پارکینگ پارکینگ

پارکینگ فرودگاه بین المللی شیراز
 
فرودگاه بین المللی شیراز دارای دو پارکینگ (طبقاتی و روبازموقت) در مقابل ترمینال داخلی می باشد.
 
همچنین یک پارکینگ رو باز شبانه روزی نیز روبروی ترمینال خارجی قرار دارد که توسط سرمایه گذار مدیریت و بهره
 
برداری آن انجام می شود.
 
ظرفیت پارکینگ طبقاتی 750 دستگاه خودرو ، پارکینگ روباز ترمینال داخلی 120 دستگاه خودرو و پارکینگ روباز
 
ترمینال خارجی 800 دستگاه خودرو می باشد.
 
تعرفه پارکینگ های فوق به شرح ذیل اعلام می گردد:
 
 تعرفه پارکینگ ( تومان)  
  ورودی به ازای هر ساعت شبانه روزی
پارکینگ طبقاتی 1200 400 10000
پارکینگ موقت روباز (ترمینال داخلی) 1200 750(تا5 سات) 400(مازاد بر 5 ساعت)
پارکینگ شبانه روزی روباز ( ترمینال خارجی) 1300 1000 12000