خبر خبر

راه اندازي سامانه شبيه ساز تقرب پرواز در فرودگاه بين المللي شيراز
با حضور علي اكبر دلوريان زاده مدير كل آموزش و توسعه نيروي انساني، مسعود نيكبخت مدير كل مراقبت پرواز و رضا بديعي فرد مدير كل فرودگاههاي استان فارس از سامانه شبيه ساز تقرب پروازدر فرودگاه بين المللي شيراز بهره برداري شد.

با حضور علي اكبر دلوريان زاده مدير كل آموزش و توسعه نيروي انساني، مسعود نيكبخت مدير كل مراقبت پرواز و رضا بديعي فرد مدير كل فرودگاههاي استان فارس از سامانه شبيه ساز تقرب پروازدر فرودگاه بين المللي شيراز بهره برداري شد.

با راه اندازي اين سامانه فرودگاه بين المللي شيراز به عنوان دومين مركز آموزش كنترلرهاي تقرب ترافيك هوايي در كشور پس از تهران، معرفي شد.

گفتني است؛ از اهداف راه اندازي اين سامانه استفاده از پتانسيل و دانش متخصصين كنترلرهاي ترافيك هوايي، جلوگيري از بروز نتايج ناگوار ناشي از اشتباه كنترلر تحت آموزش در شرايط واقعي كار و تمرين عملي آموخته هاي تئوريك در محلي شبيه به موقعيت كاري كنترلرها مي باشد.

خاطر نشان مي سازد؛ اين سامانه كاملا بومي است و هزينه ساخت، تعمير و نگهداري آن يك پنجم مشابه خارجي است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد