خبر خبر

دستگاه کمک ناوبري ILS فرودگاه شيراز وارسي شد
عمليات وارسي پروازي سيستم کمک ناوبري ILS فرودگاه بين المللي شيراز با موفقيت انجام شد.

عمليات وارسي پروازي سيستم كمك ناوبري ILS فرودگاه بين المللي شيراز با موفقيت انجام شد.

در راستاي استانداردهاي تعيين شده براي ايمني پروازها و همچنين اطمينان از صحت عملكرد سامانه كمك ناوبري ILS، چك دوره اي اين سامانه در مدت زمان 4 ساعت صورت پذيرفت.

گفتني است؛ اين عمليات با تلاش و همكاري گروه وارسي پرواز و خدمات هوايي، متخصصان اداره ارتباطات و ناوبري و مراقبت پرواز فرودگاه بين المللي شيراز انجام شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد