خبر خبر

سرويس دوره اي رادار تقرب فرودگاه شيراز

طبق برنامه زمان بندي يك روزه ، با تلاش كاركنان اداره الكترونيك فرودگاه بين المللي شيراز سرويس دوره اي و تعمير رادار اپروچ(تقرب پرواز) با موفقيت انجام شد.

بر اساس برنامه ريزي ها و هماهنگي هاي انجام شده با مركز كنترل و اداره مراقبت پرواز فرودگاه شيراز، طي اين مدت كليه پاورها، آمپلي فايرها و ساير قطعات بازبيني،تعمير و سرويس شد و همچنين علاوه بر تعويض برخي قطعات، نواقص و خرابي هاي گزارش شده نيز برطرف گرديد.

خاطر نشان مي سازد؛ بيش از 20 سال از آغاز به كار رادار فرودگاه شيراز مي گذرد كه در اين مدت سرويس و نگهداري آن توسط متخصصين اداره الكترونيك انجام مي شود.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد