خبر خبر

طرح جامع فرودگاه شیراز نیاز به بازنگری دارد

 

مدیرکل فرودگاه شیراز اعتقاد دارد شرایط کنونی می طلبد طرح جامع فرودگاه شیراز مورد بازنگری و باز طراحی قرار گیرد.                                                                                                                                    

رضا بدیعیفرد در این زمینه توضیح داد: با توجه به نوسازی و افزایش ناوگان هوایی شرکتهای هواپیمایی و گسترش تقاضا برای افزایش پروازهای و درخواست تعدادی از شرکتهای هواپیمایی برای استقرار در فرودگاه شیراز و استفاده از خدمات آن به عنوان بیس عملیاتی اکنون برای ارائه این خدمات نیازمند بازنگری در طرح جامع این فرودگاه هستیم.

وی با اشاره به اینکه اکنون این فرودگاه بیس عملیاتی شرکت هواپیمایی سپهران است که با توجه به درخواست چند شرکت هواپیمایی دیگر امکان افزایش آن وجود دارد، گفت: ما برای خدمترسانی به آنها با کمبود زمین، زیرساختها و امکانات لازم روبرو هستیم و این میطلبد که طرح جامع هرچه سریعتر مورد بازبینی و باز طراحی قرار گیرد و برای اجرا ابلاغ شود.

بدیعیفرد همچنین اتمام هرچه سریعتر پروژههای توسعهای فرودگاه نظیر بهرهبرداری از ترمینال خارجی جدید تا سال آینده، روکش پلیمری باند 29 چپ تا دو ماه آینده و توسعه پارکینگ و اپرون به وسعت 60 هزار مترمربع برای افزایش چهار موقعیت پارک جدید هواپیما را در آمادگی فرودگاه برای خدمترسانی و افزایش پروازهای بسیار مهم ارزیابی کرد.

مدیرکل فرودگاه شیراز در پایان گفت: طرح جامع یک سند بالادستی است که در آن طرح توسعه فرودگاهها پیشبینی و تدوین میشود و هر پنج سال باید مورد بازبینی قرار گیرد اما در مورد طرح جامع شیراز با وجودی که این طرح به سال 88 باز میگردد این اتفاق نیفتاده است و با نیاز کنونی فرودگاه برای خدمترسانی هماهنگ نیست.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد