خبر خبر

اجراي موفق تمرين عمليات اطفاي حريق در فرودگاه شيراز
با حضور مديرکل آتشنشاني و هدايت زميني هواپيما در حاشيه برگزاري دوره آموزشي سرپرستي ‎ در فرودگاه شيراز، تمرين عمليات اطفاي حريق با موفقيت انجام شد.

با حضور مديرکل آتشنشاني و هدايت زميني هواپيما در حاشيه برگزاري دوره آموزشي سرپرستي در فرودگاه شيراز، تمرين عمليات اطفاي حريق با موفقيت انجام شد.

 دوره آموزشي سرپرستي ايستگاههاي آتشنشاني با حضور 17 نفر از كاركنان آتشنشاني و هدايت زميني هواپیما از فرودگاههای مختلف برگزار شد و حميد حاجي بيگي، مديركل آتشنشاني و هدایت زمینی هواپیما بعد از آزمون و سنجش توانمندی كاركنان، سناريوی عملیات اطفای حريق این دوره را تشريح كرد.

در این دوره آموزشی که با هدف ارزيابي ميزان آمادگي كاركنان و مديريت بحران در هنگام بروز سوانح برگزار شد حاضران در قالب چهار گروه 4 نفره عمليات اطفای موتور و چرخ هواپيما و جستجوي نجات در فضاي محدود را اجرا کردند.

گفتني است؛ در این دوره آموزشی پنج روزه، کارکنان آتشنشاني و هدايت زميني فرودگاههاي شيراز، مهرآباد، كرمان، بندرعباس و يزد حضور داشتند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد