خبر خبر

نام حافظ و سعدي روي نقشه هاي هوايي جهان ثبت شد
نام حافظ و سعدي روي نقشه هاي هوايي جهان ثبت شد و اكنون ديگر از هر نقطه جهان كه هواپيماها به مقصد شيراز پرواز كنند نام اين دو شاعر بلند آوازه ايراني روي نقشه هوانوردي به نمايش در مي آيد.

نام حافظ و سعدي روي نقشه هاي هوايي جهان ثبت شد و اكنون ديگر از هر نقطه جهان كه هواپيماها به مقصد شيراز پرواز كنند نام اين دو شاعر بلند آوازه ايراني روي نقشه هوانوردي به نمايش در مي آيد.

 رضا بديعي فرد مدير كل فروداههاي استان فارس با بيان اينكه از اين پس ستارگان فرهنگ و ادب پارس در نقشه هوانوردي فرودگاه بين المللي شيراز مي درخشند، افزود: نام دو شاعر نامي ايران، حافظ و سعدي در نقشه مورد استفاده پروازهاي ورودي( داخلي و خارجي )به فرودگاه بين المللي شيراز ثبت و ماندگار شد.

به گفته وي، از 18 آبان ماه تمامي پروازهاي ورودي به شيراز از هر نقطه جهان از طريق اين دو نقطه مجاز به فرود مي شوند كه در مدت 24 ساعت، حداقل 100 مرتبه نام اين دو ستاره ادب و فرهنگ پارسي بر روي فركانس بين المللي فرودگاه شيراز بر زبان خلبانان جاري و در تمامي نقشه هاي هوانوردي بين المللي ثبت خواهد شد.

مدير كل فرودگاههاي استان فارس در ادامه گفت: نام گذاري نقاط در نقشه هاي هوانوردي از سوي سازمان جهاني هواپيمايي كشوري ( ايكائو ) در قالب يك كتاب نشر جهاني دارد. بطوريكه اسامي نقاط پروازي به صورت تصادفي از تركيب حروف انگليسي انتخاب مي شود كه از جمله اين نامها ، عنوان حافظ( HAFEZ ) است كه بر روي نقطه اي در يكي از كشورهاي آفريقايي نامگذاري شده بود.

وي ادامه داد: طبق بررسي سند ايكائو و حصول اطمينان از وجود عنوان سعدي ( SADIA )، مراحل انتقال نام HAFEZ به شيراز شروع شد كه با تلاش نماينده ايران در دفتر قاهره، اين تغيير انجام شد و در نهايت با همكاري مديريت پيامهاي هوانوردي ايران، از دو نام HAFEZ  و SADIA براي نامگذاري نقاط شروع دستورالعمل ورود پروازها به فرودگاه بين المللي شيراز استفاده شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد