نمایش محتوا نمایش محتوا

 

نرخ انواع مواد غذایی و نوشیدنی و مصرفی در فرودگاه شیراز:

 

 

نرخ انواع نوشیدنی های سرد:

نرخ انواع نوشیدنی های گرم:

 

نرخ انواع اغذیه: