ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

آسمان

3870

آبادان

طبق برنامه

AT72

چهار شنبه

01:20

۳ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

4309

تهران

طبق برنامه

B737

چهار شنبه

01:15

۳ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

7559

تهران

طبق برنامه

MD82

چهار شنبه

00:45

۳ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3788

تهران

طبق برنامه

F100

چهار شنبه

00:20

۳ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3826

اهواز

طبق برنامه

F100

ورودی داخلی

سه شنبه

23:20

۲ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3786

تهران

طبق برنامه

F100

سه شنبه

22:55

۲ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4011

تهران

طبق برنامه

A320

سه شنبه

21:40

۲ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

399

چابهار

لغو شد

MD82

ورودی داخلی

سه شنبه

21:35

۲ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

1087

تهران

طبق برنامه

A306

سه شنبه

21:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

7449

مشهد

طبق برنامه

MD82

ورودی داخلی

سه شنبه

21:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

4307

کیش

طبق برنامه

B737

سه شنبه

21:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3808

قشم

لغو شد

AT72

سه شنبه

20:50

۲ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

048

تهران

طبق برنامه

MD83

سه شنبه

20:40

۲ خرداد ۱۳۹۶

معراج

2840

تهران

طبق برنامه

A320

سه شنبه

20:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

7505

تهران

طبق برنامه

MD82

سه شنبه

20:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3798

بندر عباس

طبق برنامه

F100

سه شنبه

19:45

۲ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3866

ساری

طبق برنامه

F100

سه شنبه

19:45

۲ خرداد ۱۳۹۶

ساها

156

تهران

طبق برنامه

B737

سه شنبه

19:45

۲ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

259

مشهد

طبق برنامه

A320

سه شنبه

19:20

۲ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

4303

تهران

طبق برنامه

B737

ورودی داخلی

سه شنبه

19:10

۲ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3846

کیش

طبق برنامه

AT72

ورودی داخلی

سه شنبه

18:20

۲ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3790

تهران

طبق برنامه

F100

سه شنبه

18:10

۲ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

4301

مشهد

طبق برنامه

B737

سه شنبه

17:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

422

تهران

طبق برنامه

A321

ورودی داخلی

سه شنبه

17:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4019

تهران

طبق برنامه

A320

سه شنبه

17:25

۲ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

428

تهران

لغو شد

MD82

ورودی داخلی

سه شنبه

16:50

۲ خرداد ۱۳۹۶

آتا

5623

تهران

طبق برنامه

MD82

سه شنبه

16:45

۲ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4111

مشهد

طبق برنامه

A320

سه شنبه

16:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

7460

کیش

طبق برنامه

MD82

ورودی داخلی

سه شنبه

16:15

۲ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

6916

مشهد

طبق برنامه

B737

سه شنبه

15:15

۲ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3804

لامرد

طبق برنامه

AT72

سه شنبه

14:50

۲ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3796

رشت

طبق برنامه

F100

سه شنبه

13:25

۲ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

1297

کیش

طبق برنامه

F100

سه شنبه

13:10

۲ خرداد ۱۳۹۶

نفت

2510

سیری

طبق برنامه

F100

سه شنبه

11:50

۲ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3776

تهران

طبق برنامه

F100

سه شنبه

11:15

۲ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

1089

تهران

طبق برنامه

A306

سه شنبه

11:05

۲ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4563

اهواز

طبق برنامه

BAE

سه شنبه

11:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

آتا

5665

مشهد

طبق برنامه

B737

سه شنبه

10:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

6948

عسلویه

طبق برنامه

MD83

سه شنبه

10:15

۲ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

1298

تهران

طبق برنامه

F100

سه شنبه

09:50

۲ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3774

تهران

طبق برنامه

F100

سه شنبه

09:40

۲ خرداد ۱۳۹۶

نفت

2502

خارک

طبق برنامه

F100

سه شنبه

08:40

۲ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3772

تهران

طبق برنامه

F100

سه شنبه

08:40

۲ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4562

کرمان

طبق برنامه

BAE

سه شنبه

07:05

۲ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

038

تهران

طبق برنامه

MD83

سه شنبه

07:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4077

تهران

لغو شد

A320

سه شنبه

06:25

۲ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3870

آبادان

نشست(00:46)-پایان تحویل بار

F100

ورودی داخلی

سه شنبه

01:20

۲ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

4309

تهران

نشست(01:24)-پایان تحویل بار

B737

سه شنبه

01:15

۲ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

4301

مشهد

نشست(01:14)-پایان تحویل بار

B737

سه شنبه

01:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3832

اهواز

نشست(02:56)-پایان تحویل بار

AT72

سه شنبه

01:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

7559

تهران

نشست(01:28)-پایان تحویل بار

MD82

سه شنبه

00:45

۲ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3788

تهران

نشست(00:46)-پایان تحویل بار

F100

سه شنبه

00:20

۲ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3778

تبریز

نشست(23:57)-پایان تحویل بار

F100

ورودی داخلی

دو شنبه

23:30

۱ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

7449

مشهد

نشست(23:19)-پایان تحویل بار

A320

دو شنبه

22:30

۱ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

1236

تهران

نشست(22:26)-پایان تحویل بار

RJ10

دو شنبه

22:00

۱ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4011

تهران

نشست(22:20)-پایان تحویل بار

A320

دو شنبه

21:40

۱ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

1087

تهران

نشست(21:49)-پایان تحویل بار

A306

دو شنبه

21:30

۱ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

339

بندر عباس

نشست(00:30)-پایان تحویل بار

A321

دو شنبه

21:15

۱ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3846

کیش

نشست(22:57)-پایان تحویل بار

AT72

دو شنبه

20:50

۱ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

7571

مشهد

نشست(20:36)-پایان تحویل بار

MD82

دو شنبه

20:45

۱ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

048

تهران

نشست(20:53)-پایان تحویل بار

MD83

دو شنبه

20:45

۱ خرداد ۱۳۹۶

ساها

156

تهران

نشست(20:14)-پایان تحویل بار

B737

دو شنبه

19:55

۱ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3792

تهران

نشست(19:53)-پایان تحویل بار

F100

دو شنبه

19:40

۱ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

7505

تهران

نشست(20:33)-پایان تحویل بار

MD82

دو شنبه

19:30

۱ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

4303

تهران

نشست(20:39)-پایان تحویل بار

B737

ورودی داخلی

دو شنبه

19:10

۱ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3876

زاهدان

نشست(18:29)-پایان تحویل بار

F100

دو شنبه

18:00

۱ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

428

تهران

نشست(20:44)-پایان تحویل بار

A321

دو شنبه

17:45

۱ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

7460

کیش

نشست(17:50)-پایان تحویل بار

A320

دو شنبه

17:45

۱ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4019

تهران

نشست(17:37)-پایان تحویل بار

A320

دو شنبه

17:20

۱ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4111

مشهد

نشست(17:36) - پایان تحویل بار

A320

دو شنبه

16:30

۱ خرداد ۱۳۹۶

آتا

5623

تهران

نشست(17:45) - پایان تحویل بار

MD82

دو شنبه

16:20

۱ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

7451

تهران

نشست(16:04)-پایان تحویل بار

MD82

دو شنبه

15:45

۱ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

6916

مشهد

نشست(16:56)-پایان تحویل بار

B737

دو شنبه

15:45

۱ خرداد ۱۳۹۶

آتا

5689

مشهد

نشست(15:20)-پایان تحویل بار

MD83

دو شنبه

14:30

۱ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6295

تهران

نشست(20:44)-پایان تحویل بار

A320

ورودی داخلی

دو شنبه

14:15

۱ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3806

کیش

نشست(13:56)-پایان تحویل بار

AT72

دو شنبه

13:50

۱ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3834

آبادان

نشست(13:09)-پایان تحویل بار

F100

ورودی داخلی

دو شنبه

13:40

۱ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

1297

کیش

نشست(13:03)-پایان تحویل بار

F100

دو شنبه

13:10

۱ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3782

تهران

نشست(12:59)-پایان تحویل بار

B737

ورودی داخلی

دو شنبه

12:05

۱ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3786

تهران

نشست(11:17)-پایان تحویل بار

F100

دو شنبه

11:15

۱ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

1089

تهران

نشست(11:09)-پایان تحویل بار

A306

دو شنبه

11:05

۱ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

235

بندر لنگه

نشست(10:52)-پایان تحویل بار

F100

دو شنبه

10:45

۱ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3884

اهواز

نشست(10:13)-پایان تحویل بار

AT72

دو شنبه

10:15

۱ خرداد ۱۳۹۶

نفت

2573

لاوان

نشست(09:58)-پایان تحویل بار

F100

دو شنبه

10:00

۱ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

1298

تهران

نشست(10:02)-پایان تحویل بار

F100

دو شنبه

09:50

۱ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3798

بندر عباس

نشست(09:01)-پایان تحویل بار

F100

ورودی داخلی

دو شنبه

09:30

۱ خرداد ۱۳۹۶

نفت

2502

خارک

نشست(08:45)-پایان تحویل بار

F100

دو شنبه

08:40

۱ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3772

تهران

نشست(09:22)-پایان تحویل بار

F100

دو شنبه

08:40

۱ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3776

تهران

نشست(10:41)-پایان تحویل بار

B727

دو شنبه

07:35

۱ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

234

تهران

نشست(07:22)-پایان تحویل بار

F100

دو شنبه

07:30

۱ خرداد ۱۳۹۶

نفت

2641

اهواز

نشست(07:22)-پایان تحویل بار

F100

دو شنبه

07:05

۱ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

038

تهران

نشست(07:22)-پایان تحویل بار

MD83

دو شنبه

07:00

۱ خرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

زاگرس

4010

تهران

طبق برنامه

A320

سه شنبه

22:45

۲ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

1086

تهران

طبق برنامه

A306

سه شنبه

22:35

۲ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

429

تهران

لغو شد

MD82

ورودی داخلی

سه شنبه

22:20

۲ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

7461

کیش

طبق برنامه

MD82

ورودی داخلی

سه شنبه

21:45

۲ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

049

تهران

طبق برنامه

MD83

سه شنبه

21:40

۲ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

7504

تهران

طبق برنامه

MD82

سه شنبه

21:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

معراج

2841

تهران

طبق برنامه

A320

سه شنبه

21:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3825

اهواز

طبق برنامه

F100

سه شنبه

20:45

۲ خرداد ۱۳۹۶

ساها

157

تهران

طبق برنامه

B737

سه شنبه

20:45

۲ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3787

تهران

طبق برنامه

F100

سه شنبه

20:40

۲ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

258

مشهد

طبق برنامه

A320

سه شنبه

20:05

۲ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3785

تهران

طبق برنامه

F100

سه شنبه

19:15

۲ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3869

آبادان

طبق برنامه

AT72

ورودی داخلی

سه شنبه

19:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

4306

کیش

طبق برنامه

B737

سه شنبه

18:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4018

تهران

طبق برنامه

A320

سه شنبه

18:20

۲ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

423

تهران

طبق برنامه

A321

سه شنبه

18:15

۲ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3807

قشم

لغو شد

F100

سه شنبه

17:40

۲ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

398

چابهار

لغو شد

MD82

ورودی داخلی

سه شنبه

17:35

۲ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4110

مشهد

طبق برنامه

A320

سه شنبه

17:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

آتا

5624

تهران

طبق برنامه

MD82

سه شنبه

17:25

۲ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

7448

مشهد

طبق برنامه

MD82

ورودی داخلی

سه شنبه

17:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

6917

مشهد

طبق برنامه

B737

سه شنبه

16:15

۲ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3865

ساری

طبق برنامه

F100

سه شنبه

16:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3845

کیش

طبق برنامه

AT72

ورودی داخلی

سه شنبه

15:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

4308

تهران

طبق برنامه

B737

ورودی داخلی

سه شنبه

15:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3789

تهران

طبق برنامه

F100

سه شنبه

14:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

1299

تهران

طبق برنامه

F100

ورودی داخلی

سه شنبه

13:50

۲ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3797

بندر عباس

طبق برنامه

F100

سه شنبه

13:45

۲ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

4300

مشهد

طبق برنامه

B737

سه شنبه

13:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

نفت

2511

سیری

طبق برنامه

F100

سه شنبه

12:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

1088

تهران

طبق برنامه

A306

سه شنبه

12:10

۲ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4563

کرمان

طبق برنامه

BAE

سه شنبه

11:45

۲ خرداد ۱۳۹۶

آتا

5666

مشهد

طبق برنامه

B737

سه شنبه

11:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

6949

عسلویه

طبق برنامه

MD83

سه شنبه

11:10

۲ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

1296

کیش

طبق برنامه

F100

سه شنبه

10:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3795

رشت

طبق برنامه

F100

سه شنبه

09:40

۲ خرداد ۱۳۹۶

نفت

2503

خارک

طبق برنامه

F100

سه شنبه

09:10

۲ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3803

لامرد

طبق برنامه

AT72

سه شنبه

08:15

۲ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

039

تهران

طبق برنامه

MD83

سه شنبه

08:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4562

اهواز

طبق برنامه

BAE

سه شنبه

07:45

۲ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3775

تهران

طبق برنامه

F100

سه شنبه

07:35

۲ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4076

تهران

لغو شد

A320

سه شنبه

07:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

4302

تهران

طبق برنامه

B737

ورودی داخلی

سه شنبه

06:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

7558

تهران

طبق برنامه

MD82

سه شنبه

06:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3773

تهران

طبق برنامه

F100

سه شنبه

06:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3771

تهران

طبق برنامه

F100

سه شنبه

05:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

7461

کیش

پرواز کرد (00:17)

A320

دو شنبه

23:15

۱ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

1237

تهران

پرواز کرد (23:21)

RJ1H

دو شنبه

22:45

۱ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4010

تهران

پرواز کرد (23:13)

MD82

دو شنبه

22:45

۱ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

1086

تهران

پرواز کرد (22:59)

A306

دو شنبه

22:35

۱ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

429

تهران

پرواز کرد(01:34)

A321

دو شنبه

22:00

۱ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3831

اهواز

پرواز کرد (23:58)

AT72

دو شنبه

21:40

۱ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

049

تهران

پرواز کرد (21:55)

MD83

دو شنبه

21:40

۱ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

7450

تهران

پرواز کرد (21:41)

MD82

دو شنبه

21:30

۱ خرداد ۱۳۹۶

ساها

157

تهران

پرواز کرد (21:19)

B737

دو شنبه

20:55

۱ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3787

تهران

پرواز کرد (21:03)

F100

دو شنبه

20:40

۱ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

7504

تهران

پرواز کرد (21:33)

MD82

دو شنبه

20:30

۱ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3777

تبریز

پرواز کرد(19:47)

F100

دو شنبه

19:15

۱ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

7448

مشهد

پرواز کرد (19:03)

A320

دو شنبه

18:45

۱ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

338

بندر عباس

پرواز کرد (21:51)

A321

دو شنبه

18:30

۱ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3869

آبادان

پرواز کرد (18:36)

F100

ورودی داخلی

دو شنبه

18:30

۱ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4018

تهران

پرواز کرد (18:43)

MD82

دو شنبه

18:20

۱ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3845

کیش

پرواز کرد(20:22)

AT72

دو شنبه

18:00

۱ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4110

مشهد

پرواز کرد (18:56)

A320

دو شنبه

17:30

۱ خرداد ۱۳۹۶

آتا

5624

تهران

پرواز کرد (18:56)

MD82

دو شنبه

17:10

۱ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

6917

مشهد

پرواز کرد(18:11)

B737

دو شنبه

16:45

۱ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

7570

مشهد

پرواز کرد (16:56)

MD82

دو شنبه

16:45

۱ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3791

تهران

پرواز کرد (16:11)

F100

دو شنبه

16:00

۱ خرداد ۱۳۹۶

آتا

5690

مشهد

پرواز کرد (16:56)

MD83

دو شنبه

15:30

۱ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6296

تهران

پرواز کرد (21:44)

A320

ورودی داخلی

دو شنبه

15:15

۱ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

4308

تهران

پرواز کرد (16:11)

B737

ورودی داخلی

دو شنبه

15:00

۱ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

4300

مشهد

پرواز کرد (16:11)

B737

دو شنبه

14:50

۱ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

1299

تهران

پرواز کرد (14:02)

F100

ورودی داخلی

دو شنبه

13:50

۱ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3781

تهران

پرواز کرد (13:57)

B737

ورودی داخلی

دو شنبه

13:00

۱ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

1088

تهران

پرواز کرد (12:19)

A300

دو شنبه

12:10

۱ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

235

تهران

پرواز کرد (11:45)

F100

دو شنبه

11:20

۱ خرداد ۱۳۹۶

نفت

2643

تهران

پرواز کرد (11:03)

F100

دو شنبه

11:00

۱ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3805

کیش

پرواز کرد (11:20)

AT72

دو شنبه

11:00

۱ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3833

آبادان

پرواز کرد (10:47)

F100

ورودی داخلی

دو شنبه

10:30

۱ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

1296

کیش

پرواز کرد (10:56)

F100

دو شنبه

10:30

۱ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3875

زاهدان

پرواز کرد (10:26)

F100

ورودی داخلی

دو شنبه

09:40

۱ خرداد ۱۳۹۶

نفت

2503

خارک

پرواز کرد (09:40)

F100

دو شنبه

09:10

۱ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3775

تهران

پرواز کرد (11:59)

B727

دو شنبه

08:30

۱ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

234

بندر لنگه

پرواز کرد (08:17)

F100

دو شنبه

08:05

۱ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

039

تهران

پرواز کرد (08:05)

MD82

دو شنبه

08:00

۱ خرداد ۱۳۹۶

نفت

2572

لاوان

پرواز کرد (08:07)

F100

دو شنبه

07:45

۱ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3785

تهران

پرواز کرد(07:46)

F100

دو شنبه

07:35

۱ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3883

اهواز

پرواز کرد(07:15)

AT72

دو شنبه

07:00

۱ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3797

بندر عباس

پرواز کرد (06:24)

F100

ورودی داخلی

دو شنبه

06:15

۱ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

4302

تهران

پرواز کرد (06:21)

B737

ورودی داخلی

دو شنبه

06:00

۱ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

7558

تهران

پرواز کرد (06:07)

MD82

دو شنبه

06:00

۱ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3771

تهران

پرواز کرد (05:23)

F100

دو شنبه

05:00

۱ خرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

ترکیش

884

استانبول

طبق برنامه

B738

چهار شنبه

02:05

۳ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

6556

مسقط

طبق برنامه

F100

سه شنبه

15:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

ایر عربیا

213

شارجه

طبق برنامه

A320

سه شنبه

14:05

۲ خرداد ۱۳۹۶

فلای دبی

271

دبی

طبق برنامه

B738

سه شنبه

11:45

۲ خرداد ۱۳۹۶

قطر

476

دوحه

طبق برنامه

A320

سه شنبه

04:55

۲ خرداد ۱۳۹۶

ترکیش

884

استانبول

نشست(02:03)-پایان تحویل بار

B738

سه شنبه

02:05

۲ خرداد ۱۳۹۶

ایر عربیا

235

شارجه

نشست(15:37)-پایان تحویل بار

A320

دو شنبه

15:45

۱ خرداد ۱۳۹۶

ایر عربیا

213

شارجه

نشست(13:42)-پایان تحویل بار

A320

دو شنبه

14:05

۱ خرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

ترکیش

885

استانبول

طبق برنامه

B738

چهار شنبه

03:00

۳ خرداد ۱۳۹۶

ایر عربیا

214

شارجه

طبق برنامه

A320

سه شنبه

14:45

۲ خرداد ۱۳۹۶

فلای دبی

272

دبی

طبق برنامه

B738

سه شنبه

12:45

۲ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

6555

مسقط

طبق برنامه

F100

سه شنبه

10:50

۲ خرداد ۱۳۹۶

قطر

477

دوحه

پذیرش مسافر در میز (1,2,7)-

A320

سه شنبه

05:55

۲ خرداد ۱۳۹۶

ترکیش

885

استانبول

پایان پذیرش مسافر-

B738

سه شنبه

03:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

ایر عربیا

236

شارجه

پرواز کرد (16:29)

A320

دو شنبه

16:25

۱ خرداد ۱۳۹۶

ایر عربیا

214

شارجه

پرواز کرد (14:38)

A320

دو شنبه

14:45

۱ خرداد ۱۳۹۶