خبر خبر

آغاز دوره آموزشي برج كنترل پرواز عملياتتي(052)
دوره آموزشي برج كنترل پرواز عملياتي(052) با حضور 5 نفر از كاركنان مراقبت پرواز فرودگاههاي شيراز، تبريز و بندرعباس به مدت يك هفته در فرودگاه بين المللي شيراز آغاز شد.

 

دوره آموزشي برج كنترل پرواز عملياتي(052) با حضور 5 نفر از كاركنان مراقبت پرواز فرودگاههاي شيراز، تبريز و بندرعباس به مدت يك هفته در فرودگاه بين المللي شيراز آغاز شد.

طي اين دوره آموزشي شركت كنندگان با مفاهيم و قوانين ارائه سرويس برج كنترل پرواز مندرج در سندPANS-ATM و ضميمه هاي 2 و 11 ايكائو و نيز كتاب AIP آشنا مي شوند.

اين دوره آموزشي 120 ساعته شامل 2 بخش تئوري و عملي مي باشد كه بخش تئوري به مدت 30 ساعت در فرودگاه شيراز و بخش عملي آن به مدت 90 ساعت از تاريخ 31/4/96 لغايت 18/5/96 در اداره كل مراقبت پرواز برگزار مي شود.

خاطر نشان مي سازد؛ مطالب دوره تئوري توسط مرتضي جهرمي نژاد كارشناس مراقبت پرواز فرودگاه شيراز تدريس مي شود.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد