پارکینگ پارکینگ

 
نوع پارکینگ متراژ
پارکینگ موقت و ساعتی ترمینال داخلی 4803
پارکینگ شبانه روزی ترمینال داخلی 13938
پارکینگ موقت و شبانه روزی و حجاج ترمینال خارجی 31814
جمع کل پارکینگ ها 50555