه |

100

یکشنبه

11:30

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6918

مشهد

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

11:40

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB984

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

یکشنبه

12:15

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3866

ساری

طبق برنامه |

100

یکشنبه

13:20

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3840

کیش

باطل شد |

ATR-72-200/210

یکشنبه

13:50

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3782

تهران

باطل شد |

100

یکشنبه

14:20

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1285

مشهد

باطل شد |

100

یکشنبه

14:30

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7571

مشهد

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

14:45

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2840

تهران

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

14:45

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4557

خارک

طبق برنامه |

BAE146

یکشنبه

15:05

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4315

عسلویه

طبق برنامه |

B737-400

یکشنبه

16:00

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5623

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-9-82

یکشنبه

16:25

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4111

مشهد

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

16:30

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7460

کیش

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

17:45

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3790

تهران

طبق برنامه |

100

یکشنبه

18:10

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA232

تهران

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

18:15

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1207

مشهد

طبق برنامه |

100

یکشنبه

18:40

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3884

اهواز

طبق برنامه |

ATR-72-200/210

یکشنبه

18:40

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN048

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-8-20/30/40

یکشنبه

19:10

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4303

تهران

طبق برنامه |

B737-400

یکشنبه

19:10

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4307

کیش

طبق برنامه |

B737-400

یکشنبه

19:30

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3858

مشهد

طبق برنامه |

727-100

یکشنبه

19:45

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3770

کرمانشاه

باطل شد |

727-100

یکشنبه

19:45

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

ساها

IRZ156

تهران

طبق برنامه |

B737-400

یکشنبه

19:45

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3808

قشم

باطل شد |

ATR-72-200/210

یکشنبه

20:00

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7505

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-8-20/30/40

یکشنبه

20:10

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA424

تهران

طبق برنامه |

727-100

یکشنبه

21:25

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1087

تهران

طبق برنامه |

A300-600

یکشنبه

21:30

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1236

تهران

طبق برنامه |

RJ100

یکشنبه

22:00

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7449

مشهد

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

22:30

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

کیش

KIS7566

مشهد

پرواز كرد |

4, 5

1396-05-28 03:12

MD82

شنبه

01:45

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3771

تهران

پرواز كرد |

1396-05-28 05:04

100

شنبه

05:00

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3773

تهران

پرواز كرد |

15

1396-05-28 06:13

100

شنبه

06:00

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4302

تهران

پرواز كرد |

1, 2

1396-05-28 06:10

B737-400

شنبه

06:00

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7558

تهران

پرواز كرد |

4, 5

1396-05-28 07:56

MDC-DC-8-20/30/40

شنبه

07:00

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3775

تهران

باطل شد |

100

شنبه

07:00

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4076

تهران

پرواز كرد |

7, 8

1396-05-28 08:45

MD82

شنبه

07:30

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN039

تهران

پرواز كرد |

13

1396-05-28 08:03

MD82

شنبه

07:50

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3803

لامرد

پرواز كرد |

15

1396-05-28 08:24

ATR

شنبه

08:15

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2527

لاوان

پرواز كرد |

13

1396-05-28 09:08

100

شنبه

08:55

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2503

خارک

پرواز كرد |

14

1396-05-28 09:28

100

شنبه

09:15

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3795

رشت

پرواز كرد |

17

1396-05-28 09:41

100

شنبه

09:40

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1284

مشهد

باطل شد |

100

شنبه

10:30

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3781

تهران

پرواز كرد |

15

1396-05-28 10:57

B737-400

شنبه

10:40

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4328

مشهد

پرواز كرد |

1, 2, 3

1396-05-28 11:12

B737-400

شنبه

11:00

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6949

عسلویه

پرواز كرد |

14

1396-05-28 11:11

MD82

شنبه

11:00

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2526

اصفهان

پرواز كرد |

13

1396-05-28 11:41

100

شنبه

11:10

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7450

تهران

پرواز كرد |

4, 5

1396-05-28 11:41

A320

شنبه

11:30

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1088

تهران

پرواز كرد |

1, 2

1396-05-28 13:11

A300-600

شنبه

12:10

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4306

کیش

باطل شد |

B737-400

شنبه

13:00

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3789

تهران

پرواز كرد |

15

1396-05-28 14:37

F-27-500

شنبه

14:30

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4308

تهران

پرواز كرد |

1396-05-28 15:03

B737-400

شنبه

15:00

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1299

تهران

باطل شد |

100

شنبه

15:10

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3815

عسلویه

پرواز كرد |

16

1396-05-28 16:08

F-27-500

شنبه

15:30

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3791

تهران

پرواز كرد |

15

1396-05-28 16:24

F-27-500

شنبه

16:00

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4300

مشهد

پرواز كرد |

1396-05-28 17:16

B737-400

شنبه

16:30

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5624

تهران

طبق برنامه | در حال سوار شدن

MD82

شنبه

17:10

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4110

مشهد

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

7, 8

MD82

شنبه

17:30

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA405

بوشهر

دريافت كارت پرواز |

6

MDC-DC-10-30

شنبه

18:00

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3845

کیش

باطل شد |

ATR-42-400

شنبه

18:10

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3869

آبادان

طبق برنامه |

ATR-42-400

شنبه

18:30

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2513

تهران

طبق برنامه |

100

شنبه

18:50

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7448

مشهد

طبق برنامه |

A320

شنبه

19:00

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3793

بندرعباس

طبق برنامه |

ATR-72-200/210

شنبه

19:10

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3785

تهران

باطل شد |

F-27-500

شنبه

19:15

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3787

تهران

طبق برنامه |

F-27-500

شنبه

20:40

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

ساها

IRZ157

تهران

طبق برنامه |

B737-400

شنبه

20:40

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7504

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-8-20/30/40

شنبه

20:50

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA404

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

21:00

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA471

اصفهان

طبق برنامه |

100

شنبه

21:10

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN049

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-8-20/30/40

شنبه

21:45

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3825

اهواز

باطل شد |

ATR-72-200/210

شنبه

22:00

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1086

تهران

طبق برنامه |

A300-600

شنبه

22:35

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1237

تهران

طبق برنامه |

RJ100

شنبه

22:45

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7461

کیش

طبق برنامه |

A320

شنبه

23:15

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3771

تهران

طبق برنامه |

F100

یکشنبه

05:00

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4302

تهران

طبق برنامه |

B737-400

یکشنبه

06:00

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3773

تهران

طبق برنامه |

F100

یکشنبه

06:00

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3797

بندرعباس

طبق برنامه |

AT72

یکشنبه

06:15

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3785

تهران

باطل شد |

F100

یکشنبه

07:00

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4562

اهواز

طبق برنامه |

BAE146

یکشنبه

07:45

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6919

مشهد

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

07:50

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3839

کیش

باطل شد |

ATR-72-200/210

یکشنبه

08:00

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4314

عسلویه

طبق برنامه |

B737-400

یکشنبه

08:15

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3865

ساری

طبق برنامه |

F100

یکشنبه

09:35

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4556

خارک

طبق برنامه |

BAE146

یکشنبه

09:40

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2525

بهرگان

طبق برنامه |

100

یکشنبه

09:50

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7558

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-8-20/30/40

یکشنبه

10:00

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3883

اهواز

طبق برنامه |

AT72

یکشنبه

10:20

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1271

تبریز

طبق برنامه |

100

یکشنبه

10:25

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1284

مشهد

باطل شد |

100

یکشنبه

10:30

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3857

مشهد

طبق برنامه |

727-100

یکشنبه

10:40

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3781

تهران

باطل شد |

F100

یکشنبه

10:40

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7570

مشهد

طبق برنامه |

MDC-DC-8-20/30/40

یکشنبه

10:45

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5690

مشهد

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

11:20

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7477

عسلویه

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

11:45

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4563

کرمان

طبق برنامه |

BAE146

یکشنبه

11:45

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2542

جزیره سیری

طبق برنامه |

100

یکشنبه

12:00

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1088

تهران

طبق برنامه |

A300-600

یکشنبه

12:10

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN039

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

12:30

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB985

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-8-20/30/40

یکشنبه

13:00

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA233

تهران

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

13:30

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA427

تهران

طبق برنامه |

A321

یکشنبه

14:10

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3789

تهران

طبق برنامه |

F100

یکشنبه

14:30

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4308

تهران

طبق برنامه |

B737-400

یکشنبه

15:00

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1299

تهران

باطل شد |

100

یکشنبه

15:10

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7061

کیش

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

15:30

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4588

تهران

طبق برنامه |

BAE146

یکشنبه

15:50

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2841

تهران

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

16:00

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3769

کرمانشاه

باطل شد |

F100

یکشنبه

16:15

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3807

قشم

باطل شد |

AT72

یکشنبه

16:50

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4306

کیش

طبق برنامه |

B737-400

یکشنبه

17:00

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5624

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

17:15

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4110

مشهد

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

17:30

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7448

مشهد

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

18:45

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3825

اهواز

طبق برنامه |

ATR-72-200/210

یکشنبه

19:00

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3823

آبادان

طبق برنامه |

AT72

یکشنبه

19:25

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1206

مشهد

طبق برنامه |

100

یکشنبه

19:30

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN049

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-8-20/30/40

یکشنبه

20:10

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

ساها

IRZ157

تهران

طبق برنامه |

B737-400

یکشنبه

20:35

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3787

تهران

طبق برنامه |

F100

یکشنبه

20:40

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7504

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-8-20/30/40

یکشنبه

21:10

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3793

بندرعباس

باطل شد |

ATR-72-200/210

یکشنبه

21:20

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA425

تهران

طبق برنامه |

100

یکشنبه

22:00

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1086

تهران

طبق برنامه |

A300-600

یکشنبه

22:35

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1237

تهران

طبق برنامه |

RJ100

یکشنبه

22:45

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7461

کیش

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

23:15

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ترکیش

THY884

استانبول

نشست | پایان دریافت بار

1

B737-400

شنبه

02:05

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

جورجين

TGZ1727

تفلیس

نشست | پایان دریافت بار

2

B737-400

شنبه

02:50

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

اتریشی

AUA879

وین

نشست | پایان دریافت بار

1

A319

شنبه

04:35

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

فلای دبی

FDB271

دبی

نشست | پایان دریافت بار

1

13:50:00

B737-400

شنبه

12:25

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

العربیه

ABY213

شارجه

نشست | پایان دریافت بار

1

13:50:00

A320

شنبه

14:05

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

ترکیش

THY884

استانبول

طبق برنامه |

B737-400

یکشنبه

02:05

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

هواپيمايي قطر

QTR476

دوحه

طبق برنامه |

A380

یکشنبه

05:00

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7104

باتومي گرجستان

طبق برنامه |

M83

یکشنبه

09:45

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA657

دبی

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

12:40

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA664

کویت

طبق برنامه |

A321

یکشنبه

13:20

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

العربیه

ABY213

شارجه

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

14:05

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ترکیش

THY885

استانبول

پرواز كرد |

1396-05-28 03:19

B737-400

شنبه

03:00

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

جورجين

TGZ1728

تفلیس

پرواز كرد |

1396-05-28 04:10

B737-400

شنبه

03:50

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

اتریشی

AUA880

وین

پرواز كرد |

1396-05-28 05:28

A319

شنبه

05:20

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

فلای دبی

FDB272

دبی

پرواز كرد |

1396-05-28 13:35

B737-400

شنبه

13:25

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

العربیه

ABY214

شارجه

پرواز كرد |

1396-05-28 14:43

A320

شنبه

14:45

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

ترکیش

THY885

استانبول

طبق برنامه |

B737-400

یکشنبه

03:00

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7103

باتومي گرجستان

طبق برنامه |

M83

یکشنبه

03:45

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

هواپيمايي قطر

QTR477

دوحه

طبق برنامه |

A380

یکشنبه

06:00

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA665

کویت

طبق برنامه |

A321

یکشنبه

09:30

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

العربیه

ABY214

شارجه

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

14:45

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA656

دبی

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

19:05

۲۹ مرداد ۱۳۹۶