خبر خبر

تدوین و نگارش دستورالعمل های کنترل ترافیک هوایی فرودگاه شیراز
 

پس از حدود یکسال تلاش و تحقیق، دستورالعمل های کنترل ترافیک هوایی (LATCI) فرودگاه بین المللی شیراز تدوین و نگارش شد.

این مجموعه دستورالعمل ها، که از اسناد بسیار مهم کنترل ترافیک هوایی در فرودگاه بوده و از مراجع اصلی استانداردهای کنترلرهای ترافیک هوایی به شمار می رود؛ در بر گیرنده 200 صفحه، شامل 6 فصل اصلی و 14 فصل تکمیلی است که در نگارش و تدوین آن به نکات مهمی از جمله ایمنی، اعتبار قانونی و بین المللی ، بار حقوقی برای کنترلر و مجموعه، تسریع روند ترافیک، جامعیت، یکنواختی و قطعیت قوانین و سهولت اجرای آن توجه شده است.

گفتنی است؛ از موارد اصلی این سند می توان به اطلاعات فرودگاهی، دستورالعمل های داخلی کنترل ترافیک هوایی، شرح وظایف واحد های مختلف کنترل ترافیک هوایی و هماهنگی بین آنها، دستورالعمل های مربوط به شرایط اضطراری، دستورالعمل های پروازی نظامی و روش کار با رادار اشاره کرد.

لازم به ذکر است؛ فصول تکمیلی این سند مشتمل بر نکات، اطلاعات و توافق نامه هاییی است که به کنترلرهای ترافیک هوایی فرودگاه در انجام بهتر وظایف محوله کمک می کند.

نگارش جدید سند LATCI شیراز توسط یوسف عمادی کارشناس اداره مراقبت پرواز انجام شده و فخرالدین کشاورز معاون اداره مراقبت پرواز بازبینی و ویرایش آن را بر عهده داشته است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد