خبر خبر

افزايش تعداد فركانس هاي VHF و بهبود پوشش فركانسي ايستگاه RCAG فرودگاه شيراز
با آماده سازي زير ساخت هاي ايستگاه RCAG فرودگاه بين المللي شيراز، تعداد فركانس هاي )VHFفرستنده ها و گيرنده ها) و پوشش فركانسي افزايش مي يابد.

با آماده سازي زير ساخت هاي ايستگاه RCAG فرودگاه بين المللي شيراز، تعداد فركانس هاي )VHFفرستنده ها و گيرنده ها) و پوشش فركانسي افزايش مي يابد.

با توجه به افزايش پروازهاي عبوري در ماههاي اخير و به منظور ارائه خدمات مناسب، نياز به نوسازي زيرساخت ها، افزايش تعدا فركانس ها و پوشش فركانسي بيش از پيش احساس شد.

با انجام بررسي هاي كارشناسي و در اقدامي مشترك توسط متخصصين اداره كل ارتباطات و ناوبري و اداره مهندسي الكترونيك فرودگاه بين المللي شيراز، با آماده سازي زير ساخت هاي سايت RCAG در مدت زمان يك هفته، امكان افزايش تعداد فركانس هاي VHF و پوشش فركانسي فراهم گرديد.

لازم به ذكر است؛ ايستگاه راديويي RCAG فرودگاه شيراز در فاصله حدود 120 كيلومتري فرودگاه قرار دارد و نقش مهمي در پوشش مناسب ارتباطات منطقه ايفا مي كند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد