ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

ماهان

4557

خارک

طبق برنامه

BAE

پنج شنبه

11:30

۸ تير ۱۳۹۶

ماهان

1089

تهران

طبق برنامه

A306

پنج شنبه

11:05

۸ تير ۱۳۹۶

ماهان

4563

اهواز

طبق برنامه

BAE

پنج شنبه

11:00

۸ تير ۱۳۹۶

کاسپین

6948

عسلویه

طبق برنامه

MD83

پنج شنبه

10:15

۸ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

1298

تهران

طبق برنامه

F100

پنج شنبه

09:50

۸ تير ۱۳۹۶

آسمان

3884

اهواز

طبق برنامه

AT72

پنج شنبه

09:50

۸ تير ۱۳۹۶

تابان

6343

تهران

طبق برنامه

MD82

پنج شنبه

09:45

۸ تير ۱۳۹۶

آسمان

3774

تهران

طبق برنامه

F100

پنج شنبه

09:40

۸ تير ۱۳۹۶

نفت

2516

لاوان

طبق برنامه

F100

پنج شنبه

09:40

۸ تير ۱۳۹۶

آسمان

3798

بندر عباس

طبق برنامه

AT72

پنج شنبه

09:30

۸ تير ۱۳۹۶

آسمان

3772

تهران

طبق برنامه

F100

پنج شنبه

08:40

۸ تير ۱۳۹۶

ماهان

4562

کرمان

طبق برنامه

BAE

پنج شنبه

07:05

۸ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

7567

مشهد

طبق برنامه

MD82

پنج شنبه

05:45

۸ تير ۱۳۹۶

آسمان

3870

آبادان

طبق برنامه

AT72

ورودی داخلی

پنج شنبه

01:20

۸ تير ۱۳۹۶

سپهران

4309

تهران

طبق برنامه

B737

پنج شنبه

01:15

۸ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

7559

تهران

طبق برنامه

MD82

پنج شنبه

00:45

۸ تير ۱۳۹۶

آسمان

3794

بندر عباس

طبق برنامه

F100

ورودی داخلی

چهار شنبه

23:40

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

3788

تهران

طبق برنامه

F100

چهار شنبه

23:40

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

3846

کیش

طبق برنامه

AT72

چهار شنبه

22:50

۷ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

7449

مشهد

طبق برنامه

A320

چهار شنبه

22:30

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

3826

اهواز

طبق برنامه

F100

ورودی داخلی

چهار شنبه

22:15

۷ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

1236

تهران

طبق برنامه

RJ10

چهار شنبه

22:00

۷ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4011

تهران

طبق برنامه

A320

چهار شنبه

21:40

۷ تير ۱۳۹۶

ماهان

1087

تهران

طبق برنامه

A306

چهار شنبه

21:30

۷ تير ۱۳۹۶

ساها

156

تهران

طبق برنامه

B737

چهار شنبه

21:20

۷ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

424

تهران

طبق برنامه

MD82

چهار شنبه

21:20

۷ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

7505

تهران

لغو شد

MD82

چهار شنبه

21:00

۷ تير ۱۳۹۶

سپهران

4301

مشهد

طبق برنامه

B737

چهار شنبه

21:00

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

3792

تهران

طبق برنامه

B727

چهار شنبه

20:55

۷ تير ۱۳۹۶

کاسپین

048

تهران

طبق برنامه

MD83

چهار شنبه

20:20

۷ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

1207

مشهد

طبق برنامه

RJ10

چهار شنبه

19:10

۷ تير ۱۳۹۶

سپهران

4303

تهران

طبق برنامه

B737

ورودی داخلی

چهار شنبه

19:10

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

3770

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

چهار شنبه

19:00

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

3834

آبادان

طبق برنامه

AT72

چهار شنبه

18:50

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

3790

تهران

طبق برنامه

F100

چهار شنبه

18:40

۷ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

232

تهران

طبق برنامه

A320

چهار شنبه

18:15

۷ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

7460

کیش

طبق برنامه

A320

چهار شنبه

17:45

۷ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

7476

عسلویه

طبق برنامه

MD82

چهار شنبه

16:30

۷ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4111

مشهد

طبق برنامه

A320

چهار شنبه

16:30

۷ تير ۱۳۹۶

آتا

5623

تهران

طبق برنامه

MD82

چهار شنبه

16:20

۷ تير ۱۳۹۶

نفت

2534

ماهشهر

طبق برنامه

F100

چهار شنبه

16:15

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

3908

تهران

طبق برنامه

F100

چهار شنبه

16:15

۷ تير ۱۳۹۶

سپهران

4307

کیش

طبق برنامه

B737

چهار شنبه

15:30

۷ تير ۱۳۹۶

آتا

5689

مشهد

لغو شد

MD82

چهار شنبه

15:00

۷ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

1285

مشهد

طبق برنامه

F100

چهار شنبه

14:30

۷ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

7571

مشهد

طبق برنامه

A320

چهار شنبه

14:30

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

3782

تهران

طبق برنامه

F100

چهار شنبه

14:20

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

3778

تبریز

طبق برنامه

F100

چهار شنبه

14:00

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

3832

اهواز

اعلام ورود(13:20)

AT72

چهار شنبه

13:40

۷ تير ۱۳۹۶

تابان

6345

مشهد

طبق برنامه

MD82

چهار شنبه

13:30

۷ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

7451

تهران

اعلام ورود (13:00)

MD82

چهار شنبه

13:15

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

3786

تهران

نشست(11:01)-پایان تحویل بار

F100

چهار شنبه

11:15

۷ تير ۱۳۹۶

ماهان

1089

تهران

نشست(10:58)-پایان تحویل بار

A306

چهار شنبه

11:05

۷ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

235

بندر لنگه

نشست(10:29)-پایان تحویل بار

F100

چهار شنبه

10:45

۷ تير ۱۳۹۶

نفت

2642

تهران

تاخیر دارد

F100

ورودی داخلی

چهار شنبه

10:45

۷ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

1298

تهران

نشست(09:52)-پایان تحویل بار

F100

چهار شنبه

09:50

۷ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

7060

کیش

نشست(09:49)-پایان تحویل بار

A320

چهار شنبه

09:45

۷ تير ۱۳۹۶

تابان

6343

تهران

لغو شد

MD82

چهار شنبه

09:45

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

3774

تهران

لغو شد

F100

چهار شنبه

09:40

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

3798

بندر عباس

نشست(09:31)-پایان تحویل بار

7221

چهار شنبه

09:30

۷ تير ۱۳۹۶

نفت

2516

لاوان

نشست(09:13)-پایان تحویل بار

F100

چهار شنبه

09:00

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

3772

تهران

نشست(08:34)-پایان تحویل بار

F100

چهار شنبه

08:40

۷ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

426

تهران

نشست(09:08)-پایان تحویل بار

A320

ورودی داخلی

چهار شنبه

08:30

۷ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

234

تهران

نشست(07:18)-پایان تحویل بار

F100

چهار شنبه

07:30

۷ تير ۱۳۹۶

کاسپین

038

تهران

نشست(06:44)-پایان تحویل بار

MD83

چهار شنبه

06:35

۷ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

7567

مشهد

نشست(05:37)-پایان تحویل بار

MD82

چهار شنبه

05:45

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

3870

آبادان

نشست(01:36)-پایان تحویل بار

7221

چهار شنبه

01:20

۷ تير ۱۳۹۶

سپهران

4309

تهران

نشست(00:56)-پایان تحویل بار

B737

چهار شنبه

01:15

۷ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

7559

تهران

نشست(00:41)-پایان تحویل بار

MD82

چهار شنبه

00:45

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

3846

کیش

نشست(00:49)-پایان تحویل بار

AT72

چهار شنبه

00:35

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

3788

تهران

نشست(00:30)-پایان تحویل بار

F100

چهار شنبه

00:20

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

3826

اهواز

نشست(23:23)-پایان تحویل بار

F100

ورودی داخلی

سه شنبه

23:20

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

3786

تهران

نشست(22:52)-پایان تحویل بار

F100

سه شنبه

22:55

۶ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4011

تهران

نشست(22:20)-پایان تحویل بار

A320

سه شنبه

21:40

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

399

چابهار

لغو شد

MD82

ورودی داخلی

سه شنبه

21:35

۶ تير ۱۳۹۶

ماهان

1087

تهران

نشست(21:35)-پایان تحویل بار

A306

سه شنبه

21:30

۶ تير ۱۳۹۶

ساها

156

تهران

نشست(21:49)-پایان تحویل بار

B737

سه شنبه

21:20

۶ تير ۱۳۹۶

سپهران

4307

کیش

نشست(20:56)-پایان تحویل بار

B737

سه شنبه

21:00

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

3808

قشم

نشست(21:03)-پایان تحویل بار

AT72

سه شنبه

20:50

۶ تير ۱۳۹۶

کاسپین

048

تهران

لغو شد

MD83

سه شنبه

20:40

۶ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

7505

تهران

نشست(20:09)-پایان تحویل بار

MD83

سه شنبه

20:00

۶ تير ۱۳۹۶

معراج

2840

تهران

لغو شد

A320

سه شنبه

20:00

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

3798

بندر عباس

نشست(19:31)-پایان تحویل بار

F100

سه شنبه

19:45

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

3866

ساری

نشست(19:45)-پایان تحویل بار

F100

سه شنبه

19:45

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

259

مشهد

نشست(21:26)-پایان تحویل بار

A320

سه شنبه

19:20

۶ تير ۱۳۹۶

سپهران

4303

تهران

نشست(19:39)-پایان تحویل بار

B737

ورودی داخلی

سه شنبه

19:10

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

470

اصفهان

لغو شد

AT72

سه شنبه

18:50

۶ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

7449

مشهد

نشست(18:44)-پایان تحویل بار

MD83

سه شنبه

18:30

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

3790

تهران

نشست(18:23)-پایان تحویل بار

F100

سه شنبه

18:10

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

422

تهران

نشست(17:28)-پایان تحویل بار

A321

ورودی داخلی

سه شنبه

17:30

۶ تير ۱۳۹۶

سپهران

4301

مشهد

نشست(17:21)-پایان تحویل بار

B737

سه شنبه

17:30

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

428

تهران

لغو شد

MD82

ورودی داخلی

سه شنبه

16:50

۶ تير ۱۳۹۶

آتا

5623

تهران

نشست(16:48)-پایان تحویل بار

MD82

سه شنبه

16:45

۶ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4111

مشهد

نشست(16:36)-پایان تحویل بار

A320

سه شنبه

16:30

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

3804

لامرد

نشست(14:52)-پایان تحویل بار

7221

سه شنبه

14:50

۶ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

1285

مشهد

نشست(14:28)-پایان تحویل بار

F100

سه شنبه

14:30

۶ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

7460

کیش

نشست(13:54)-پایان تحویل بار

MD83

سه شنبه

13:45

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

3796

رشت

نشست(13:26)-پایان تحویل بار

F100

سه شنبه

13:25

۶ تير ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

ماهان

1088

تهران

طبق برنامه

A306

پنج شنبه

12:10

۸ تير ۱۳۹۶

ماهان

4556

خارک

طبق برنامه

BAE

پنج شنبه

12:10

۸ تير ۱۳۹۶

سپهران

4300

مشهد

طبق برنامه

B737

پنج شنبه

12:00

۸ تير ۱۳۹۶

ماهان

4563

کرمان

طبق برنامه

BAE

پنج شنبه

11:45

۸ تير ۱۳۹۶

کاسپین

6949

عسلویه

طبق برنامه

MD83

پنج شنبه

11:10

۸ تير ۱۳۹۶

آسمان

3805

کیش

طبق برنامه

AT72

پنج شنبه

10:45

۸ تير ۱۳۹۶

تابان

6344

تهران

طبق برنامه

MD82

پنج شنبه

10:45

۸ تير ۱۳۹۶

آسمان

3857

مشهد

طبق برنامه

F100

پنج شنبه

10:40

۸ تير ۱۳۹۶

آسمان

3833

آبادان

طبق برنامه

AT72

پنج شنبه

10:30

۸ تير ۱۳۹۶

نفت

2517

لاوان

طبق برنامه

F100

پنج شنبه

10:30

۸ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

1284

مشهد

طبق برنامه

F100

پنج شنبه

10:30

۸ تير ۱۳۹۶

آسمان

3795

رشت

طبق برنامه

F100

پنج شنبه

09:40

۸ تير ۱۳۹۶

ماهان

4562

اهواز

طبق برنامه

BAE

پنج شنبه

07:45

۸ تير ۱۳۹۶

آسمان

3785

تهران

طبق برنامه

F100

پنج شنبه

07:00

۸ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

7558

تهران

طبق برنامه

MD82

پنج شنبه

07:00

۸ تير ۱۳۹۶

آسمان

3883

اهواز

طبق برنامه

AT72

پنج شنبه

06:30

۸ تير ۱۳۹۶

آسمان

3797

بندر عباس

طبق برنامه

AT72

پنج شنبه

06:15

۸ تير ۱۳۹۶

آسمان

3773

تهران

طبق برنامه

F100

پنج شنبه

06:00

۸ تير ۱۳۹۶

سپهران

4302

تهران

طبق برنامه

B737

ورودی داخلی

پنج شنبه

06:00

۸ تير ۱۳۹۶

آسمان

3771

تهران

طبق برنامه

F100

پنج شنبه

05:00

۸ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

7566

مشهد

طبق برنامه

MD82

پنج شنبه

01:45

۸ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

7461

کیش

طبق برنامه

A320

چهار شنبه

23:15

۷ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4010

تهران

طبق برنامه

A320

چهار شنبه

22:45

۷ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

1237

تهران

طبق برنامه

RJ10

چهار شنبه

22:40

۷ تير ۱۳۹۶

ماهان

1086

تهران

طبق برنامه

A306

چهار شنبه

22:35

۷ تير ۱۳۹۶

ساها

157

تهران

طبق برنامه

B737

چهار شنبه

22:20

۷ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

425

تهران

طبق برنامه

MD82

چهار شنبه

22:05

۷ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

7504

تهران

لغو شد

MD82

چهار شنبه

22:00

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

3791

تهران

طبق برنامه

B727

چهار شنبه

21:45

۷ تير ۱۳۹۶

کاسپین

049

تهران

طبق برنامه

MD83

چهار شنبه

21:10

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

3845

کیش

طبق برنامه

AT72

چهار شنبه

20:00

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

3787

تهران

طبق برنامه

F100

چهار شنبه

20:00

۷ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

1206

مشهد

طبق برنامه

RJ10

چهار شنبه

19:50

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

3825

اهواز

طبق برنامه

F100

ورودی داخلی

چهار شنبه

19:45

۷ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

7448

مشهد

طبق برنامه

A320

چهار شنبه

18:45

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

3869

آبادان

طبق برنامه

AT72

چهار شنبه

18:30

۷ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

7450

تهران

طبق برنامه

MD82

چهار شنبه

17:30

۷ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4110

مشهد

طبق برنامه

A320

چهار شنبه

17:30

۷ تير ۱۳۹۶

آتا

5624

تهران

طبق برنامه

MD82

چهار شنبه

17:10

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

3793

بندر عباس

طبق برنامه

F100

خروجی داخلی

چهار شنبه

17:00

۷ تير ۱۳۹۶

نفت

2535

ماهشهر

طبق برنامه

F100

چهار شنبه

16:50

۷ تير ۱۳۹۶

سپهران

4300

مشهد

طبق برنامه

B737

چهار شنبه

16:30

۷ تير ۱۳۹۶

آتا

5690

مشهد

لغو شد

MD82

چهار شنبه

16:00

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

3769

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

چهار شنبه

15:30

۷ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

7061

کیش

طبق برنامه

A320

چهار شنبه

15:15

۷ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

1299

تهران

طبق برنامه

F100

چهار شنبه

15:10

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

3789

تهران

طبق برنامه

F100

چهار شنبه

15:00

۷ تير ۱۳۹۶

سپهران

4308

تهران

طبق برنامه

B737

ورودی داخلی

چهار شنبه

15:00

۷ تير ۱۳۹۶

تابان

6346

مشهد

پذیرش مسافر در میز (13,14)-

MD82

چهار شنبه

14:30

۷ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

427

تهران

پذیرش مسافر در میز (10,9)-

A320

چهار شنبه

14:10

۷ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

7477

عسلویه

پذیرش مسافر در میز (5)-

MD82

چهار شنبه

14:00

۷ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

233

تهران

پذیرش مسافر در میز (7,8)-

A320

چهار شنبه

13:30

۷ تير ۱۳۹۶

سپهران

4306

کیش

درب خروج بسته شد-

B737

چهار شنبه

13:00

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

3909

تهران

پرواز کرد (12:35)

F100

چهار شنبه

12:30

۷ تير ۱۳۹۶

ماهان

1088

تهران

پرواز کرد (12:22)

A306

چهار شنبه

12:10

۷ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

235

تهران

پرواز کرد (11:30)

F100

چهار شنبه

11:20

۷ تير ۱۳۹۶

نفت

2503

خارک

پذیرش مسافر در میز (15)-

F100

خروجی داخلی

چهار شنبه

11:15

۷ تير ۱۳۹۶

تابان

6344

تهران

لغو شد

MD82

چهار شنبه

10:45

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

3781

تهران

لغو شد

F100

چهار شنبه

10:40

۷ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

7570

مشهد

پرواز کرد (10:56)

A320

چهار شنبه

10:30

۷ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

1284

مشهد

پرواز کرد (10:38)

F100

چهار شنبه

10:30

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

3831

اهواز

پرواز کرد (10:28)

AT72

چهار شنبه

10:15

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

3777

تبریز

پرواز کرد (09:55)

F100

چهار شنبه

09:40

۷ تير ۱۳۹۶

نفت

2517

لاوان

پرواز کرد (09:57)

F100

چهار شنبه

09:30

۷ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

234

بندر لنگه

پرواز کرد (08:07)

F100

چهار شنبه

08:05

۷ تير ۱۳۹۶

کاسپین

039

تهران

پرواز کرد (07:59)

MD83

چهار شنبه

08:00

۷ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

7558

تهران

پرواز کرد (07:03)

MD82

چهار شنبه

07:00

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

3785

تهران

پرواز کرد (07:19)

F100

چهار شنبه

07:00

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

3833

آبادان

پرواز کرد (07:16)

AT72

چهار شنبه

07:00

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

3797

بندر عباس

پرواز کرد (06:21)

7221

چهار شنبه

06:15

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

3773

تهران

پرواز کرد (06:09)

F100

چهار شنبه

06:00

۷ تير ۱۳۹۶

سپهران

4302

تهران

پرواز کرد (06:15)

B737

ورودی داخلی

چهار شنبه

06:00

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

3771

تهران

پرواز کرد (05:16)

F100

چهار شنبه

05:00

۷ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

7566

مشهد

پرواز کرد (01:46)

MD82

چهار شنبه

01:45

۷ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4010

تهران

پرواز کرد (23:10)

A320

سه شنبه

22:45

۶ تير ۱۳۹۶

ماهان

1086

تهران

پرواز کرد (22:52)

A306

سه شنبه

22:35

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

429

تهران

لغو شد

MD82

ورودی داخلی

سه شنبه

22:20

۶ تير ۱۳۹۶

ساها

157

تهران

پرواز کرد (22:55)

B737

سه شنبه

22:20

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

3845

کیش

پرواز کرد (22:05)

AT72

سه شنبه

21:45

۶ تير ۱۳۹۶

کاسپین

049

تهران

لغو شد

MD83

سه شنبه

21:40

۶ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

7504

تهران

پرواز کرد (21:08)

MD82

سه شنبه

21:00

۶ تير ۱۳۹۶

معراج

2841

تهران

لغو شد

A320

سه شنبه

21:00

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

3825

اهواز

پرواز کرد (20:58)

F100

سه شنبه

20:45

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

3787

تهران

پرواز کرد (21:05)

F100

سه شنبه

20:40

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

258

مشهد

پرواز کرد (22:32)

A320

سه شنبه

20:05

۶ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

7461

کیش

پرواز کرد (19:33)

MD83

سه شنبه

19:30

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

471

اصفهان

لغو شد

AT72

سه شنبه

19:25

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

3785

تهران

پرواز کرد(19:19)

F100

سه شنبه

19:15

۶ تير ۱۳۹۶

سپهران

4306

کیش

پرواز کرد (18:40)

B737

سه شنبه

18:30

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

3869

آبادان

پرواز کرد (18:44)

7221

سه شنبه

18:30

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

423

تهران

پرواز کرد (18:36)

F100

سه شنبه

18:15

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

3807

قشم

پرواز کرد (17:52)

AT72

سه شنبه

17:40

۶ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

398

چابهار

لغو شد

MD82

ورودی داخلی

سه شنبه

17:35

۶ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4110

مشهد

پرواز کرد (17:36)

A320

سه شنبه

17:30

۶ تير ۱۳۹۶

آتا

5624

تهران

پرواز کرد (17:48)

MD82

سه شنبه

17:25

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

3865

ساری

پرواز کرد (16:15)

F100

سه شنبه

16:00

۶ تير ۱۳۹۶

قشم ایر

1299

تهران

پرواز کرد (15:17)

F100

سه شنبه

15:10

۶ تير ۱۳۹۶

سپهران

4308

تهران

پرواز کرد (15:09)

B737

ورودی داخلی

سه شنبه

15:00

۶ تير ۱۳۹۶

کیش ایر

7448

مشهد

پرواز کرد (14:48)

MD83

سه شنبه

14:30

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

3789

تهران

پرواز کرد (15:01)

F100

سه شنبه

14:30

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

3797

بندر عباس

پرواز کرد (13:54)

F100

سه شنبه

13:45

۶ تير ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

فلای دبی

271

دبی

طبق برنامه

B738

پنج شنبه

11:45

۸ تير ۱۳۹۶

قطر

476

دوحه

طبق برنامه

A320

پنج شنبه

04:55

۸ تير ۱۳۹۶

ترکیش

884

استانبول

طبق برنامه

B738

پنج شنبه

02:05

۸ تير ۱۳۹۶

ایر عربیا

213

شارجه

طبق برنامه

A320

چهار شنبه

14:05

۷ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

664

کویت

طبق برنامه

A320

چهار شنبه

13:20

۷ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

657

دبی

نشست(12:43)-تحویل بار از تسمه نقاله(1)

A320

چهار شنبه

12:40

۷ تير ۱۳۹۶

ماهان

1191

بغداد

نشست(10:11)-پایان تحویل بار

A306

چهار شنبه

10:30

۷ تير ۱۳۹۶

ترکیش

884

استانبول

نشست(02:02)-پایان تحویل بار

B738

چهار شنبه

02:05

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

6556

مسقط

نشست(16:30)-پایان تحویل بار

AT72

ورودی داخلی

سه شنبه

15:00

۶ تير ۱۳۹۶

ایر عربیا

213

شارجه

نشست(13:38)-پایان تحویل بار

A320

سه شنبه

14:05

۶ تير ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

فلای دبی

272

دبی

طبق برنامه

B738

پنج شنبه

12:45

۸ تير ۱۳۹۶

قطر

477

دوحه

طبق برنامه

A320

پنج شنبه

05:55

۸ تير ۱۳۹۶

ترکیش

885

استانبول

طبق برنامه

B738

پنج شنبه

03:00

۸ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

656

دبی

طبق برنامه

A320

چهار شنبه

19:05

۷ تير ۱۳۹۶

ایر عربیا

214

شارجه

پذیرش مسافر در میز (4,5)-

A320

چهار شنبه

14:45

۷ تير ۱۳۹۶

ماهان

1190

نجف

پرواز کرد (11:57)

A306

چهار شنبه

11:40

۷ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

665

کویت

پرواز کرد (10:14)

A320

چهار شنبه

09:30

۷ تير ۱۳۹۶

ترکیش

885

استانبول

پرواز کرد(03:19)

B738

چهار شنبه

03:00

۷ تير ۱۳۹۶

ایر عربیا

214

شارجه

پرواز کرد (14:45)

A320

سه شنبه

14:45

۶ تير ۱۳۹۶